Sante Plus Tirana
Dërguar nga:

Hemoglobinopatite

Hemoglobinopatitë janë sëmundje të trashëguara, të shkaktuara nga prodhimi defektoz i vargjeve proteinike të hemoglobinës. Këtu futet një grup i madh sëmundjesh, por më kryesoret dhe më të shpeshtat në vëndin tonë janë Drepanocitoza dhe Talasemitë. Më të përhapura janë në Mesdhe, Amerikën e Jugut, Indi, Afrikë, Karaibe.

Çdo vit në të gjithë Botën lindin 300,000 të sëmurë me format homozigote (30% Talasemia Major dhe 60% Anemia Drepanocitare) dhe 7% e popullsisë (420 milionë) është bartëse (format heterozigote). Shqipëria është një vënd me endemicitet të lartë të beta-Talasemisë.

Në Shqipëri ka rreth 300,000 bartës të Hemoglobinopative ose 8 % e popullsisë (duhet të jenë më shumë, për faktin se vazhdimisht zbulohen raste të reja dhe duke ekzaminuar dhe pjesëtarë të tjerë të familjes që nuk kanë shqetësimë, zbulohen dhe shumë të tjerë). Shpërndarja e bartësve është heterogjene dhe frekuenca më e lartë takohet në zonat e Ultësirës Perendimore; Fieri, Lushnja, Vlora, Saranda, Berati, Kavaja, Shijaku, por dhe në Korçë, Tiranë, Dibër.

Fakti që janë më të përhapura në zonat ish-malarike (pranë kënetave) nxiti hipotezën se Malarja influencon në prevalencën e lartë të hemoglobinopative (1948 nga Haldane). Eritrocitet me përmasa të vogla tek bartësit e Talasemisë janë më rezistente ndaj parazitit të malarjes. Po kështu prevalenca e bartësve të Drepanocitozës më e madhe në zonat hiperendemike për Malaria sygjeron për rolin mbrojtës të hemoglobinës patologjike HbS kundrejt formave letale të Malaries.

Hemoglobinopatitë janë anemi hemolitike (nga shkatërrimi i eritrociteve), jo imune, të trashëguara, në bazë të të cilave qëndron dëmtimi në sintezën vargjeve proteinike të hemoglobinës. Tek Talasemia është dëmtim sasior = prodhim i pakësuar i vargjeve polipeptidike, tek Drepanocitoza është dëmtim cilësor = prodhim i vargjeve jo normale proteinike, por me sasi normale.

Funksioni bazë i eritrocitit (qeliza e kuqe e gjakut) është transportimi i hemoglobinës. Hemoglobina është një metalo-proteinë që zë pjesën më të madhe të citoplazmës së eritrociteve dhe transportuesi kryesor i oksigjenit në organizëm. Përbëhet nga katër vargje proteinike dhe secila prej tyre ka grupin Hem përkatës në qëndër të të cilës ndodhet atomi i hekurit.

Duhet të kemi parasysh se është pigmenti i hekurit (Fe) që siguron ngjyrën e kuqe të hemoglobinës, në këtë mënyrë të eritrociteve dhe për pasojë të vetë gjakut (pjesa e mbetur e gjakut pa eritrocite nuk ka ngjyrë të kuqe).

Në gjakun e një personi normal të rritur dallojmë këto tipe të Hemoglobinës (Hb);

HbA  (dy vargje α dhe dy vargje β)    ≥ 96.5 %.
HbA2 {dy vargje α dhe dy vargje δ (delta)} < 3.5 %.

Drepanocitoza është defekt cilësor i vargjeve beta, me pasojë formimin e HbA patologjike e përbërë nga dy vargje α dhe dy vargje beta patologjike, që quhet HbS. Pra në Elektroforezën e Hemoglobinës (analizë fenotipike, që është bazë në Shqipëri për zbulimin dhe diagnostikimin e Hemoglobinopative do të ketë HbA të ulur, HbS dhe HbA2.

Talasemia është defekt sasior (pakësim) i vargjeve alfa (alfa-Talasemia), beta (beta-Talasemia), ose i të dyja së bashku (kombinim më i rallë). Në rastin e alfa-Talasemive do të ketë pakësim të të dyja tipeve të homoglobinës HbA dhe HbA2 (vargjet alfa ndodhen në të dyja tipet), por proporcioni midis tyre nuk ndryshon (HbA2 nuk do të ketë rritje kompensatore si tek format beta). Në rastin e beta-Talasemive do të ketë pakësim të HbA (që ka vargje beta), me rritje kompensatore të HbA2 dhe HbF (vargjet e tepërta α që duhet të lidheshin me vargjet beta do të lidhen me vargjet δ për HbA2 dhe vargjet γ për HbF, me pasojë rritjen e tyre).

Format homozigote (gjenet patologjike përgjegjëse për prodhimin e vargjeve proteinike të hemoglobinës, trashëgohen nga të dy prindërit) të sëmundjeve, që janë të pajtueshme me jetën (Anemia Drepanocitare dhe beta -Talasemia Major/Intermedia), kanë klinikë të shprehur, komplikacione të rëndësishme, shpenzime të mëdha dhe janë raste që ndiqen në Qëndra të Specializuara Mjekësore (Tiranë, Fier, Lushnje).

Diskutimi vlen për format heterozigote të sëmundjes (vetëm gjysma e gjeneve përgjegjëse për prodhimin e vargjeve proteinike të hemoglobinës janë patologjike dhe trashëgohen nga një prind) që janë sëmundje më tepër më ndryshime laboratorike se klinike, prandaj quhen "bartësit e shëndoshë". Këta individë duke u martuar midis tyre, kanë rrezikun për të lindur pacientë me format e rënda të sëmundjeve. Ideale për mjekësinë do të ishte eleminimi i plotë i hemoglobinopative, por është e pamundur. Synohet të pakësohet sa më shumë, mundësisht asnjë rast i formave të rënda të sëmundjes dhe që është e mundur duke bërë një analizë të thjeshtë, të lirë, jo traumatike, të detyrueshme ligjërisht si Elektroforeza e Hemoglobinës.

Me urdhër Nr.439, datë 25/1/2011 "Për parandalimin e lindjeve të reja me hemoglobinopati" është bërë i detyrueshëm kontrolli i grave shtatëzane për bartëse të hemoglobinopative në tremujorin e parë të shtatëzanisë dhe në rast zbulimi të bartshmërisë së sëmundjes dhe kontrolli i bashkëshortit.

Drepanocitoza heterozigote

Drepanocitoza heterozigote (bartësi i Drepanocitozës, Sickle Cell Trait, Sickle Cell Anemia Stigma) nuk ka ankesa klinike, as shënja specifike. Problem i madh për tu zbuluar është fakti, se nuk ka ndryshime në analizën e zakonshme të gjakut periferik dhe nuk kapet as nga mjeku specialist. Të ndihmon vetëm marrja anamnezës, origjina e të dy prindërve dhe shpesh zbulohet rastësisht si rrjedhojë e ndërgjegjësimit të njerëzve, personelit mjekësor dhe respektimi i ligjit.

Jetëgjatësia dhe mortaliteti janë të njëjta si në popullatën normale. Hematuria (humbja e eritrociteve në urinë) është shënja kryesore e tyre (si rrjedhojë e infarkteve në papilat renale) dhe infarktet splenike. Infarktet splenike përshkruhen vetëm në kushtet e ambienteve me presion të ulur të oksigjenit. Aftësia koncentruese për urinën është e prekur. Megjithatë shumë nga bartësit e Drepanocitosës e tolerojnë mirë lartësinë e madhe (pakësimi i oksigjenit).

Krizat shpërthejnë vetëm në raste ekstreme p.sh nga hipoksia (pakësimi i oksigjenit), acidoza, infeksionet e shpeshta, dehidrimet dhe fenomenet trombotike. Në këto raste priten një frekuencë më e madhe e komplikacioneve dhe të vdekjeve në krahasim me popullatën normale. Për bartësit e Drepanocitozës të kontrollohet struktura e veshkave, funksioni i tyre dhe urina komplet për proteinuri (Nephropatia Sickle Cell). Të bëhet kontroll për dëmtimin e retinës (Retinopatia Sickle Cell).

Përmbajnë si HbA dhe HbS, HbS varion nga 25-45% dhe HbA është gjithmonë më e lartë se HbS.

Kujdes duhet patur gjatë shtatëzanisë, udhëtimeve në lartësi dhe anestezisë (të bëhet oksigjenimi adekuat dhe të shmanget dehidrimi postoperator). Në shumë raste të vdekjeve të papritura tek ushtarët dhe atletët që bëjnë ushtrime fizike të rënda është zbuluar prania e sasive relative të HbS dhe HbA. Testi i drapëzimit është pozitiv.

Qëllimi i mjekut është të parandalojë format homozigote të sëmundjes (që gjithsesi janë të pajtueshme me jetën), që ndodh kur të dy prindërit janë të sëmurë me Anemia Drepanocitoare (forma homozigote) që në përgjithësi është i njohur, kur njëri nga prindërit është me Anemia Drepanocitare dhe tjetri bartës i Drepanocitozës, por problemi më i madh në praktikë është kur të dy prindërit e ardhshëm janë bartës (pa klinikë, pa ndryshime në analizën e zakonshme të gjakut periferik) dhe pa histori familjare për Anemia Drepanocitare. Këtë të fundit synon ta parandalojë zbatimi i ligjit të mësipërm (grua shtatëzane me detyrim të bëjë Elektroforezën e Hemoglobinës).

Kujdes Elektroforeza e Hemoglobinës është analizë fenotipike, ajo nuk e ka saktësinë e analizës gjenetike. Interpretimi i saj duhet të bëhet nga mjeku specialist.

Talasemitë

Termi Talasemia vjen nga greqishtja (thalassa ("det") and -emia ("gjak") dhe tregon se është një sëmundje karakteristike për zonat bregdetare, tipike për pellgun e Detit Mesdhe.

Janë një grup i madh sëmundjesh të trashëgueshme, të cilat karakterizohen nga pakësimi i shkallëve të ndryshme të sintezës së vargjeve të hemoglobinës (defiçit sasior të vargjeve α apo β të hemoglobinës). Për α-Talasemia të jetueshme janë format heterozigote (format homozigote vdesin gjatë shtatëzanisë) dhe kur flasim për Talasemia në përgjithësi flitet për format α të Talasemisë (ku dhe forma Major sado problemet e shumta që ka është e pajtueshme me jetën).

Klasifikimi klinik i sindromeve talasemike
 1. Hidropsi Fetal (mungesë e 4 gjeneve alfa) me vdekje gjatë shtatëzanisë (in utero) të fetusit.
 2. beta-Talasemia Major – homozigote, e varur nga transfuzioni i rregullt i gjakut dhe pasojat përkatëse.
 3. Talasemia Intermedia – shumë heterogjene, nuk ka nevojë për transfuzion të rregullt të gjakut.
 4. alfa, beta - Talasemia Minor – bartësit e Talasemisë, nuk kanë nevojë për transfuzion të gjakut.

Në varësi të defiçitit të vargut proteinik, ka alfa-Talasemia (ku ka defiçit të vargjeve α, ose disfunksion të tyre) dhe beta-Talasemia (ku ka defiçit të vargjeve β ose disfunksion të tyre). Për vargjet α kodojnë katër alele (gjene) dhe për vargjet β vetëm dy. Vargjet α janë të domosdoshme për sintezën e Hb si në jetën intrauterine ashtu edhe pas lindjes. Ndërsa vargjet β janë të domosdoshme vetëm për HbA, e cili shfaqet pas muajit të 6-të jetës kur zëvëndëson HbF, prandaj defiçiti i vargjeve α shfaqet klinikisht që në jetën intrauterine, ndërsa i vargjeve β vetëm pas muajit të 6 - të, kur HbA do të jetë hemoglobina kryesore. Pra klinika dhe laboratori i beta-Talasemisë dhe Drepanocitozës do të shfaqen vetëm pas muajit të 6-të.

α -Talasemia Minor (bartësi i α -Talasemia, α-Talasemia trait)

Kur mungojnë një ose dy gjene alfa flitet për α-Talasemia trait. Karakteristike është numëri i rritur i eritrociteve, hemoglobina në vlera normale ose lehtësisht e ulur, MCV dhe MCH të ulura (konstantet eritrocitare të përmasave dhe përmbajtjes me hemoglobinë). Elektroforeza e Hemoglobinës është normale. Diagnoza është e lehtë tek i porsalinduri sepse MCV është e ulët dhe mund të zbulohet një sasi e rritur e HbBart. Pas periudhës kësaj periudhe, diagnoza është e vështirë.

Sëmundja dyshohet nga eritrocitoza, hemoglobina normale (mospërputhje e numërit të eritrociteve me vlerën e hemoglobinës sipas rregullës së 3 për eritrocitet normokrome, normocitare), pakësimi i MCV dhe MCH, në mungesë të defiçitit të hekurit dhe të ndryshimeve elektroforetike. Ndryshimet morfologjike të eritrociteve janë më pak të shprehura se tek β-Talasemia dhe granulacionet bazofile rrallë shihen. Ka rezistencë ndaj mjekimit me hekur. Konfirmimi i diagnozës bëhet duke studiuar të 2 prindërit nëse është e mundur për ndryshime ose me zbulimin e inkluzioneve të HbH tek eritrocitet e gjakut periferik të ngjyrosura me Brillant Cresyl Blue (retikulocitet).

Për të vendosur diagnozën e saktë, por nuk bëhen në vëndin tonë, është e domosdoshme të vlerësohet raporti α/β (tek retikulocitet) i vargjeve proteinike, që në normë është 1:1 dhe në alfa-Talaemitë është i pakësuar, ndërsa tek beta-Talasemitë është i rritur. Gjithashtu bëhet edhe analiza e ADN.

