Sante Plus Tirana
Dërguar nga:

Anemia

Funksioni i parë i gjakut, identifikimi i tij, është transporti i oksigjenit. Anemia, vjen nga Greqishtja (Αναιμία, dhe do të thotë "pa gjak", duke ju referuar defiçitit të eritrociteve me pasojë dhe ulje të Hb (që gjendet vetëm brënda eritrociteve) me pasojë zbehje dhe lodhje.

Megjithëse nga ana fispatologjike anemia përkufizohet si pakësim i masës totale të eritrociteve në qarkullim, ajo nga ana funksionale përkufizohet si pakësim i kapacitetit transportues të gjakut (Hb që gjendet vetëm brënda eritrocitit) për O2 dhe për pasojë si hipoksia indore.

Kapaciteti transportues i gjakut për oksigjenin zvogëlohet nga pakësimi i sasisë së Hb (si transportuesja e drejtëpërdrejtë e oksigjenit), me apo pa pakësim të numërit të eritrociteve qarkulluese. Të gjitha qelizat humane varen nga oksigjeni për të jetuar, shkallë të ndryshme të anemisë (të mungesës së Hb) do të kenë shkallë të ndryshme pasojash klinike dhe kjo do të përcaktohet nga shpejtësia e instalimit të anemisë, grada e saj, mosha e pacientit dhe kurba e diacimit të Hb nga oksigjeni – siç do të shohim më poshtë).

Anemia duhet të dallohet nga hipoksemia (pakësimi i presionit parcial të oksigjenit në gjak), megjithëse të dyja gjëndjet shkaktojnë hipoksi indore.

Duhet të kemi parasysh se është pigmenti i hekurit (Fe) që siguron ngjyrën e kuqe të Hb, në këtë mënyrë të eritoriceteve dhe për pasojë të vetë gjakut, meqënëse eritrocitet përbëjnë numërin më të madh te elementeve të figuruar të gjakut (pjesa e mbetur e gjakut pa eritrocite nuk ka ngjyrë të kuqe).

Kur pakësohet vlera e Hb, e shoqëruar ose jo me pakësim të numërit të eritrociteve, do të ketë dhe pakësim të ngjyrës së gjakut, për pasojë dhe të lëkurës dhe mukozave (zbehja), prandaj dhe përdorimi i termit anemi nuk është dhe aq i pallogjikshëm. Por nuk ka mungesë të gjakut (volumi total i gjakut ngelet i njëjtë, veçse do të pakësohet volumi i eritrociteve (hematokriti eritrocitar) dhe do të shtohet ai i plazmës, ndërsa volumi i dy serive të tjera është i pandjeshëm). Më e saktë do të ishte pa ngjyrë (an – jo, hemi – pigmenti që i jep ngjyrën eritrocitit dhe të gjithë gjakut, ose akromia por sidoqoftë nuk ka mungesë totale të ngjyrës, të Hb pra flitet për hipokromia) sepse ka një kuptim për faktin se eritrocitet i japin ngjyrë gjakut.

Pra, po pati pakësim të Hb (dhe/ose RBC) do të ketë pakësim të ngjyrës së gjakut me pasojë dhe të lëkurës dhe mukozave (ngjyra e lëkurës dhe e mukozave përcaktohet nga saisa e Hb, numëri i vazave të gjakut të nënlëkurës dhe mukozave të zonës meqënëse epiderma dhe epiteli nuk kanë vetë vaza gjaku, pra janë të tejdukshme, trashësia e lëkurës, vlera e bilurubinës, karotenit, lipideve qarkulluese). Kjo nuk ndodh po u ulën apo u rritën dy seritë e tjera.

Termi më i saktë për të përshkruar pakësimin e numërit të eritrociteve (me pasojë dhe vlerën e Hb) është eritropenia.

Termi 'anemi' i përdorur në mjekësinë klinike i referohet reduktimit poshtë vlerave normale të pranuara të Hb (sipas moshës dhe seksit të personit) me ose pa ulje të numërit absolut të eritrociteve. Me termin anemi përkufizohet pakësimi i sasisë totale të Hb, kundrejt vlerave normale fiziologjike. Pakësimi i Hb, me ose pakësimin e numërit absolut të eritrociteve, çon në shfaqen e simptomave dhe shënjave të anemisë.