β-Talasemia minor (bartësi i β -Talasemia, β-Talasemia Trait)

Zbulohet në përgjithësi rastësisht, gjatë një ekzaminimi ose depistimi. Karakterizohet nga ndryshime në gjakun periferik; anemia e lehtë hipokrome mikrocitare, Hb 9-12 gr/dl, numër më i madh eritrocite se norma, MCV dhe MCH të ulura, HbA2 (në elektroforezën e Hb) është i rritur mbi 3.5% (3.5-8%). HbF është normale ose lehtësisht e rritur.

Kujdes vlerat kufi HbA2 = 3.5 % (Elektroforeza e Hemoglobinës duhet të vlerësohet nga specialisti, nuk ka saktësinë e analizës gjenetike, gabimet janë të mundshme).

Klinikisht është pa shënja ose me shënja shumë të lehta. Mund të ketë zbehje të lehtë, subikter ose ikter (zverdhje) të lëkurës dhe sklerave, splenomegali, ndryshime radiografike në kockat e gjata. Numëri i retikulociteve dhe vlera e bilurubinës indirekte mund të jenë lehtësisht të rritura. Hekuri (ferritinemia) në organizëm është në vlera normale ose të rritura. Shpesh herë ngatërohet me aneminë ferriprive dhe mjekohet gabimisht me hekur. Thithja e hekurit është më e rritur se tek njërëzit normal dhe në disa raste mund të shkaktojë dhe klinikën e hemosiderozës.

Në kontrast me shkallën e lehtë të anemisë, alteracionet morfologjike në serinë e kuqe janë të shprehura. Këtu futen mikrocitoza, hipokromia, poikilocitoza (qelizat target, leptocitet, granulacionet bazofile). PKK është normale ose me një hiperplazi të lehtë të serisë eritroide. Nuk zbulohen inkluzione të vargjeve α, të precipituara në prekursorët e serisë së kuqe me ngjyrimin metil violet. Studimet eritrokinetike tregojnë një jetëgjatësi lehtësisht të shkurtuar të eritrociteve dhe një eritropoezë modeste inefektive.

Fëmijët që do të zhvillojnë talasemia minor, në lindje janë normal dhe duke filluar nga mosha 4 – 6 muaj vlerat e hemoglobinës, MCV, MCH, HbA2 dhe HbF dalin jashtë vlerave normale. Rrënia pas lindjes e HbF është e vonuar dhe rritja e HbA2 përshpejtohet.

Përderisa sinteza e hemoglobinës ka nevojë për hekur dhe Acid Folik, defiçiti i tyre mund të shkaktojë nivele të ulura të hemoglobinës (dhe për rrjedhojë dhe të HbA2) dhe nivele më të larta të HbA2 nuk mund të gjenden derisa të bëhet korigjimi i defiçitit të përkatës. Kur dyshohet për Talasemia Minor, në fillim të bëhet korrigjimi i Anemisë nga Defiçiti i Hekurit nëse konfirmohet (Ferritinemia është bazë) dhe i Anemisë nga Defiçiti i Acidit Folik (defiçitet përkatëse vetëm pa anemia, nuk ka problem) për të eleminuar çdo anemi të mbishtuar dhe ngelur vetëm anemia e lindur.

Në β-thalassemia do të preket (pakësohet) vetëm HbA (si pasojë e mungesës së vargjeve β), ndërsa HbA2 do të shtohet në mënyrë kompensatore (për të kompensuar vargjet e tepërta α që do të lidhen me δ) dhe po në mënyrë kompensatore do të shtohet HbF (për të kompensuar vargjet e tepërta α që do të lidhen me γ).

Një rregull praktike (The Mentzer index); të bëhet raporti midis MCV me numërin e Eritrociteve (RBC). Nëse ky raport është < se 13 flitet për Talassemia Minor dhe kur është > 13 flitet për Anemia Ferriprive.

Pacientët me Thalassemia Minor mund të dhurojnë gjak (nëse ja lejojnë parametrat e gjakut dhe mosha). Dhe kanë dhuruar sepse shumë prej tyre nuk e dinë. Në Shqipëri eritrocitet e tyre (me jetëgjatësi më të shkurtër se eritrocitet normale) zakonisht i jepen një personi normal dhe jo një me Hb-pati.

 • Defiçiti i hekurit; MCV e ulur dhe RDW i rritur.
 • β-talasemia minor; MCV e ulur dhe RDW normal.

Fraksionet e Hemoglobinës në Variantet Gjenotipike të beta-Talasemia Minor.

Gjenotipi HbA (%) HbA2 (%) HbF (%) Hb të tjera
Normal
β/β
≥ 96.5 < 3.5 0 Asnjë
Talasemia Minor
β+/β
β°/β
(δβ)°/β

> 90
> 90
< 90

3.5 - 8.0
3.5 - 8.0
2.5 - 3.0

1 - 2
1 - 2
5 - 20

Asnjë
Asnjë
Asnjë
Parandalimi dhe Menaxhimi i Hemoglobinopative

Parandalimi i formave homozigote homogjen apo heterogjene të hemoglobinopative apo çdo sëmundje tjetër gjenetike recezive autozomale (se patologjitë dominante dhe tek heterozigoti dallohen) bëhet me anë të:

 1. Këshillimit gjenetik.
 2. Diagnozës prenatale.
 3. Ndërprerjen e shtatëzanisë.

Hemoglobinopatitë trashëgohen shpesh si Sëmundje Reçezive Autozomale. Për herë të parë u raportua transmetimi dominant autozomal i Talasemisë, në një familje irlandeze.

Praktikisht mundësia më e madhe është martesa e një bartësi për hemoglobinopati me një të shëndoshë dhe me problematiku kur të dy prindërit janë bartës të të njëjtës hemoglobinopati ose hemoglobinopative të ndryshme.

 1. Nëse një nga prindërit është bartës dhe tjetri i shëndoshë, çdo fëmijë i këtij çifti ka ½ (50%) mundësi të jetë i shëndoshë dhe ½ (50 %) të jenë bartës.
 2. Nëse të dy prindërit janë bartës, çdo fëmijë i këtij çifti ka ¼ (25%) mundësi të jetë i shëndoshë, ½ (50%) të jetë bartës dhe ¼ (25%) të jetë i sëmurë me format e rënda/intermediare të sëmundjes/sëmundjeve. Mjeku hematolog, gjenetist lufton për shansin e fundit.
 3. Deri në javën e 16 të jetës shtatëzanisë mund të bëhet amniocenteza tek gruaja shtatëzane, ku arrihet të merren qeliza të epitelit të fëmijës në lëngun amniotik dhe i bëhet analiza gjenetike për hemoglobinopati. Nëse konstatohet forma e rëndë/intermediare e hemoglobinopatisë i takon çiftit të vendosi ndërprerjen ose jo të shtatëzanisë pasi i bëhen të ditura pasojat e sëmundjes.

Këshillimi dhe testimi gjenetik, për të parandaluar martesat midis bartësve dhe për të parandaluar lindjen e fëmijëve me Thalassemi Major kur një martesë e tillë është bërë është i rekomanduar për ato familje të cilat kanë bartës të Thalassemisë. Një politikë e tillë ekziston në të dyja anët e ishullit të Qipros, në mënyrë që të pakësohet incidenca e Thalasemisë Major. Ky program ka filluar të përdoret që nga viti 1970 dhe përfshin depistimin pre-natal dhe abortin. Në këtë mënyrë është ulur numëri i fëmijëve me sëmundje të gjakut të trashëgueshme në pothuajse 0.

 • Sipas mjekëve specialistë, në vendin tonë aktualisht numërohen rreth 500 persona me beta talasemia major. Ndërkohë, përmirësimi në trajtimin mjekësor të tyre ka sjellë dhe zgjatjen e jetës mesatare të pacientëve me talasemi. Të dhënat tregojnë se para vitit 2000 nuk kishim pacientë mbi 18 vjeç dhe sot ka të moshës mbi 30 vjeç. Të sëmurët me talasemi kanë nevojë për transfusion të gjakut çdo 21 ditë.
 • Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, mesatarja e fëmijëve të lindur me Talasemia Major në një vit në vendin tonë është rreth 20 fëmijë, ndërkohë që vitet e fundit ka pasur një ulje drastike me vetëm 2 raste gjatë vitit të kaluar. Megjithatë çdo rast është i tepërt, pasi ai mund të evitohet.
Rregulla e Treshit

Ka një lidhje midis numrit të eritrociteve, vlerave të hemoglobinës dhe hematokritit për eritrocite normokrome, normocitare. Të tre këto vlera ndjekin rregullën e treshit:

 • Vlera e hemoglobinës, është shumëzimi i numrit të parë të eritrociteve me 3.
 • Vlera e hematokritit, është shumëzimi i vlerës së hemoglobinës me 3.

Shembull: Eritrocite 5,000,000 mm³ = 15 gr/dl hemoglobinë (5.0 x 3) = 45 % hematokriti (15 x 3).

Nëse një pacient ka 5,000,000 mm³ eritrocite dhe 12 gr/dl hemoglobinë (dhe hematokriti do të jetë i ulët, sepse nuk ka rëndësi vetëm numëri i eritrociteve por dhe volumi i tyre që është i zvogëluar), është e sigurtë që nuk ka përmbajtje normale të hemoglobinës (duhej të kishte 15 gr/dl), pra janë hipokrome. Për një mjek që nuk merret me hemoglobinopatitë dhe që e di se veç e veç vlerat e eritrociteve dhe të hemoglobinës janë normale, aty ka një mospërputhje midis tyre. Të bëhet Ferritinemia, Elektroforeza e Hemoglobinës.

Rëndësia praktike në vlerësimin e bartësve të Hemoglobinopative
 1. Janë sëmundje të lehta të lindura, nuk mjekohen. Vetëm konstatohen. Ndryshimet laboratorike të përshkruara më sipër janë permanente gjatë të gjithë jetës. Nëse ka ndryshime janë mbishtuar anemi të tjera, që nëse vlerësohen dhe trajtohen siç duhet janë të korrigjueshme.
 2. Mund të zbulohen gjatë jetës, mund të mos zbulohen asnjëherë. Ndryshimet në raportin midis numërit të eritrociteve dhe hemoglobinës e dallon vetëm mjeku hematolog. Ka shumë gabime në vlerësimin e këtij raporti (disa mjekë vlerësojnë si tregues të anemsië, numërin e eritrociteve, disa vlerën e hemoglobinës dhe mundet që ato veç e veç të jenë në normë, por nuk përputhen midis tyre).
 3. Nuk kanë asnjë ndikim në jetëgjatësinë dhe sëmundshmërinë e bartësit.
 4. Bartësit e Talasemia Minor, nuk kanë asnjë pengesë për çdo llojë pune, apo aktiviteti fizik. Pete Sampras dhe Zinedine Zidane (i pari me origjinë greke, i dyti algjeriane) arritën nivelet me të larta të sportit. Shqetësimi kryesor i tyre ishte vetëm djersa e shtuar. http://powerofthegene.com/joomla/index.php/genetically-inherited-diseases/blood-disorders/thalassemia.
 5. Kujdes duhet të tregohet për bartësit e drepanocitozës, që në kushte të aktivitetit të rëndë fizik (ushtarakët, sportista), apo në lartësi të mëdha mund të pësojnë krizat vazo-okluzive të sëmundjes me pasojë disa raste dhe vdekjen. Ushtarakët dhe atletët e sporteve të rënda duhet të bëjnë me detyrim Elektroforezën e Hemoglobinës. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22442191. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22809753. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2569637/.
 6. Nëse bartësi i Talasemisë ka sëmundje të tjera apo nevojë për ndërhyrje kirurgjikale do të trajtohet si një individ normal. Kujdes tek bartësit e drepanocitozës gjatë shtatëzanisë dhe kirurgjisë.
 7. Për shkak të shkatërrimit më të shtuar të eritrociteve (hemolizë) do të prodhohet më shumë bilurubinë, me pasojë formimin më të shpeshtë të gurrëve në fshikzën e tëmthit (kolelitiaza). Kujdes histori me kolelitiazë, anemia, sidomos kur ka karakter familjar të dyshohet dhe për Talasemia Minor.
 8. Për shkak të shkatërrimit më të shtuar të eritrociteve (hemolizë) dhe tendencës për të rritur thithjen e hekurit (tek njerëzit normalë thithja e hekurit është e përsosur në varësi të nevojave të organizmit) sasia e hekurit (Ferritinemia) është normale ose e rritur. Në të tilla raste nuk ka kuptim të përdoret hekur. Vetëm nëse konstatohet ferritinemia e ulur (për shkaqe kryesisht me humbje te vogla të përsëritura të gjakut) do të përdoret hekur. Nëse ka vetëm ferritinemia e ulur (Defiçiti i Hekurit), mjekimi me Dozën Terapeutike të hekurit do të behet deri në korrigjimin e këtij defiçiti, nëse ka dhe Anemia nga Defiçiti i Hekurit do të korrigjohet një pjesë e anemisë e lidhur me mungesën e hekurit (por jo të anemisë së lindur) dhe mjekimi do të ndërpritet me korrigjimin e Defiçitit të Hekurit. Të vlerësohet shkaku i humbjes së hekurit (beninj, malinj).
 9. Për shkak të shkatërrimit më të shtuar të eritrociteve (hemolizë) dhe rritje kompensatore të eritropoezës në Palcën e Kuqe të Kockave do të konsumohen dhe lëndët e para për prodhimin e eritrociteve, ku më i rrezikuari është Acidi Folik (rezerva vetëm për 2 muaj). Nëse ndodh defiçiti i tij, mund të instalohet dhe Anemia nga Defiçiti i Acidit Folik, që gjithsesi është e korrigjueshme në mjekimin me Dozën Terapeutike të Acidit Folik (do të korrigjohet një pjesë e anemisë e lidhur me mungesën e Acidit Folik, por jo pjesa e anemisë së lindur). Për të parandaluar defiçitin e Acidit Folik dhe aneminë përkatëse, përdorim rregullisht profilaksi me Acid Folik.
 10. Por hekuri, Acidi Folik nuk janë mjekime për Talasemia Minor. Ato përdoren për të korrigjuar apo prandaluar anemitë përkatëse të mbishtuara. Njerëzit gabimisht e marrin si mjekim të Talasemia Minor dhe presin korrigjimin e saj. Asnjë korrigjim nuk do të presin, Talasemia Minor është e pamjekueshme, permanente gjatë të gjithë jetës.
 11. Shqetësimi i vetëm i mjekut për hemoglobinopatitë është: të parandalojë format majore/intermedia të Sindromit Talasemik dhe Anemia Drepanocitare, të cilat ndodhin kur të dy pjestarët e çiftit janë bartës/të sëmurë më hemoglobinopati. Nëse nuk bëhet Elektroforeza e Hemoglobinës, çdo gjë i lihet në dorë shansit, siç ka ndodhur deri para disa vitesh dhe që ndodh akoma.
 12. Lindja e Anemisë Drepanocitare dhe mund të falet, sepse nuk ka klinikë dhe ndryshime laboratorike, por nuk falet lindja e formave të rënda të Sindromit Talasemik, bartësit e të cilës kanë ndryshime laboratorike dhe klinikë të lehtë.
 13. Nuk duhet bërë Elektroforeza e Hemoglobinës, nëse pacienti sapo është transfuzuar (të bëhet 2 muaj pas transfuzionit të fundit), kur fëmija është < 1 vjeç dhe kur gjaku përmban koagula.
 14. Hemoglobinopatitë shpesh shoqërohen dhe me anemi hemolitike nga defiçitet enzimatike, sidomos me defiçitin e G6PDH (të dyshohet kur hemoglobina pakësohet).
 15. Nga martesa e një bartësi ose të sëmuri me Talasemia me një bartës ose të sëmurë me Drepanocitozë lindin ose mund të lindin fëmijë me të dyja patologjitë në të njëjtën kohë (Talaso-Drepanocitoza).
 16. Trajtimi i formave madhore/intermediare të pajtueshme me jetën:
  • Mjekimi me hemotransfuzion + kelantët e hekurit.
  • Kurimi (shërimi) – Transplanti Allogjenik i Palcës së Kuqe të Kockave me vështirësitë, koston dhe efikasitetin e tij.
Ky artikull është dërguar nga:
Ky artikull është lexuar 5228 herë.
Komente nga lexuesit

Artikull shume i mire dhe shume i vlefshem. Ju lumte.

Dërguar nga Dasha, më 29 Shkurt 2016 në 11:22

Faleminderit, i kuptueshem , informues, sqarues , keshillues si rralle here ne mesin e profesionisteve.

Dërguar nga Fredi, më 21 Shtator 2016 në 03:11

Pershendetje, qellimi eshte qe njerezit dhe shume mjeke ti kuptojne dhe vleresojne gjerat sic duhet te jene.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Tetor 2016 në 03:11

pershendetje! bera elektroforezen e hemoglobines: HbA 96.4 dhe HbA2 3.6 jam bartese apo normale?

Dërguar nga Romina, më 30 Dhjetor 2016 në 11:21

Pershendetje, ne baze te kritereve qe perdorim duke u mbeshtetur tek Elektroforeza e Hemoglobines, ju jeni bartese e Talasemise (beta- Talasemia Minor). Po analizen e gjakut periferik dhe Ferritinemise i keni bere ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 31 Dhjetor 2016 në 11:21

Bera elektroforezen e hemoglobines. HbA 97.2 dhe HbA2 2.8 ne rregull apo jo

Dërguar nga Marjo, më 19 Janar 2017 në 11:31

Pershendetje, vlerat jane normale. Por Elektroforeza e Hemoglobines zbulon vetem semundjet e vargjeve beta te hemoglobines, jo te vargjeve alfa qe e kane analizen e Elektroforezes se Hemoglobines normale. Duhen te pakten dhe vlerat e Eritrociteve, Hemoglobines dhe Ferritines per te thene qe eshte me te vertete normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Janar 2017 në 11:31

Ferritina 2.84 Hemoglobina11 Eritrocitet 3600000 Leukocitet 3400 Elektroforeza si me lart HbA97.2 dhe HbA2 2.8 . Faleminderit pres pergjigje

Dërguar nga marjo , më 30 Janar 2017 në 13:05

Pershendetje, analiza e gjakut nuk eshte e plote (mungojne trombocitet, formula leukocitare, MCV, MCH). Gjithsesi me kaq sa keni shkruar konstatohet per anemi te lehte dhe ulje e lehte e leukociteve. Meqenese ferritinemia eshte e ulur ka detyrim te merret mjekim me hekur, me doze terapeutike, per te rriturit 200 mg hekur elementar/dite (Heferoli 350 mg 2 x 1 kapsula/dite + Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/dite + Acidi Folik 5 mg 2 x 1 tableta/dite) per te pakten 3 muaj rresht dhe pas 1 muaji te behet analiza e gjakut periferik. Duhet kerkuar shkaku i mungeses se hekurit (qe pothuajse eshte humbje e vogel e perseritur e gjakut). Elektroforeza e Hemoglobines eshte normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 31 Janar 2017 në 13:05

pershendetje , kam nje pyetje lidhur me keto rezultate te analizave mund te me me thoni ju lutem ka ndonje problem pasi ishin pak te larta vlerat . MPV 12.0 dhe P-LCR 45.1

Dërguar nga eniana, më 07 Shkurt 2017 në 08:39

Pershendetje, vlerat jane konstante te trombociteve qe aktualisht nuk kane rendesi ne shendetin e njeriut.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Shkurt 2017 në 08:39

Pershendetje kisha nje pyetje ne lidhje me vleren e eritrosedimentin eshte 17mm/h ka ndonje problem ? faleminderit

Dërguar nga Ermira, më 07 Shkurt 2017 në 11:07

Pershendetje, vlera normale e Eritrosedimentit eshte deri ne 20 mm/h, por varet dhe nga mosha, gjinia etj. Sa me e madhe mosha, seksi femer kane eritrosediment me te rritur. Por 17 mm/h eshte normal.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Shkurt 2017 në 11:07

Pershendetje i nderuar Doktor. Ju falenderoj per mundesite qe na jepni te kemi nje keshillim on line. Jam e shqetesuar per situaten e vajzes, eshte 9 vjeç. Nuk ka vuajtur asnje here nga ndonje semundje. Ne 9 vite ka marr vetem dy here antibiotik, nje here para 3 vitesh per shkak te infeksionit urinar dhe nje here vitin e kaluar per shkak te grukeve. Vajza eshte aktive, por nuk me ushqehet me te gjitha perimet e frutat eshte ca nazemadhe pelqen me shume gatimet e orizit, makaronave, mishin , peshkun, vezen dhe qumshtin e ka te perdishem. Jam e shqetesuar pasi para nje muaji i ra floku, ne pjesen ballore, 2 cm, duke krijuar nje shenje te dukshme, boshe. e vizitova tek nje pediater ne tirane e cila me tha te beja analizen ASO , e ka 96.83. gjate vizites me tha degjoj zhurme ne zemer dhe mire eshte ta kontrollosh ne mjek kardiolog. me vuri shume ne merak sepse me tha disa here mos e le gocen pas dore. Vajzes i bera gjakun komplet WBC = 6.24, NEU=45.3, LYM=40.6,MON=4.6, EOS=8.9,BAS=0.6, NEU=2.83, LYM=2.54, MON=0.29, EOS=0.55, BAS=0.03, RBC=4.49, HGB=12.6, HCT=37.3, MCV=83,MCH=28.1, MCHC=33.8, RDW-CV=11.7, RDW-SD=41.1, PLT=309, MPV=11, PDW=16, PCT=0.34 po ashtu bera dhe elektroforezen HbA=97.2, HbA2=2.8 , mbjedhja e grykeve ka dale mire, mbledhja e urines del mire pa infeksion, analiza e urines del mire. Ju lutem a me thoni se cfare duhet te bej, dhe a duhet te shqetesohem per keto parametra? A duhet te bej ndonje analiz tjeter? cfare shkaku mund te jete per renien e flokut?

Dërguar nga fiona, më 15 Shkurt 2017 në 05:05

Pershendetje, analiza e gjakut periferik dhe Elektroforeza e Hemoglobienes jane normale. Mire eshte te beni dhe Ferritinemine, per te vleresuar dhe depot e hekurit. Nese ato jane te ulta < 20 ng/ml, justifikojne rrenien e flokeve, dobesi, lodhja. Nese jane normale > 20 ng/ml, aktualisht vajza juaj nuk ka asnje problem hematologjik.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 15 Shkurt 2017 në 05:05

Pershendetje i nderuar Doktor. Ju falenderoj per mundesite qe na jepni te kemi nje keshillim on line. Jam e shqetesuar per situaten e vajzes, eshte 9 vjeç. Nuk ka vuajtur asnje here nga ndonje semundje. Ne 9 vite ka marr vetem dy here antibiotik, nje here para 3 vitesh per shkak te infeksionit urinar dhe nje here vitin e kaluar per shkak te grukeve. Vajza eshte aktive, por nuk me ushqehet me te gjitha perimet e frutat eshte ca nazemadhe pelqen me shume gatimet e orizit, makaronave, mishin , peshkun, vezen dhe qumshtin e ka te perdishem. Jam e shqetesuar pasi para nje muaji i ra floku, ne pjesen ballore, 2 cm, duke krijuar nje shenje te dukshme, boshe. e vizitova tek nje pediater ne tirane e cila me tha te beja analizen ASO , e ka 96.83. gjate vizites me tha degjoj zhurme ne zemer dhe mire eshte ta kontrollosh ne mjek kardiolog. me vuri shume ne merak sepse me tha disa here mos e le gocen pas dore. Vajzes i bera gjakun komplet WBC = 6.24, NEU=45.3, LYM=40.6,MON=4.6, EOS=8.9,BAS=0.6, NEU=2.83, LYM=2.54, MON=0.29, EOS=0.55, BAS=0.03, RBC=4.49, HGB=12.6, HCT=37.3, MCV=83,MCH=28.1, MCHC=33.8, RDW-CV=11.7, RDW-SD=41.1, PLT=309, MPV=11, PDW=16, PCT=0.34 po ashtu bera dhe elektroforezen HbA=97.2, HbA2=2.8 , mbjedhja e grykeve ka dale mire, mbledhja e urines del mire pa infeksion, analiza e urines del mire. Ju lutem a me thoni se cfare duhet te bej, dhe a duhet te shqetesohem per keto parametra? A duhet te bej ndonje analiz tjeter? cfare shkaku mund te jete per renien e flokut?

Dërguar nga fiona, më 15 Shkurt 2017 në 07:11

Pershendetje, analiza e gjakut periferik dhe Elektroforeza e Hemoglobienes jane normale. Mire eshte te beni dhe Ferritinemine, per te vleresuar dhe depot e hekurit. Nese ato jane te ulta < 20 ng/ml, justifikojne rrenien e flokeve, dobesi, lodhja. Nese jane normale > 20 ng/ml, aktualisht vajza juaj nuk ka asnje problem hematologjik.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 15 Shkurt 2017 në 07:11

Ju falenderoj per pergjigjen kaq te shpejt dhe qetesuaese. Edhe hekurin e kam bere eshte 45. per cfare duhet te shqetesohem tani?

Dërguar nga fiona, më 15 Shkurt 2017 në 08:05

Pershendetje, zakonisht njerezit me fjalen hekur kuptojne sideremine qe nese eshte 45 gamma/dl eshte e ulet, por meqenese ka shume gabime ne berjen e saj, treguesi me i mire i depove te hekurit eshte Ferritinemia. Nese analiza qe keni eshte Ferritinemia dhe ajo eshte 45 ng/ml, eshte krejetesisht normale per nje femer dhe vajza nuk ka asnje problem hematologjik dhe nuk ka asnje justifikim nga ana hematologjike per shqetesimet qe ka vajza. Floket bien dhe nga shkaqe te tjera (tiroide etj, por mjeku specialisht eshte dermatologu).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 16 Shkurt 2017 në 08:05

Pershendetje kam nje shqetesim kam djalin 1 vjec dhe me i ka dal hemoglobina e ulet 8.2 po ne momentin qe e ka ber ka qen ne gjendje virale a duhet te shqetesohem e kam cuar per ti ber elektroforezen dhe jam ne pritje te saj se me than mund te ket nevoj per gjak por djali eshte shum aktiv dhe i fort. Flm

Dërguar nga Aurel, më 17 Shkurt 2017 në 14:32

Pershendetje, vetem vlera e hemoglobines nuk eshte e mjaftueshme per te gjykuar, mund ta shkruani te gjithe analizen e gjakut periferik. Nuk e di nese e keni bere Ferritinemine, tregon depot e hekurit. Nese eshte anemi nga mungesa e hekurit, eshte e zakonshme ne vitin e pare te jetes, sepse femijet rriten shpejt dhe po nuk paten hekur dhe vitaminat e nevojshme per prodhimin e qelizave te gjakut do te kete deficit ne prodhimin e tyre. Nuk synohet te korrigjohen me transfuzion gjaku, por me mjekim me hekur dhe vitamina. Gjithsesi transfuzioni i gjakut nuk behet vetem duke u mbeshtetur tek vlera e hemoglobines, por dhe si e suporton pacienti anemine (anemite e instaluara ngdale, suportohen mire) dhe ju e pershkruani femijen aktiv. Nese keni analizat e gjakut periferik dhe te dy prinderve mund ti shkruani, per te gjykuar per mundesine e anemive te trasheguara, krahas Elektroforezes se Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Shkurt 2017 në 14:32

Pershendetje kam nje shqetesim kam djalin 1 vjec dhe me i ka dal hemoglobina e ulet 8.2 po ne momentin qe e ka ber ka qen ne gjendje virale a duhet te shqetesohem e kam cuar per ti ber elektroforezen dhe jam ne pritje te saj se me than mund te ket nevoj per gjak por djali eshte shum aktiv dhe i fort. Flm