Nga ana sasiore anemia është pakësimi me 20 % i vlerave respektive të referimit (për Hb) pra më pak se 12 g% (gr/dL) tek gratë dhe 13% (gr/dL) tek burrat.

Preferohet Hb më tepër se numëri i RBC sepse ekzistojnë anemi hipokrome mikrocitare (Anemia Ferriprive, Sindromet Thalassemike etj) ku numëri i eritrociteve është normal ose dhe mbi kufijtë e normës (talasemia).

Në praktikën e përditshëm në vënd të metodës më pak të zakonshme dhe më të shtrenjtë dhe të zgjatur të matjes direkte të masës eritrocitare që do të ishte më e sakta përdoren:

 • Përqëndrimit të Hb.
 • Vlerat e Hematokritit (Hct).
 • Numri i eritrociteve.

Këto parametra shpjegohen si numra në g/dl, % dhe mm3 dhe paraqesin eritrocitet në krahasim me plazmën (mjedisin e lëngshëm ku ato ndodhen).

Kështu që kur vlerësojmë aneminë, duhet të vlerësohet dhe volumi plazmatik (nëse është i rritur me pasojë hemodiluimin e elementeve të figuruar të gjakut, apo është i pakësuar me pasojë një rritje jo reale e numërit të elementeve të figuruar të gjakut. Në këto raste vlerësimi duhet bërë pas korigjimit të volumit plazmatik, apo pas një farë kohe.

Në vlerat normale të të tre parametrave ndikojnë një sërë faktorësh të rëndësishëm si seksi, mosha, raca, lartësia e vëndit ku jetojnë.

Regullimi i Hematopoezës

Kërkohet një ekuilibër dinamik i përsosur midis vdekjes së kontrolluar qelizore (apoptoza e qelizave të vjetëruara apo me ndyshime strukturore) dhe prodhimit të kontrolluar qelizor.

Funksioni bazë i eritrociteve është krijimi dhe mbajtja e një mjedisi sa më të shëndetshëm për integritetin fizik dhe funksional të hemoglobinës.

Eritrociti është qeliza më e thjeshtë në organizëm, por me një specializim shumë të lartë (e destinuar të vdesi pas mbarimit të funksionit të saj). Është një qelizë e sakrifikueshme për të siguruar strukturën dhe funksionin e transportuesit kryesor të oksigjenit në organizëm, Hb. Pas flakjes së bërthamës (nuk do të ketë ADN dhe ARN), nuk mund të quhet një qelizë e mirëfilltë, pavarësisht se këtë e bën për një detyrë madhore për të siguruar sa më shumë hapësirë për Hb. Ajo gjithashtu nuk ka organoidet më të rëndësishme për rigjenerimin e strukturave të dëmtuara gjatë ekzistencës së vetë (ribozomet për sintezën e proteinave, enzimave), nuk ka mitokondrie të domosdoshme për sintezën e energjisë me anë të Ciklit të Krebsit dhe Fosforilimit Oksidativ, por e siguron energjinë nga një rrugë jo shumë efektive siç është glikoliza anaerobe (citoplazmë) kur vetë transporton oksigjenin dhe ketë e bën që të sigurojë sa më shumë oksigjen për indet e tjera. Merr një formë që të sigurojë sipërfaqen më të madhe për një volum të caktuar dhe që kërkon energji të vazhdueshme, e siguron energjinë e nevojshme nga rrugë jo shumë efektive siç është glikoliza anaerobe e realizuar në citoplazmë, ka një rrugë unike siç është prodhimi i 2,3DPG që në vetevete konsumon më tepër energji, do të kalojë shumë herë në ditë në mikroqarkullim (stres mekanik dhe hipoksik), çdo 20 sekonda bën një qarkullim në të gjithë trupin (170.000 kalime) dhe të gjitha këto për 120 ditë (4 muaj).

Volumi total i gjakut është shuma e volumit plazmatik + masën eritrocitare (RCM-Red cell mass). TCRV-total red cell volume ose RCM, matet me Cr ose Tc radioaktiv dhe vlerat normale tek meshkujt janë 25-35 ml/kg dhe tek femrat 22-32 ml/kg. Volumi plazmatik është 40-50 ml/kg (2.25 litra volum qelizor në të gjithë sasinë e gjakut qarkullues ose 2250 ml : 70 kg ≈ 32 ml/kg).