Dërguar nga Aurel, më 17 Shkurt 2017 në 14:32

Pershendetje, vetem vlera e hemoglobines nuk eshte e mjaftueshme per te gjykuar, mund ta shkruani te gjithe analizen e gjakut periferik. Nuk e di nese e keni bere Ferritinemine, tregon depot e hekurit. Nese eshte anemi nga mungesa e hekurit, eshte e zakonshme ne vitin e pare te jetes, sepse femijet rriten shpejt dhe po nuk paten hekur dhe vitaminat e nevojshme per prodhimin e qelizave te gjakut do te kete deficit ne prodhimin e tyre. Nuk synohet te korrigjohen me transfuzion gjaku, por me mjekim me hekur dhe vitamina. Gjithsesi transfuzioni i gjakut nuk behet vetem duke u mbeshtetur tek vlera e hemoglobines, por dhe si e suporton pacienti anemine (anemite e instaluara ngdale, suportohen mire) dhe ju e pershkruani femijen aktiv. Nese keni analizat e gjakut periferik dhe te dy prinderve mund ti shkruani, per te gjykuar per mundesine e anemive te trasheguara, krahas Elektroforezes se Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Shkurt 2017 në 14:32

Pershendetje kam nje shqetesim kam djalin 1 vjec dhe me i ka dal hemoglobina e ulet 8.2 po ne momentin qe e ka ber ka qen ne gjendje virale a duhet te shqetesohem e kam cuar per ti ber elektroforezen dhe jam ne pritje te saj se me than mund te ket nevoj per gjak por djali eshte shum aktiv dhe i fort. Flm

Dërguar nga Aurel, më 17 Shkurt 2017 në 14:33

Pershendetje, vetem vlera e hemoglobines nuk eshte e mjaftueshme per te gjykuar, mund ta shkruani te gjithe analizen e gjakut periferik. Nuk e di nese e keni bere Ferritinemine, tregon depot e hekurit. Nese eshte anemi nga mungesa e hekurit, eshte e zakonshme ne vitin e pare te jetes, sepse femijet rriten shpejt dhe po nuk paten hekur dhe vitaminat e nevojshme per prodhimin e qelizave te gjakut do te kete deficit ne prodhimin e tyre. Nuk synohet te korrigjohen me transfuzion gjaku, por me mjekim me hekur dhe vitamina. Gjithsesi transfuzioni i gjakut nuk behet vetem duke u mbeshtetur tek vlera e hemoglobines, por dhe si e suporton pacienti anemine (anemite e instaluara ngdale, suportohen mire) dhe ju e pershkruani femijen aktiv. Nese keni analizat e gjakut periferik dhe te dy prinderve mund ti shkruani, per te gjykuar per mundesine e anemive te trasheguara, krahas Elektroforezes se Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Shkurt 2017 në 14:33

Pershendetje kam nje shqetesim kam djalin 1 vjec dhe me i ka dal hemoglobina e ulet 8.2 po ne momentin qe e ka ber ka qen ne gjendje virale a duhet te shqetesohem e kam cuar per ti ber elektroforezen dhe jam ne pritje te saj se me than mund te ket nevoj per gjak por djali eshte shum aktiv dhe i fort. Flm

Dërguar nga Aurel, më 17 Shkurt 2017 në 14:37

Pershendetje, vetem vlera e hemoglobines nuk eshte e mjaftueshme per te gjykuar, mund ta shkruani te gjithe analizen e gjakut periferik. Nuk e di nese e keni bere Ferritinemine, tregon depot e hekurit. Nese eshte anemi nga mungesa e hekurit, eshte e zakonshme ne vitin e pare te jetes, sepse femijet rriten shpejt dhe po nuk paten hekur dhe vitaminat e nevojshme per prodhimin e qelizave te gjakut do te kete deficit ne prodhimin e tyre. Nuk synohet te korrigjohen me transfuzion gjaku, por me mjekim me hekur dhe vitamina. Gjithsesi transfuzioni i gjakut nuk behet vetem duke u mbeshtetur tek vlera e hemoglobines, por dhe si e suporton pacienti anemine (anemite e instaluara ngdale, suportohen mire) dhe ju e pershkruani femijen aktiv. Nese keni analizat e gjakut periferik dhe te dy prinderve mund ti shkruani, per te gjykuar per mundesine e anemive te trasheguara, krahas Elektroforezes se Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Shkurt 2017 në 14:37

Doktor pershendetje!Desha te marr mendimin tuaj per pergjigjen e gjakut komplet me formue te nipit tim.Eshte i moshes 2 vjec e gjysem,para 10 ditesh ka kaluar nje gjendje virale dhe me temperature deri 39.Vlerat jane si me poshte.WBC-16.02,RBC-4.94,HB-12.2,HCT-35.6,MCV-72.1,MCH-24.7,MCHC-34.3,RDW-SD-34.4,RDW-CV-13.5,PLT-550.000,PLCR-34.6,PCT-0.51%,NEU-19.5,LYM-74.3,MONO-3.9,EOS-2.1,BASO-0.2.Duhet te shqetesohem per keto vlera.Jam ne pritje te pergjigjes tuaj.Ju faleminderit dhe kenaqesi te komunikoj me ju!

Dërguar nga liljana caushi,domeri, më 20 Shkurt 2017 në 11:35

Pershendetje, ne analizen e bere ka nje rritje te lehte te rruazave te bardha te te trombociteve qe mund te jene pergjigje ndaj infeksionit te kaluar. Nuk sjellin asnje problem keto vlera. Pas 2-3 javesh mund ta riperseritni analizen e gjakut periferik + ferritinemia per depot e hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Shkurt 2017 në 11:35

Doktor pershendetje!Desha te marr mendimin tuaj per pergjigjen e gjakut komplet me formue te nipit tim.Eshte i moshes 2 vjec e gjysem,para 10 ditesh ka kaluar nje gjendje virale dhe me temperature deri 39.Vlerat jane si me poshte.WBC-16.02,RBC-4.94,HB-12.2,HCT-35.6,MCV-72.1,MCH-24.7,MCHC-34.3,RDW-SD-34.4,RDW-CV-13.5,PLT-550.000,PLCR-34.6,PCT-0.51%,NEU-19.5,LYM-74.3,MONO-3.9,EOS-2.1,BASO-0.2.Duhet te shqetesohem per keto vlera.Jam ne pritje te pergjigjes tuaj.Ju faleminderit dhe kenaqesi te komunikoj me ju!

Dërguar nga liljana caushi,domeri, më 20 Shkurt 2017 në 11:42

Pershendetje, ne analizen e bere ka nje rritje te lehte te rruazave te bardha te te trombociteve qe mund te jene pergjigje ndaj infeksionit te kaluar. Nuk sjellin asnje problem keto vlera. Pas 2-3 javesh mund ta riperseritni analizen e gjakut periferik + ferritinemia per depot e hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Shkurt 2017 në 11:42

Pershendetje Dok.jam me origjinine nga nje qytet bregdetar dhe si i tille ne e dime faktin qe jemi me te prirur nga anemia mesdhetare...ne moshen 11-14 vjec duke qene se isha ne klase noti dhe djersija ftohesha shpesh me bronko pneumoni(pas mjekimit me augumentine ky problem nuk u perserit me) dhe ne kete faze pasi bera analizat kam dal anemike dhe jam mjekuar me hekur,acid folik dhe vitamina c (atehere mjeku na ka keshilluar te marrim vazhdimisht kure mbajtese me acid folik dhe vitamina si rezultat i faktorit qe jemi nga vend bregdetar pasi atehere nuk kishte analiza specifike. Nisur nga ky fakt vazhdimisht kam bere analiza gjaku ku kam rezultuar me anemi ferrodeficitare por duke qene se rekomandimi nga mjeku ka qene vazhdimisht per te bere elektroforezen e kam bere dhe rezultova me anemi mesdhetare aic dhe pritej me vlerat HbA 95.4%, HbA2 4.4% dhe HbF 0.2%. Ne artkullin tuaj thuhet qe eshte e pakorigjueshme kjo lloj anemie por une do te doja te dija mjekimin e duhur (llojin dhe firmen farmaceutike me efektive), faleminderit.

Dërguar nga Beti, më 19 Mars 2017 në 08:05

Pershendetje Beti, ju keni beta-Talasemia Minor (Forma e lehte e Talasemise), qe eshte nje semundje e trashegueshme (pra e sigurte qe te pakten nje nga prinderit tuaj e ka (duhet ti behet analiza dhe vellezerve dhe motrave qe keni)dhe per rrjedhoje nuk eshte e mjekueshme. Nuk ka asnje ndikim ne jetegjatesine tuaj, nuk te pengon te merresh me shkence, sport (Zidani dhe Samprasi kane te njejtin problem, por ata jane kampione te Botes, ankesa kryesore ishte djersa e shtuar). Nuk te pengon te mjekohesh dhe operohesh per cdo semundje qe mund te keni gjate jetes tuaj. Duhet te keni parasysh qe sa here te beni analiza te gjakut, kudo qe ti beni, do te keni nje anemi te lehte kronike dhe problemi kryesor qe kemi eshte transmetimi tek femijet. Nuk e di sa vjec jeni, por bashkeshorti juaj me detyrim do te beje; gjak komplet/ferritinemia/Elektroforeza e Hemoglobines. Nese martohen dy bartes te kesaj semundje, ka 25 % mundesi per cdo shtatezani te lindin format e renda te semundjes (Talasemia Major/Intermedia qe marrin gjak per te jetuar) dhe ne keto nuk duam qe te ndodhin. Pra nese i kushtojme vemendje kesaj semundje, eshte vetem fakti qe nuk duam te lindtin femije me formen e rende te semundjes. Sic ju e dini nuk ka mjekim per kete semundje te lehte te lindur, por ne e ndihmojme me Acidi Folik 5 mg 3 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 3 x 1 tableta/dite per 1-2 muaj ne vit, per faktin qe nuk duam te konsumohet Acidi Folik dhe me pas te shtohet Anemia nga Deficiti i Acidit Folik. Ju do te beni dhe analizen e gjakut periferik + Ferritinemia dhe vetem nese Ferritinemia eshte < 20 ng/ml ju do te merrni mjekim me hekur jo per Anemine e lindur, por per mungesen e hekurit dhe Anemine e mundshme nga mungesa e hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Mars 2017 në 08:05

Pershendetje Dok.jam me origjinine nga nje qytet bregdetar dhe si i tille ne e dime faktin qe jemi me te prirur nga anemia mesdhetare...ne moshen 11-14 vjec duke qene se isha ne klase noti dhe djersija ftohesha shpesh me bronko pneumoni(pas mjekimit me augumentine ky problem nuk u perserit me) dhe ne kete faze pasi bera analizat kam dal anemike dhe jam mjekuar me hekur,acid folik dhe vitamina c (atehere mjeku na ka keshilluar te marrim vazhdimisht kure mbajtese me acid folik dhe vitamina si rezultat i faktorit qe jemi nga vend bregdetar pasi atehere nuk kishte analiza specifike. Nisur nga ky fakt vazhdimisht kam bere analiza gjaku ku kam rezultuar me anemi ferrodeficitare por duke qene se rekomandimi nga mjeku ka qene vazhdimisht per te bere elektroforezen e kam bere dhe rezultova me anemi mesdhetare aic dhe pritej me vlerat HbA 95.4%, HbA2 4.4% dhe HbF 0.2%. Ne artkullin tuaj thuhet qe eshte e pakorigjueshme kjo lloj anemie por une do te doja te dija mjekimin e duhur (llojin dhe firmen farmaceutike me efektive), faleminderit.

Dërguar nga Beti, më 19 Mars 2017 në 09:16

Pershendetje Beti, ju keni beta-Talasemia Minor (Forma e lehte e Talasemise), qe eshte nje semundje e trashegueshme (pra e sigurte qe te pakten nje nga prinderit tuaj e ka (duhet ti behet analiza dhe vellezerve dhe motrave qe keni)dhe per rrjedhoje nuk eshte e mjekueshme. Nuk ka asnje ndikim ne jetegjatesine tuaj, nuk te pengon te merresh me shkence, sport (Zidani dhe Samprasi kane te njejtin problem, por ata jane kampione te Botes, ankesa kryesore ishte djersa e shtuar). Nuk te pengon te mjekohesh dhe operohesh per cdo semundje qe mund te keni gjate jetes tuaj. Duhet te keni parasysh qe sa here te beni analiza te gjakut, kudo qe ti beni, do te keni nje anemi te lehte kronike dhe problemi kryesor qe kemi eshte transmetimi tek femijet. Nuk e di sa vjec jeni, por bashkeshorti juaj me detyrim do te beje; gjak komplet/ferritinemia/Elektroforeza e Hemoglobines. Nese martohen dy bartes te kesaj semundje, ka 25 % mundesi per cdo shtatezani te lindin format e renda te semundjes (Talasemia Major/Intermedia qe marrin gjak per te jetuar) dhe ne keto nuk duam qe te ndodhin. Pra nese i kushtojme vemendje kesaj semundje, eshte vetem fakti qe nuk duam te lindtin femije me formen e rende te semundjes. Sic ju e dini nuk ka mjekim per kete semundje te lehte te lindur, por ne e ndihmojme me Acidi Folik 5 mg 3 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 3 x 1 tableta/dite per 1-2 muaj ne vit, per faktin qe nuk duam te konsumohet Acidi Folik dhe me pas te shtohet Anemia nga Deficiti i Acidit Folik. Ju do te beni dhe analizen e gjakut periferik + Ferritinemia dhe vetem nese Ferritinemia eshte < 20 ng/ml ju do te merrni mjekim me hekur jo per Anemine e lindur, por per mungesen e hekurit dhe Anemine e mundshme nga mungesa e hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Mars 2017 në 09:16

Pershendetje Dok.jam me origjinine nga nje qytet bregdetar dhe si i tille ne e dime faktin qe jemi me te prirur nga anemia mesdhetare...ne moshen 11-14 vjec duke qene se isha ne klase noti dhe djersija ftohesha shpesh me bronko pneumoni(pas mjekimit me augumentine ky problem nuk u perserit me) dhe ne kete faze pasi bera analizat kam dal anemike dhe jam mjekuar me hekur,acid folik dhe vitamina c (atehere mjeku na ka keshilluar te marrim vazhdimisht kure mbajtese me acid folik dhe vitamina si rezultat i faktorit qe jemi nga vend bregdetar pasi atehere nuk kishte analiza specifike. Nisur nga ky fakt vazhdimisht kam bere analiza gjaku ku kam rezultuar me anemi ferrodeficitare por duke qene se rekomandimi nga mjeku ka qene vazhdimisht per te bere elektroforezen e kam bere dhe rezultova me anemi mesdhetare aic dhe pritej me vlerat HbA 95.4%, HbA2 4.4% dhe HbF 0.2%. Ne artkullin tuaj thuhet qe eshte e pakorigjueshme kjo lloj anemie por une do te doja te dija mjekimin e duhur (llojin dhe firmen farmaceutike me efektive), faleminderit.

Dërguar nga Beti, më 20 Mars 2017 në 10:30

Pershendetje Beti, ju keni beta-Talasemia Minor (Forma e lehte e Talasemise), qe eshte nje semundje e trashegueshme (pra e sigurte qe te pakten nje nga prinderit tuaj e ka (duhet ti behet analiza dhe vellezerve dhe motrave qe keni)dhe per rrjedhoje nuk eshte e mjekueshme. Nuk ka asnje ndikim ne jetegjatesine tuaj, nuk te pengon te merresh me shkence, sport (Zidani dhe Samprasi kane te njejtin problem, por ata jane kampione te Botes, ankesa kryesore ishte djersa e shtuar). Nuk te pengon te mjekohesh dhe operohesh per cdo semundje qe mund te keni gjate jetes tuaj. Duhet te keni parasysh qe sa here te beni analiza te gjakut, kudo qe ti beni, do te keni nje anemi te lehte kronike dhe problemi kryesor qe kemi eshte transmetimi tek femijet. Nuk e di sa vjec jeni, por bashkeshorti juaj me detyrim do te beje; gjak komplet/ferritinemia/Elektroforeza e Hemoglobines. Nese martohen dy bartes te kesaj semundje, ka 25 % mundesi per cdo shtatezani te lindin format e renda te semundjes (Talasemia Major/Intermedia qe marrin gjak per te jetuar) dhe ne keto nuk duam qe te ndodhin. Pra nese i kushtojme vemendje kesaj semundje, eshte vetem fakti qe nuk duam te lindtin femije me formen e rende te semundjes. Sic ju e dini nuk ka mjekim per kete semundje te lehte te lindur, por ne e ndihmojme me Acidi Folik 5 mg 3 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 3 x 1 tableta/dite per 1-2 muaj ne vit, per faktin qe nuk duam te konsumohet Acidi Folik dhe me pas te shtohet Anemia nga Deficiti i Acidit Folik. Ju do te beni dhe analizen e gjakut periferik + Ferritinemia dhe vetem nese Ferritinemia eshte < 20 ng/ml ju do te merrni mjekim me hekur jo per Anemine e lindur, por per mungesen e hekurit dhe Anemine e mundshme nga mungesa e hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Mars 2017 në 10:30

Pershendetje Dok.jam me origjinine nga nje qytet bregdetar dhe si i tille ne e dime faktin qe jemi me te prirur nga anemia mesdhetare...ne moshen 11-14 vjec duke qene se isha ne klase noti dhe djersija ftohesha shpesh me bronko pneumoni(pas mjekimit me augumentine ky problem nuk u perserit me) dhe ne kete faze pasi bera analizat kam dal anemike dhe jam mjekuar me hekur,acid folik dhe vitamina c (atehere mjeku na ka keshilluar te marrim vazhdimisht kure mbajtese me acid folik dhe vitamina si rezultat i faktorit qe jemi nga vend bregdetar pasi atehere nuk kishte analiza specifike. Nisur nga ky fakt vazhdimisht kam bere analiza gjaku ku kam rezultuar me anemi ferrodeficitare por duke qene se rekomandimi nga mjeku ka qene vazhdimisht per te bere elektroforezen e kam bere dhe rezultova me anemi mesdhetare aic dhe pritej me vlerat HbA 95.4%, HbA2 4.4% dhe HbF 0.2%. Ne artkullin tuaj thuhet qe eshte e pakorigjueshme kjo lloj anemie por une do te doja te dija mjekimin e duhur (llojin dhe firmen farmaceutike me efektive), faleminderit.

Dërguar nga Beti, më 20 Mars 2017 në 18:39

Pershendetje Beti, ju keni beta-Talasemia Minor (Forma e lehte e Talasemise), qe eshte nje semundje e trashegueshme (pra e sigurte qe te pakten nje nga prinderit tuaj e ka (duhet ti behet analiza dhe vellezerve dhe motrave qe keni)dhe per rrjedhoje nuk eshte e mjekueshme. Nuk ka asnje ndikim ne jetegjatesine tuaj, nuk te pengon te merresh me shkence, sport (Zidani dhe Samprasi kane te njejtin problem, por ata jane kampione te Botes, ankesa kryesore ishte djersa e shtuar). Nuk te pengon te mjekohesh dhe operohesh per cdo semundje qe mund te keni gjate jetes tuaj. Duhet te keni parasysh qe sa here te beni analiza te gjakut, kudo qe ti beni, do te keni nje anemi te lehte kronike dhe problemi kryesor qe kemi eshte transmetimi tek femijet. Nuk e di sa vjec jeni, por bashkeshorti juaj me detyrim do te beje; gjak komplet/ferritinemia/Elektroforeza e Hemoglobines. Nese martohen dy bartes te kesaj semundje, ka 25 % mundesi per cdo shtatezani te lindin format e renda te semundjes (Talasemia Major/Intermedia qe marrin gjak per te jetuar) dhe ne keto nuk duam qe te ndodhin. Pra nese i kushtojme vemendje kesaj semundje, eshte vetem fakti qe nuk duam te lindtin femije me formen e rende te semundjes. Sic ju e dini nuk ka mjekim per kete semundje te lehte te lindur, por ne e ndihmojme me Acidi Folik 5 mg 3 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 3 x 1 tableta/dite per 1-2 muaj ne vit, per faktin qe nuk duam te konsumohet Acidi Folik dhe me pas te shtohet Anemia nga Deficiti i Acidit Folik. Ju do te beni dhe analizen e gjakut periferik + Ferritinemia dhe vetem nese Ferritinemia eshte < 20 ng/ml ju do te merrni mjekim me hekur jo per Anemine e lindur, por per mungesen e hekurit dhe Anemine e mundshme nga mungesa e hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Mars 2017 në 18:39

Prsh dr kto jan vlerat e gjakut dge elektofores se goces 2 vjec ,ju lutem mund tmi shpjegoni Wbc 11,0 Rbc 4,12 Hbg 11 Hct 32,8% Mcv 77,71 Mch 35,4 Plt 200 Hba 90.0 Hbf 7,1 Hba2 2,9 ju lutem pres nje pergj sa me shpejte flm

Dërguar nga Rita, më 05 Prill 2017 në 13:06

Pershendetje Rita e diskutuam. Ju uroj gjithe te mirat.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 06 Prill 2017 në 13:06

Pershendetje doktor.kam nje shqetsim.kam djalin dy vjec nga analizat qe i bera me than qe ka anemi te teasheguar.bashkshorti im e ka anemin e trasheguar dhe per kte arsye gjat shtatzanis un e bera elekteoforezen e hemoglobines dhe me doli hbA98.1 dhe hbA2 1.9.nderkoh pergjigjen per elektroforezen e djalit nuk e kam mar akoma por i bera nje analiz gjaku kompet sideremin dhe pergjigjja nga laboratori i analizave ishte qe ka anemin e trasheguar .hekirin e ka te ulet rruazat e kuqe po ashtu nga kjo analiz hemoglobina i del ne g℅ 9.60 .eriteocitet i ka 5.800.000,leukocitet 11.100.dhe teombocitet 412.000.a duhet te bej analiza tte tjera per te vertetuar qe djali e ka trasheguar kte anemi dhe cfar pasojash cfar mjekimi duhet ti jap pasi jam shum e shqetsuav per shendetin e djalit.ju faleminderit

Dërguar nga Joana, më 26 Prill 2017 në 10:46

Pershendetje Joana, djali ka anemi te lehte hipokrome mikrocitare, me mundesi qe ta kete te trasheguar (Talasemia Minor). Per kete behet Elektroforeza e Hemoglobines, qe me e sakte eshte pas moshes 4 vjec. Ju bejini ferritinemine. Nese ajo eshte normale, akoma me shume eshte mundesia qe te jete e lindur dhe per me teper nuk ka nevoje per ndonje mjekim. Anemia e trasheguar nuk mjekohet. Nese ferritinemia eshte e ulur ka mungese hekuri, mundet dhe anemi nga mungesa e hekurit, krahas Anemise se mundshme te lindur dhe do te behet mjekim me hekur deri ne korrigjimin e ferritinemise, per deficitin e hekurit/anemine nga deficiti i hekurit, ndersa anemia e lindur nuk mjekohet dhe nuk ndryshon.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Prill 2017 në 10:46

Pershendetje doktor !se pari ju falenderoj nga zemra per pergjigjen tuaj.ja kam bere dhe feritinemine dhe e ka 4.09ng\ml ndersa sideremia 29mgr\dl.nderkoh jam duke pritur pergjigjen e elektroforezes.ne cfare gjendje esht djali dhe a ka rrezik te madh cfare mjekimi mund ti jap per mungesen e hekurit.do isha shum mirnjohse per nje perhjigje tjeter nga ana juaj.ju faleminderit

Dërguar nga Joana, më 27 Prill 2017 në 02:13

Pershendetje Joana, ferritinemia dhe sideremia jane te ulura. Pra ka mungese te hekurit. Eshte e detyrueshme te marri mjekim me hekur deri ne korrigjimin e plote te Ferritinemise. Mungesa e hekurit eshte deficiti me i madh ne bote, pra eshte shume e zakonshme, e korrigjueshme nga mjekimi dhe femijet vuajne shpesh prej tij, sepse ata rriten shpejt dhe kerkesat me hekur jane te rritura, mundet qe kur e keni ushqyer me gji, nese nuk keni patur hekur, nuk ka dhe cfare hekuri ti jepnit nepermjet qumeshtit etj. Eshte problem plotesisht i korrigjueshem. Nese ka dhe anemi te lehte te lindur, kjo nuk mjekohet, por nuk i prish asnje pune per jeten. Zinedine Zidane eshte me kete anemi, por ai eshte kampion i Botes dhe i Evropes.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Prill 2017 në 02:13

Doktor pershendetje! Nga analiza e helektroforezes djali me del me hemoglobine fetale cfare domethen kjo esht situat e keqe?faleminderit!

Dërguar nga Joana, më 27 Prill 2017 në 07:54

Pershendetje Joana, mund te ma shkruani Elektroforezen e Hemoglobines. Si rregull Hemoglobina fetale arrin vleren me te ulet pas moshes 4 vjecare dhe prandaj ne preferojme qe Elektroforezen te bejme pas kesaj moshe.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Prill 2017 në 07:54

Pershendetje doktor!vlerat e elektroforezes se emoglobines jane A1 91.5 .A2 4.10 dhe hemoglobina fetale 4.40.ne cfare gjendje esht djali si duhet ta mjekos dhe sa e rezikshme esht kjo qe ka.

Dërguar nga Joana, më 28 Prill 2017 në 05:25

Pershendetje Joana, po djali ka beta-Talasemia Minor. Eshte forma e lehte e Sindromit Talasemik, e njejta gje si dhe burri juaj, pra nuk ka asnje ndikim ne jetegjatesi, aktivitetin fizik, mund te shkoje ne cilen shkolle te doje, te merret me cdo aktivitet fizik (Zidane dhe Sampras kane te njejten gje). Do te mbani mend qe nuk mjekohet, nuk eleminohet, nuk ndryshon, nuk te pengon qe te mjekohet apo operohet per cdo gje qe ka nevoje, nuk ndikohet nga ushqimi, sa here te beni analizat e gjakut periferik dhe kudo qe ti beni do te kete nje anemi te lehte, favorizon gurret ne fshikzen e temthit dhe ne veshka. Do te mbani mend vetem kur te vije koha qe te martohet, bashkeshortja do ta beje me detyrim elektroforezen e hemoglobines, per faktin qe kur martohen 2 bartes te talasemise (si rasti i djalit) ka 25 % mundesi per cdo shtatezani qe te lindi forma e rende e semundjes. Te gjitha i kam shkruar tek artikulli "Hemoglobinopatite".

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 29 Prill 2017 në 05:25

Nese keni femije te tjere dhe atyre i duhet bere Elektroforeza e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 29 Prill 2017 në 05:25

Pershendetje Doktor, shume faleminderit per informacionet qe ju jepni, jane shume me vlere per ne. Kam djalin 6 vj e gjysem. Qe tre vjec e kam kapur qe here pas here ka bere anemi si pasoje e deficitit te hekurit. E kemi mjekuar dy apo tre here gjate ketyre viteve. Dhe pas mjekimit i jane ngritur vlerat edhe te sideremise edhe te depos. Para pak ditesh i kam perseritur analizat per shkak te zbehjes ne fytyre dhe mungeses se oreksit, fuqise.. Ferritina i ka dale 4, sideremia 20. I filluam direkt mjekim. Pyetja ime eshte a mos e demton mjekimi i dhene per 3 muaj? Mjekimi eshte LEGOFER 36 ml ne dite per 3 muaj. Djali per 1 jave e mbaroi nje shishe. I bie te pije rreth 12 te tilla. Ne perpjekje per te zbuluar shkaqet nga i vjen anemia ja kam bere elektroforezen e hemoglobines por i ka dale ne rregull. As une as bashkeshorti nuk jemi bartes te talasemise. Djali eshte nazeli ne te ngrene, mund ta kete renien e hekurit si pasoje e zgjatjes dhe rritjes? Kur ka qene me i vogel me ka dale me lambie dhe e kam kuruar. Mund te jene parazitet nje shkak tjeter pasi ai shkon ne kopesht dhe atje po ka nje femije i marrin te gjithe? Te falenderoj shume paraprakisht per pergjigjen tuaj.

Dërguar nga Erinda, më 04 Maj 2017 në 17:12

Pershendetje Erinda, perderisa Ferritinemia eshte aktualisht 4 ng/ml, tregon se ka te pakten mungese te hekurit. Hemoglobina sa eshte ? Zakonisht per femijet perdoret 3 mg/kg peshe hekur elementar. Nuk e di sa ka shurupi i Legoferit, por mund te perdorni Sol Hemaferi - 30 ml flakoni, qe ka 50 mg/ml hekur. Pra fillimisht percaktohet pesha dhe shumezohet me 3 = sasia ditore e hekurit qe do te marri femija dhe kete per te pakten 2 muaj rresht, me synimin e korrigjimit te plote te saj. Nje preprat tjeter ka qene Sol Intraferi, por keto kohet e fundit ka munguar. dhe ky preprat ka 50 mg/ml (2.5 mg hekur per 1 pike). Mungesa e hekurit nuk ka lidhje me anemine e lindur (Sindromi Talasemik), shkak jane konsumi i shtuar, apo humbja e hekurit (zakonisht me ane te gjakut). Femijet rriten shpejt dhe mundesia per konsum hekuri ekziston.Parazitet dhe mundet te jene shkak, lamblia eshte shume e zakonshme ne Shqiperi dhe e pamundur per tu eleminuar. Ju do te beni gjithsesi fece gjak occult, fece parazit, urine komplet.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Maj 2017 në 17:12

Pershendetje Doktor, shume faleminderit per informacionet qe ju jepni, jane shume me vlere per ne. Kam djalin 6 vj e gjysem. Qe tre vjec e kam kapur qe here pas here ka bere anemi si pasoje e deficitit te hekurit. E kemi mjekuar dy apo tre here gjate ketyre viteve. Dhe pas mjekimit i jane ngritur vlerat edhe te sideremise edhe te depos. Para pak ditesh i kam perseritur analizat per shkak te zbehjes ne fytyre dhe mungeses se oreksit, fuqise.. Ferritina i ka dale 4, sideremia 20. I filluam direkt mjekim. Pyetja ime eshte a mos e demton mjekimi i dhene per 3 muaj? Mjekimi eshte LEGOFER 36 ml ne dite per 3 muaj. Djali per 1 jave e mbaroi nje shishe. I bie te pije rreth 12 te tilla. Ne perpjekje per te zbuluar shkaqet nga i vjen anemia ja kam bere elektroforezen e hemoglobines por i ka dale ne rregull. As une as bashkeshorti nuk jemi bartes te talasemise. Djali eshte nazeli ne te ngrene, mund ta kete renien e hekurit si pasoje e zgjatjes dhe rritjes? Kur ka qene me i vogel me ka dale me lambie dhe e kam kuruar. Mund te jene parazitet nje shkak tjeter pasi ai shkon ne kopesht dhe atje po ka nje femije i marrin te gjithe? Te falenderoj shume paraprakisht per pergjigjen tuaj.

Dërguar nga Erinda, më 04 Maj 2017 në 17:21

Pershendetje Erinda, perderisa Ferritinemia eshte aktualisht 4 ng/ml, tregon se ka te pakten mungese te hekurit. Hemoglobina sa eshte ? Zakonisht per femijet perdoret 3 mg/kg peshe hekur elementar. Nuk e di sa ka shurupi i Legoferit, por mund te perdorni Sol Hemaferi - 30 ml flakoni, qe ka 50 mg/ml hekur. Pra fillimisht percaktohet pesha dhe shumezohet me 3 = sasia ditore e hekurit qe do te marri femija dhe kete per te pakten 2 muaj rresht, me synimin e korrigjimit te plote te saj. Nje preprat tjeter ka qene Sol Intraferi, por keto kohet e fundit ka munguar. dhe ky preprat ka 50 mg/ml (2.5 mg hekur per 1 pike). Mungesa e hekurit nuk ka lidhje me anemine e lindur (Sindromi Talasemik), shkak jane konsumi i shtuar, apo humbja e hekurit (zakonisht me ane te gjakut). Femijet rriten shpejt dhe mundesia per konsum hekuri ekziston.Parazitet dhe mundet te jene shkak, lamblia eshte shume e zakonshme ne Shqiperi dhe e pamundur per tu eleminuar. Ju do te beni gjithsesi fece gjak occult, fece parazit, urine komplet.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Maj 2017 në 17:21

Pershendetje Doktor, shume faleminderit per informacionet qe ju jepni, jane shume me vlere per ne. Kam djalin 6 vj e gjysem. Qe tre vjec e kam kapur qe here pas here ka bere anemi si pasoje e deficitit te hekurit. E kemi mjekuar dy apo tre here gjate ketyre viteve. Dhe pas mjekimit i jane ngritur vlerat edhe te sideremise edhe te depos. Para pak ditesh i kam perseritur analizat per shkak te zbehjes ne fytyre dhe mungeses se oreksit, fuqise.. Ferritina i ka dale 4, sideremia 20. I filluam direkt mjekim. Pyetja ime eshte a mos e demton mjekimi i dhene per 3 muaj? Mjekimi eshte LEGOFER 36 ml ne dite per 3 muaj. Djali per 1 jave e mbaroi nje shishe. I bie te pije rreth 12 te tilla. Ne perpjekje per te zbuluar shkaqet nga i vjen anemia ja kam bere elektroforezen e hemoglobines por i ka dale ne rregull. As une as bashkeshorti nuk jemi bartes te talasemise. Djali eshte nazeli ne te ngrene, mund ta kete renien e hekurit si pasoje e zgjatjes dhe rritjes? Kur ka qene me i vogel me ka dale me lambie dhe e kam kuruar. Mund te jene parazitet nje shkak tjeter pasi ai shkon ne kopesht dhe atje po ka nje femije i marrin te gjithe? Te falenderoj shume paraprakisht per pergjigjen tuaj.

Dërguar nga Erinda, më 05 Maj 2017 në 00:57

Pershendetje Erinda, perderisa Ferritinemia eshte aktualisht 4 ng/ml, tregon se ka te pakten mungese te hekurit. Hemoglobina sa eshte ? Zakonisht per femijet perdoret 3 mg/kg peshe hekur elementar. Nuk e di sa ka shurupi i Legoferit, por mund te perdorni Sol Hemaferi - 30 ml flakoni, qe ka 50 mg/ml hekur. Pra fillimisht percaktohet pesha dhe shumezohet me 3 = sasia ditore e hekurit qe do te marri femija dhe kete per te pakten 2 muaj rresht, me synimin e korrigjimit te plote te saj. Nje preprat tjeter ka qene Sol Intraferi, por keto kohet e fundit ka munguar. dhe ky preprat ka 50 mg/ml (2.5 mg hekur per 1 pike). Mungesa e hekurit nuk ka lidhje me anemine e lindur (Sindromi Talasemik), shkak jane konsumi i shtuar, apo humbja e hekurit (zakonisht me ane te gjakut). Femijet rriten shpejt dhe mundesia per konsum hekuri ekziston.Parazitet dhe mundet te jene shkak, lamblia eshte shume e zakonshme ne Shqiperi dhe e pamundur per tu eleminuar. Ju do te beni gjithsesi fece gjak occult, fece parazit, urine komplet.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Maj 2017 në 00:57

Pershendetje Doktor, shume faleminderit per informacionet qe ju jepni, jane shume me vlere per ne. Kam djalin 6 vj e gjysem. Qe tre vjec e kam kapur qe here pas here ka bere anemi si pasoje e deficitit te hekurit. E kemi mjekuar dy apo tre here gjate ketyre viteve. Dhe pas mjekimit i jane ngritur vlerat edhe te sideremise edhe te depos. Para pak ditesh i kam perseritur analizat per shkak te zbehjes ne fytyre dhe mungeses se oreksit, fuqise.. Ferritina i ka dale 4, sideremia 20. I filluam direkt mjekim. Pyetja ime eshte a mos e demton mjekimi i dhene per 3 muaj? Mjekimi eshte LEGOFER 36 ml ne dite per 3 muaj. Djali per 1 jave e mbaroi nje shishe. I bie te pije rreth 12 te tilla. Ne perpjekje per te zbuluar shkaqet nga i vjen anemia ja kam bere elektroforezen e hemoglobines por i ka dale ne rregull. As une as bashkeshorti nuk jemi bartes te talasemise. Djali eshte nazeli ne te ngrene, mund ta kete renien e hekurit si pasoje e zgjatjes dhe rritjes? Kur ka qene me i vogel me ka dale me lambie dhe e kam kuruar. Mund te jene parazitet nje shkak tjeter pasi ai shkon ne kopesht dhe atje po ka nje femije i marrin te gjithe? Te falenderoj shume paraprakisht per pergjigjen tuaj.

Dërguar nga Erinda, më 05 Maj 2017 në 00:58

Pershendetje Erinda, perderisa Ferritinemia eshte aktualisht 4 ng/ml, tregon se ka te pakten mungese te hekurit. Hemoglobina sa eshte ? Zakonisht per femijet perdoret 3 mg/kg peshe hekur elementar. Nuk e di sa ka shurupi i Legoferit, por mund te perdorni Sol Hemaferi - 30 ml flakoni, qe ka 50 mg/ml hekur. Pra fillimisht percaktohet pesha dhe shumezohet me 3 = sasia ditore e hekurit qe do te marri femija dhe kete per te pakten 2 muaj rresht, me synimin e korrigjimit te plote te saj. Nje preprat tjeter ka qene Sol Intraferi, por keto kohet e fundit ka munguar. dhe ky preprat ka 50 mg/ml (2.5 mg hekur per 1 pike). Mungesa e hekurit nuk ka lidhje me anemine e lindur (Sindromi Talasemik), shkak jane konsumi i shtuar, apo humbja e hekurit (zakonisht me ane te gjakut). Femijet rriten shpejt dhe mundesia per konsum hekuri ekziston.Parazitet dhe mundet te jene shkak, lamblia eshte shume e zakonshme ne Shqiperi dhe e pamundur per tu eleminuar. Ju do te beni gjithsesi fece gjak occult, fece parazit, urine komplet.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Maj 2017 në 00:58

Doktor te falenderoj per pergjigjen e shpejte. Sa here ja kemi bere analizat hemoglobina i ka dale ne norme, edhe pse ferritine/ sideremi i ka pasur nen norme here njeren here tjetren. Kete here edhe hemoglobina ka qene e ulet 10.6 Hematokriti 33.8 dhe nga sa kuptoj ne fund te analizes se gjakut ka Mikrocitoze hipokromi. Djali eshte 25 kile por eshte i gjate. A i del pergjigjia e sakte ne fece gjak okult nderkohe qe eshte duke marre hekur? Eozinofile 2% ka. Ne analizen e feces qe ja kemi bere para 2 muajsh nuk me rezultoi me parazit por me candida, per te cilen e mjekova. A ndikon mungesa e hekurit ne dhimbjen e mesit? Ka rreth nje jave qe me ankohet per dhimbje mesi kur vrapon. Te falenderoj edhe njehere

Dërguar nga Erinda, më 05 Maj 2017 në 06:42

Pershendetje Erinda, mungesa e hekurit nuk shkakton dhimbje mesi. Mund te diskutosh me pediatrin per mundesine e analizes se urines dhe Echo Abdominale. Aktualisht ka anemi te lehte hipokrome mikrocitare, propabilisht nga mungesa e hekurit. Per peshen 25 kg me 3 mg/kg peshe hekur elementar duhet te marri 75 mg hekur = 1.5 ml Sol. Hemaferi ose 30 pika (2 x 15) Sol. Intraferi, Hekuri qe po merr mund te ndikoje ne pozitivitetin e feces per gjak occult.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Maj 2017 në 06:42

Doktor te falenderoj per pergjigjen e shpejte. Sa here ja kemi bere analizat hemoglobina i ka dale ne norme, edhe pse ferritine/ sideremi i ka pasur nen norme here njeren here tjetren. Kete here edhe hemoglobina ka qene e ulet 10.6 Hematokriti 33.8 dhe nga sa kuptoj ne fund te analizes se gjakut ka Mikrocitoze hipokromi. Djali eshte 25 kile por eshte i gjate. A i del pergjigjia e sakte ne fece gjak okult nderkohe qe eshte duke marre hekur? Eozinofile 2% ka. Ne analizen e feces qe ja kemi bere para 2 muajsh nuk me rezultoi me parazit por me candida, per te cilen e mjekova. A ndikon mungesa e hekurit ne dhimbjen e mesit? Ka rreth nje jave qe me ankohet per dhimbje mesi kur vrapon. Te falenderoj edhe njehere

Dërguar nga Erinda, më 05 Maj 2017 në 06:54

Pershendetje Erinda, mungesa e hekurit nuk shkakton dhimbje mesi. Mund te diskutosh me pediatrin per mundesine e analizes se urines dhe Echo Abdominale. Aktualisht ka anemi te lehte hipokrome mikrocitare, propabilisht nga mungesa e hekurit. Per peshen 25 kg me 3 mg/kg peshe hekur elementar duhet te marri 75 mg hekur = 1.5 ml Sol. Hemaferi ose 30 pika (2 x 15) Sol. Intraferi, Hekuri qe po merr mund te ndikoje ne pozitivitetin e feces per gjak occult.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Maj 2017 në 06:54

Doktor te falenderoj per pergjigjen e shpejte. Sa here ja kemi bere analizat hemoglobina i ka dale ne norme, edhe pse ferritine/ sideremi i ka pasur nen norme here njeren here tjetren. Kete here edhe hemoglobina ka qene e ulet 10.6 Hematokriti 33.8 dhe nga sa kuptoj ne fund te analizes se gjakut ka Mikrocitoze hipokromi. Djali eshte 25 kile por eshte i gjate. A i del pergjigjia e sakte ne fece gjak okult nderkohe qe eshte duke marre hekur? Eozinofile 2% ka. Ne analizen e feces qe ja kemi bere para 2 muajsh nuk me rezultoi me parazit por me candida, per te cilen e mjekova. A ndikon mungesa e hekurit ne dhimbjen e mesit? Ka rreth nje jave qe me ankohet per dhimbje mesi kur vrapon. Te falenderoj edhe njehere

Dërguar nga Erinda, më 05 Maj 2017 në 07:31

Pershendetje Erinda, mungesa e hekurit nuk shkakton dhimbje mesi. Mund te diskutosh me pediatrin per mundesine e analizes se urines dhe Echo Abdominale. Aktualisht ka anemi te lehte hipokrome mikrocitare, propabilisht nga mungesa e hekurit. Per peshen 25 kg me 3 mg/kg peshe hekur elementar duhet te marri 75 mg hekur = 1.5 ml Sol. Hemaferi ose 30 pika (2 x 15) Sol. Intraferi, Hekuri qe po merr mund te ndikoje ne pozitivitetin e feces per gjak occult.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 05 Maj 2017 në 07:31

Pershendetje doktor.Un jam 16 vjeqare dhe kam ngjyre te verdhe ne sy,me eshte shfaqur qe disa vite dhe ne fillim mjeket dyshonin se mos eshte verdhez,mirepo sa here flisnin me prindin ata nderronin mendim.Jam bere merak dhe e di qe babai im eshte i operuar por nuk jam i sigurt qe per qfare arsye po me kohe kam filluar te dyshoj qe eshte semundje e trasheguar nga ai.Un jam shume mire ,jam pak e dobet por nuk kam probleme tjera ,apetitin e kam ne rregull,as nuk ndihem e lodhur ,vetem qe nese jam pa gjum me theksohet ngjyra e verdhe ,nganjehere me largohhet dhe mezi vrehet kete problem e ka edhe vellau im 20 vjeqar .Me tregoni a eshte kjo semundje?

Dërguar nga Alba, më 23 Maj 2017 në 17:20

Pershendetje Alba, mundet qe te jete nje semundje e lindur ku rruazat e kuqe shkaterrohen me shpejt sec duhet, nese ju krahas ngjyres se verdhe ne lekure keni dhe anemi (ngjyra e verdhe mund te shkaktohet dhe nga rritja e bilurubines ne gjak nga semundje te melcise apo te veshtiresise se derdhjes se biles). Nese babai juaj eshte operuar per kete problem mundet qe te jete hequr fshikeza e temthit apo shpretka. Mire eshte qe te vini nje dite ne Tirane qe te diskutojme, duke sjelle dhe analizat dhe ekzaminimet qe ju keni bere.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 24 Maj 2017 në 17:20

Pershendetje doktore te lutem mund te me ndihmoni me keto analiza kemi ber elektroforezen Dhe pergjigja e analizave te mia eshte HbA 96.6% HbA2 3.4% bashkeshortes time I ka dal HbA 56.27% Hbs 41.59% HbA2 2.14% a del femija I semur ju lutem me ktheni nje pergjigje

Dërguar nga Amarildo, më 24 Maj 2017 në 10:14

Pershendetje Amarildo, bashkeshortja juaj eshte Bartese e Drepanocitozes, semundje e lindur dhe meqenese ju nuk e keni kete problem femija ka 50 % mundesi ta kete dhe 50 % te mos e kete. Por dhe vlerat e Elektroforezes se Hemoglobines tuaj jane per tu vleresuar, pavaresisht se ato jane brenda diapazonit normal. Sa eshte vlera e eritrociteve, hemoglobines dhe e ferritines tuaj ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 25 Maj 2017 në 10:14

Pershendetje serish doktor.Faleminderit shume per sqarimin sepse kisha nevoje te dija se qka mund te jete,mirepo kam edhe nje pyetje.Po,babai im eshte i operuar dhe ka hequr shpretken , por a duhet qe edhe un te operohem? Sepse mjeket me thonin qe 'kur te rritesh' do te largohet,por nuk e di se qfare kan nenkuptuar me 'kur te rritesh'.J edhe anemike,kur kam qene me e vogel edhe un dhe vellau im ishim ne spital dhe ne te dy kemi te njejtin problem,madje vellau perveq syve ka edhe ne trup ngjyre te verdhe edhe pse eshte 20 vjeqar.Profesori i biologjise me ka keshilluar te ha gjera te embla,dhe me ka bere merak se me tha kur te rritesh mund te kesh problem qe te besh femije.Harrova te cek se shpesh here kam dhimbje ne anen e djathte te barkut,jane si reflekse te shkurtera por qe me pengojne.Do ju falenderoja pafundsisht nese me ndihmoni..

Dërguar nga Alba, më 25 Maj 2017 në 11:15

Pershendetje Alba, ju mund te interesoheni semundjen qe ka patur babai juaj. Keshtu mund te sqarohet dhe problemi juaj. Nuk mund te them me shume gjera me kaq se me shkruani.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Maj 2017 në 11:15

Doktor pershendetje jam perseri ai djali qe beshkeshortja ime eshte bartese e drepanocitozes dhe une deri tani Kam ber 3 analiza te elektroforezes se hemoglobines dhe se kuptoj PSE Tre pergjigje te ndryshme HbA2 me ka dal 3.4 njeher 3.60 dhe njera 4.06 te lutem mund te ma shpjegoni pak se jam shume ne merak per femijen bashkeshortja ime eshte 12 javshe shtatezan ju lutem mund te me sygjeroni dicka se cfar mund te bej faleminderit

Dërguar nga Amarildo, më 25 Maj 2017 në 12:49

Pershendetje Amarildo, propabilisht ju mund te jeni bartes i talasemise. Duhet te vertetohet. Rendesi ka dhe vlera e eritrociteve, hemoglobines, ferritinemise. Nese mund te vini ne Tirane mund te diskutojme. Nese vertetohet atehere femija juaj aktual, por dhe cdo femije tjeter qe do te lindi ka 25 % mundesi te jete i shendoshe, 25 % te jete bartes i talasemise, 25 % bartes i drepanocitozes dhe 25 % te kete te dyja semundjed - Talaso/Drepanocitoza. Kjo e fundit eshte me problematike.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Maj 2017 në 12:49

Pershendetje Amarildo, propabilisht ju mund te jeni bartes i talasemise. Duhet te vertetohet. Rendesi ka dhe vlera e eritrociteve, hemoglobines, ferritinemise. Nese mund te vini ne Tirane mund te diskutojme. Nese vertetohet atehere femija juaj aktual, por dhe cdo femije tjeter qe do te lindi ka 25 % mundesi te jete i shendoshe, 25 % te jete bartes i talasemise, 25 % bartes i drepanocitozes dhe 25 % te kete te dyja semundjed - Talaso/Drepanocitoza. Kjo e fundit eshte me problematike. Nese vlera e Eritrociteve dhe e hemoglobines qe paraqitni jane tuajat dhe ferritinemia eshte normale, mundet qe ju te jeni bartes i talasemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Maj 2017 në 12:49

Doktor pershendetje jam perseri ai djali qe beshkeshortja ime eshte bartese e drepanocitozes dhe une deri tani Kam ber 3 analiza te elektroforezes se hemoglobines dhe se kuptoj PSE Tre pergjigje te ndryshme HbA2 me ka dal 3.4 njeher 3.60 dhe njera 4.06 dhe Eritrocite 5.78 Hemoglobina 13.7 HbF 0.00 te lutem mund te ma shpjegoni pak se jam shume ne merak per femijen bashkeshortja ime eshte 12 javshe shtatezan ju lutem mund te me sygjeroni dicka se cfar mund te bej faleminderit

Dërguar nga Amarildo, më 25 Maj 2017 në 13:13

Pershendetje Amarildo, propabilisht ju mund te jeni bartes i talasemise. Duhet te vertetohet. Rendesi ka dhe vlera e eritrociteve, hemoglobines, ferritinemise. Nese mund te vini ne Tirane mund te diskutojme. Nese vertetohet atehere femija juaj aktual, por dhe cdo femije tjeter qe do te lindi ka 25 % mundesi te jete i shendoshe, 25 % te jete bartes i talasemise, 25 % bartes i drepanocitozes dhe 25 % te kete te dyja semundjed - Talaso/Drepanocitoza. Kjo e fundit eshte me problematike. Nese vlera e Eritrociteve dhe e hemoglobines qe paraqitni jane tuajat dhe ferritinemia eshte normale, mundet qe ju te jeni bartes i talasemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Maj 2017 në 13:13

Ju lutem doktor cfar mund te bej qe te di qe femija ime eshte bartese eshte I shendetshem apo eshte I semur ju lutem cfar analize duhet bere qe une ta vertetoj kete qe te mos Jem kaq I shqetesuar ju lutem mund te me thoni.Faleminderit

Dërguar nga Amarildo, më 26 Maj 2017 në 03:00

Pershendetje Amarildo, ju ku jetoni aktualisht ? Mund te vini sot ose neser ne Tirane, per t'ju bere juve analizat dhe nese konstatohet qe ju jeni bertes i Talasemise do te diskutohet me obstetrin per mundesine e kontrollit gjenetik te femijes nese eshte i shendoshe, bartes apo i trashegon ne te njejten kohe te dyja patologjite.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Maj 2017 në 03:00

Une jetoj ne fier kete jave une jam ne Pune PO nqs mundeni mund te me lini nje numer tel dhe ju mar vet .Ne na kan then qe duhet ti bejm femijes amniocentezen por une nuk jam dakort me kete se Kam lexuar qe eshte e rrezikshme per abort . faleminderit

Dërguar nga Amarildo, më 26 Maj 2017 në 03:28

Amniocenteza eshte nje opsion per te realizuar studimin gjenetik te femijes. Nese nuk behet vleresimi gjenetik, do ti lihet shansit dhe vetem pas lindjes do te studiohet femija nese ka semundjen e Talaso-Drepanocitozes.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Maj 2017 në 03:28

Doktor edhe dicka ju keni pasur raste te tilla me keto te dhena analizash dhe si ka Dal femija.Sa perqindje mer nga Nena dhe sa nga babai .femija nga babai mer kryesisht HbF

Dërguar nga Amarildo, më 26 Maj 2017 në 04:29

Jua shkruajta mundesite 25 % te jete i shendoshe, 25 % mundesi te jete bartes i drepanocitozes, 25 % te jete bartes i talasemise dhe 25 % talaso-drepanocitoze.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Maj 2017 në 04:29

prsh doktorkam vajzen 17muajshe kur ishte 5muajshe i bera analizat e m doli anemike tashme ia perserita analizat serisht edhe Sidermia 110,Ferritina 80.42 , WBC 6.1 RBC 5.51 HGB 9.9L HCT 39.0L MCV 54.4 MCH 18.0L MCHC 33.0 PLT 381 % LY 70.8H 4.3 MO 5.1 0.3 GR 23.1L 1.5L PDW 14.8% PCT 0.34% MPV 8.9 fL PDW 16.4 Hb A 90.3 Hb F 4.2 Hb A2 Mbartese e talasemis Minor . e kam mjekuar per 6muaj me Ferrodue ,tashme po i perdore vec acidin folik edhe vit c ,

Dërguar nga Uejsa , më 08 Qershor 2017 në 06:27

Pershendetje Uejsa, sic e keni lexuar artikullin e hemoglobinopative bartesi i Talasemise nuk mjekohet. Meqenese ne kete semundje te lehte te lindur mund te konsumohet acidi folik me shume se normalisht dhe per pasoje mund te ndodhi mungesa e acidit folik dhe anemia nga acidi folik. Kete e parandalojme ose e mjekojme me Acidi Folik, pra nuk mjekojme anemine e lehte te lindur. Anemia e lehte e lindur, ka hekur normal ose me shume sec duhet. Aktualisht Ferritinemia eshte 80 ng/ml dhe nuk ka asnje kuptim te japesh hekur. Beta - Talasemia Minor - thjeshte konstatohet dhe nuk mjekohet. Do te ndihmohet me Acidi Folik dhe vetem kur ka mungese te hekurit do te shtohet mjekimi me hekur, prape jo per anemine e lindur por per Mungesen e Hekurit dhe propabilisht per Anemine nga Mungesa e Hekurit qe nuk kane lidhje me beta-Talasemine Minor.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Qershor 2017 në 06:27

prsh doktorkam vajzen 17muajshe kur ishte 5muajshe i bera analizat e m doli anemike tashme ia perserita analizat serisht edhe Sidermia 110,Ferritina 80.42 , WBC 6.1 RBC 5.51 HGB 9.9L HCT 39.0L MCV 54.4 MCH 18.0L MCHC 33.0 PLT 381 % LY 70.8H 4.3 MO 5.1 0.3 GR 23.1L 1.5L PDW 14.8% PCT 0.34% MPV 8.9 fL PDW 16.4 Hb A 90.3 Hb F 4.2 Hb A2 Mbartese e talasemis Minor . e kam mjekuar per 6muaj me Ferrodue ,tashme po i perdore vec acidin folik edhe vit c ,a duhet tia vazhdoj serisht tani hekurin ? esht 18muajshe edhe peshon 8.800gr nk ka oreks fare edhe pas perdorimit te vit c

Dërguar nga Uejsa , më 08 Qershor 2017 në 06:30

Pershendetje Uejsa, sic e keni lexuar artikullin e hemoglobinopative bartesi i Talasemise nuk mjekohet. Meqenese ne kete semundje te lehte te lindur mund te konsumohet acidi folik me shume se normalisht dhe per pasoje mund te ndodhi mungesa e acidit folik dhe anemia nga acidi folik. Kete e parandalojme ose e mjekojme me Acidi Folik, pra nuk mjekojme anemine e lehte te lindur. Anemia e lehte e lindur, ka hekur normal ose me shume sec duhet. Aktualisht Ferritinemia eshte 80 ng/ml dhe nuk ka asnje kuptim te japesh hekur. Beta - Talasemia Minor - thjeshte konstatohet dhe nuk mjekohet. Do te ndihmohet me Acidi Folik dhe vetem kur ka mungese te hekurit do te shtohet mjekimi me hekur, prape jo per anemine e lindur por per Mungesen e Hekurit dhe propabilisht per Anemine nga Mungesa e Hekurit qe nuk kane lidhje me beta-Talasemine Minor.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Qershor 2017 në 06:30

Doktor, djali im eshte 3 vjec e gjysem.Ka hemoglobinen (HGB)9.8,(HCT) 29.4,(MCV) 64.6,(MCH) 21.5,NEUTROFILET 71.6,LIMFOCITET 17.3,MONOCITET 10.2,EOSINOFILET 0.7.Anazilat e gjakut ja bera djalit se me semuret shpesh sidomos nga gryket.Por nuk ia kam bere elektroforezen.Si te veproj...Ngelem ne pritje te pergjigjes suaj. Faleminderit!

Dërguar nga Elisabeta, më 28 Qershor 2017 në 10:24

Pershendetje Elisabeta, djali ka nje anemi te lehte. Anemia me e zakonshme mund te jete nga mungesa e hekurit dhe per kete behet ferritinemia, mundet dhe nje anemi e lehte e lindur, kombinimi i tyre. Por anje prej tyre nuk ka lidhje me infeksionet e perseritura te fytit, per te cilat do te behet konsulte me mjekun ORL.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 29 Qershor 2017 në 10:24

Pershendetje doktor. Jam nena e nje djali 8 vjec,pas disa analizave te fundit doli se djali eshte me talasemi minor te trasheguar nga i ati po me kete diagnoz. Parametrat e analizes fundit qe nuk ishin brenda normale ishin: monocytes=8.2,HCT=31.2,HGB=10.3,MCV=59.1, MCH=19.5,RDW-SD=34.2,RDW-CV=16.4 Ju lutem desha te dija a duhet te perdori ndonje lloj ilaci per tr vendos vlerat ne normat e duhura?Depozitat e hekurit i ka plot.Faleminderit

Dërguar nga Alida Aliaj, më 02 Shtator 2017 në 15:55

Pershendetje Alida, tek "Hemoglobinopatite" theksohet se ato jane te trasheguara, te lindura, per rrjedhoje nuk mjekohen dhe nuk ndryshojne. Ne perdorim Acidi Folik here pas here, por nuk eshte mjekim per Talasemine Minore, fiksojeni ne mendje "nuk mjekohet dhe nuk ndryshon". Ne Talasemine Minor Acidi Folik rruazat e kuqe shkaterohen pak me shpejt sec duhet, per rrjedhoje palca e kuqe e kockave e rrit punen e saj per prodhimin e rruazave te reja, per te cilat duhen lende te pra ku me i rrezikuari per te mbaruar eshta Acidi Folik. Nese mungon Acidi Folik, krahas anemise se lindur do te shfaqet dhe nje anemi tjeter qe eshte Anemia nga Deficiti i Acidit Folik. Qe te mos e leme te ndodhi, ose nese ka ndodhur kete anemi te mbishtuar ne e parandalojme ose e mejkojme, por nuk mjekojme Talasemine Minore. Perderisa depot e hekurit jane te mbushura, nuk ka nevoje te shtohet hekur ne terapi. Keshtu qe femija juaj eshte ne problemin e vete te lindur. Do ti kushtoni rendesi kur te martohet, qe bashkeshortes ti beni te pakten Elektroforezen e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 03 Shtator 2017 në 15:55

Pershendetje jam nje vajze 20 vjece bera elektroforezen e hemoglobines. Si kam dal Fractions =>Val.% References => HBA 60.1 96.0-99.0 HBS 36.9 0.0 - 00 HBA2 3.0 0.5-3.5

Dërguar nga Esi, më 07 Tetor 2017 në 13:54

Pershendetje Esi, ne baze te Elektroforezes ju jeni bartese e Drepanocitozes (Sickle Cell Trait). Sic e keni lexuar, eshte nje semundje e lehte, e trasheguar (qe do te thote se te pakten njeri nga prinderit e ka kete problem). Nuk mjekohet dhe nuk ndryshon, nuk jep ndryshime ne analizen e gjakut periferik. Disa keshilla per kete mund ti lexoni tek tema "Hemoglobinopatite". Nese keni vellezer dhe motra duhet dhe ata ta bejne Elektroforezen e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 08 Tetor 2017 në 13:54

Persh kam ber elektroforeze n dhe me kan dal keto vlera HbA = 97.0 HbF=0.4 dhe HbA2=2.6 dhe doja te pyesja a ka ndonje problem tek femija se jam ne pritje te nje bebi

Dërguar nga Valbona , më 06 Janar 2018 në 11:44

Pershendetje Valbona, elektroforeza juaj eshte normale. Por kjo nuk eshte e majftueshme. Ju do te beni dhe Gjak komplet + Ferritinemia. Po keshtu dhe bashkeshorti juaj do te beje; gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 08 Janar 2018 në 11:44

Ju lutem me ktheni nje pergjigje se jam ne merak

Dërguar nga Valbona , më 06 Janar 2018 në 12:03

Pershendetje Valbona, elektroforeza juaj eshte normale. Por kjo nuk eshte e majftueshme. Ju do te beni dhe Gjak komplet + Ferritinemia. Po keshtu dhe bashkeshorti juaj do te beje; gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 08 Janar 2018 në 12:03

Ju lutem me ktheni nje pergjigje se jam ne merak

Dërguar nga Valbona , më 06 Janar 2018 në 13:38

Pershendetje Valbona, elektroforeza juaj eshte normale. Por kjo nuk eshte e majftueshme. Ju do te beni dhe Gjak komplet + Ferritinemia. Po keshtu dhe bashkeshorti juaj do te beje; gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 08 Janar 2018 në 13:38

Ju lutem me ktheni nje pergjigje se jam ne merak

Dërguar nga Valbona , më 07 Janar 2018 në 00:27

Pershendetje Valbona, elektroforeza juaj eshte normale. Por kjo nuk eshte e majftueshme. Ju do te beni dhe Gjak komplet + Ferritinemia. Po keshtu dhe bashkeshorti juaj do te beje; gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 08 Janar 2018 në 00:27

Ju lutem me ktheni nje pergjigje se jam ne merak

Dërguar nga Valbona , më 07 Janar 2018 në 05:07

Pershendetje Valbona, elektroforeza juaj eshte normale. Por kjo nuk eshte e majftueshme. Ju do te beni dhe Gjak komplet + Ferritinemia. Po keshtu dhe bashkeshorti juaj do te beje; gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 08 Janar 2018 në 05:07

Ju lutem me ktheni nje pergjigje se jam ne merak

Dërguar nga Valbona , më 07 Janar 2018 në 11:28

Pershendetje Valbona, elektroforeza juaj eshte normale. Por kjo nuk eshte e majftueshme. Ju do te beni dhe Gjak komplet + Ferritinemia. Po keshtu dhe bashkeshorti juaj do te beje; gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 08 Janar 2018 në 11:28

Analizat e gjakut komplet me dolen shum mire nk kisha asnje problem dmth i kisha brenda vlerave normale vetem kjo HbF me ka dal me vlerat 0.4 dhe kjo me beri merak cfar do te thot me kete vler ju falenderoj shum per pergjigjet doktor

Dërguar nga Valbona , më 08 Janar 2018 në 12:19

Elektroforeza e Hemoglobines eshte normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Janar 2018 në 12:19

Pershendetje doktor Pasi jemi konsultuar me ju,kemi bere keto analiza Ferritine 42.2 HbA1 96.3 HbA2 3.7 Hbf 0 HbS 0 Eshte djale,mosha 15 vjec. Faleminderit

Dërguar nga Genta, më 29 Janar 2018 në 13:40

Pershendetje Genta, djali eshte bartes i Talasemise. Te pakten njeri nga prinderit eshte te pakten bartes i Talasemise. Ferritinemia eshte ne kufijte e poshtem te normes per meshkujt. Mund te me shkruani vlerat e Eritrociteve (RBC) dhe Hemoglobines Hb. Nese keni femije te tjera duhet te bejne te njejten analize.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 29 Janar 2018 në 13:40

Faleminderit per pergjigjen. Mbartese jam une,nena. RBC 6.27 HB 12 MCV 65.6 MCH 19.18 MCHC 29.23 MXD% 13.15 Ka nevoj per trajtim apo eshte thjesht mbartes si une? Faleminderit

Dërguar nga Genta, më 30 Janar 2018 në 04:51

Pershendetje Genta, anemia e trasheguar nuk trajtohet. Ferritinemia eshte normale. Si profilaksi per te mos u mbishtuar Deficiti i Acidit Folik, per 1 muaj dhe ju mund te perdorni: Acidi Folik 5 mg 3 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 3 x 1 tableta/dite.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 30 Janar 2018 në 04:51

Pershendetje doja te beja nje pyetje sapo bera analizen beta talesemia dhe me doli qe isha bartese ( cfare lloj talesemie esh kjo minor apo major ) ..doktori me tha nese esh dhe burri juaj keshtu atehere femija ka 25 % te limde i shendetshem me tha ler amniocenetezen por km lexiar qe kjo behet ne javen e 16 18 un jam ne javen e 24 dhe me duket e rrezikshme .. cfare me keshilloni dhe me tah qe femija del me semundje te rende .. ju lutem me ktheni nje pergjigje

Dërguar nga Emine hena, më 20 Shkurt 2018 në 05:14

Pershendetje Emine, sic dhe ju ka shpjeguar mjeku, nese ju jeni bartese me detyrim bashkeshorti juaj do te beje Elektroforezen e Hemoglobines. Te shpresojme qe nuk e ka; ne kete rast femija qe prisni dhe cdo femije tjeter qe do te doni te lindni ka 50 % mundesi te jete i shendoshe dhe 50 % mundesi te jete bartes. Por dhe po te jete bartes (vleresohet me mire pas moshes 4 vjec, ka rendesi per kohen kur do te doje te lindi femije - sic jeni ju aktualisht). Nese bashkeshorti juaj eshte bartes i Talasemise ose i Drepanocitozes ka 25 % mundesi qe femija qe prisni dhe cdo femije tjeter qe do te doni te lindni te jete i semure me Talaemi (ose ne rastin e dyte me Talaso-Drepanocitoze). Amniocenteza behet deri ne jave e 16, por ka dhe menyra te tjera per te marre ADN e femijes dhe per ta vleresuar. Po ju merrni paraprakisht pergjigjen e Elektroforezes se bashkeshortit dhe me pas fillon diskutimi.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Shkurt 2018 në 05:14

Pershendetje doja te beja nje pyetje sapo bera analizen beta talesemia dhe me doli qe isha bartese ( cfare lloj talesemie esh kjo minor apo major ) ..doktori me tha nese esh dhe burri juaj keshtu atehere femija ka 25 % te limde i shendetshem me tha ler amniocenetezen por km lexiar qe kjo behet ne javen e 16 18 un jam ne javen e 24 dhe me duket e rrezikshme .. cfare me keshilloni dhe me tah qe femija del me semundje te rende .. ju lutem me ktheni nje pergjigje

Dërguar nga Emine hena, më 20 Shkurt 2018 në 05:17

Pershendetje Emine, sic dhe ju ka shpjeguar mjeku, nese ju jeni bartese me detyrim bashkeshorti juaj do te beje Elektroforezen e Hemoglobines. Te shpresojme qe nuk e ka; ne kete rast femija qe prisni dhe cdo femije tjeter qe do te doni te lindni ka 50 % mundesi te jete i shendoshe dhe 50 % mundesi te jete bartes. Por dhe po te jete bartes (vleresohet me mire pas moshes 4 vjec, ka rendesi per kohen kur do te doje te lindi femije - sic jeni ju aktualisht). Nese bashkeshorti juaj eshte bartes i Talasemise ose i Drepanocitozes ka 25 % mundesi qe femija qe prisni dhe cdo femije tjeter qe do te doni te lindni te jete i semure me Talaemi (ose ne rastin e dyte me Talaso-Drepanocitoze). Amniocenteza behet deri ne jave e 16, por ka dhe menyra te tjera per te marre ADN e femijes dhe per ta vleresuar. Po ju merrni paraprakisht pergjigjen e Elektroforezes se bashkeshortit dhe me pas fillon diskutimi.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Shkurt 2018 në 05:17

Pershendetje doja te beja nje pyetje sapo bera analizen beta talesemia dhe me doli qe isha bartese ( cfare lloj talesemie esh kjo minor apo major ) ..doktori me tha nese esh dhe burri juaj keshtu atehere femija ka 25 % te limde i shendetshem me tha ler amniocenetezen por km lexiar qe kjo behet ne javen e 16 18 un jam ne javen e 24 dhe me duket e rrezikshme .. cfare me keshilloni dhe me tah qe femija del me semundje te rende .. ju lutem me ktheni nje pergjigje

Dërguar nga Emine hena, më 20 Shkurt 2018 në 05:52

Pershendetje Emine, sic dhe ju ka shpjeguar mjeku, nese ju jeni bartese me detyrim bashkeshorti juaj do te beje Elektroforezen e Hemoglobines. Te shpresojme qe nuk e ka; ne kete rast femija qe prisni dhe cdo femije tjeter qe do te doni te lindni ka 50 % mundesi te jete i shendoshe dhe 50 % mundesi te jete bartes. Por dhe po te jete bartes (vleresohet me mire pas moshes 4 vjec, ka rendesi per kohen kur do te doje te lindi femije - sic jeni ju aktualisht). Nese bashkeshorti juaj eshte bartes i Talasemise ose i Drepanocitozes ka 25 % mundesi qe femija qe prisni dhe cdo femije tjeter qe do te doni te lindni te jete i semure me Talaemi (ose ne rastin e dyte me Talaso-Drepanocitoze). Amniocenteza behet deri ne jave e 16, por ka dhe menyra te tjera per te marre ADN e femijes dhe per ta vleresuar. Po ju merrni paraprakisht pergjigjen e Elektroforezes se bashkeshortit dhe me pas fillon diskutimi.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Shkurt 2018 në 05:52
Sante Plus Tirana
Artikuj të rinj
Mjekët e shtuar së fundmi
Mjeket sipas specialitetit
Komentet e fundit
Sondazh

A mendoni se mjeket ne Shqiperi jane te kualifikuar aq sa duhet?

Dergo voten