Gjaku është ind lidhor special i lëngshëm. Lëngu, është uji i plazmës. Pra përdoren për gjakun të gjitha ligjet e hidrodinamikës (në rastin e gjakut si ind i lëngsfëm flitet per hemodinamikë). Flitet për eritrocite, leukocite, trombocite, lipide, proteina qarkulluese etj, sepse ato janë në qarkullimi të vazhdueshëm brënda një sistemi të mbyllur tubash dhe një pompe që e shtynë vazhdimisht në manyrë autonome). Nga mesatarisht 5 litra gjak, vetëm 2.25 litra (45 %) janë qelizat. Pjesa tjetër është plazma, që në vetvete ka 93 % ujë dhe 7 % substance solide (shumica proteina ku më kryesoret janë albumina, fibrinogjeni, por dhe lipide, elektrolitë, sheqer etj). Nga 2.25 litra qeliza vetëm 0.037 litra (1.6%) janë leukocite dhe më pak se 0.0065 litra (një lugë çaji) është volumi i të gjithë trombociteve aktualë qarkullues.

Diametri i eritrociteve është 6-8 Mm (mesatarisht 7.5 Mm).

 1. Me përmasa normale quhen normocite.
 2. Kur përmasat janë < 6 mikrometër quhen mikrocite (qeliza të vogla).
 3. Kur përmasat janë > 9 mikrometër quhen makrocitete (të mëdha).
 4. Kur përmasat janë > 12 mikrometër quhen megalocite.

Përsa i përket ngjyrës, eritrocitet janë normokrome, hipokrome, por jo hiperkrome përderisa një eritrocit normokrom do të thotë se ai është i mbushur në kapacitetin maksimal të tij për madhësinë që ka.

Për shkak të numërit të madh të eritrociteve që prodhohen çdo ditë nga PKK, kërkohen shumë prekursorë për sintezën e qelizave të reja dhe të sasive të mëdha të Hb dhe faktorë stimulues. Këto substanca janë:

 1. Metalet; hekur, manganez dhe kobalt.
 2. Vitamina; Vitamina B12, Acidi Folik, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina E luan një rol të rëndësishëm në sintezën e membranës plazmatike të eritrociteve dhe në rast mungese të saj mund të shkatohet anemi hemolitike.
 3. Aminoacide.
 4. Substanca rregullatore; Eritropoetina, Faktorët e rritjes {IL-3, GM-CSF, stem cell factor (SCF)}, androgjenët, glukokortikoidët, Tiroksina.

Për të siguruar prodhimin e eritrociteve (dhe të çdo qelize apo produkti) duhet lënda e parë dhe faktorët ndihmës frenues dhe nxitës, sipas informacionit gjenetik, por nëse për nevoja mjekuese apo patologji do të duhet të pakësosh ose të pengosh këto elemente dhe faktorë dhe do të ketë pakësim prodhimit të qelizave (mungesa e hekurit, vitaminave apo largimi jatrogjenik i hekurit me anë të proçedurës të salasos do të shoqërohet me pakësim të prodhimit në PKK të eritrociteve).

Një kujtesë për mjekët në kërkesën për të bërë analizën e gjakut periferik. Analiza e plotë e gjakut periferik (hemograma) është:

Gjak komplet + trombocit + retikulocit

Këtu përfshihen:

1.GJAKU KOMPLET

 • a) Seria e kuqe (eritrocitare)
  • Eritrocitet (RBC).
  • Hemoglobina.
  • Konstantet eritrocitare (MCV, MCH, MCHC) kur hemograma bëhet me aparat.
  • Hematokriti.
  • Përshkrimi i serisë së kuqe (ngjyra, madhësia, forma e eritrociteve, granulacione).
  • Retikulociti.
 • b) Seria e bardhë (leukocitare)
  • Leukocitet (WBC).
  • Formula Leukocitare.
  • Përshkrimi i serisë së bardhë (forma, përmasat, granulacionet).
 • c) Sedimenti (Shpejtësia e precipitimit të eritrociteve )

2. SERIA TROMBOCITARE

 • Trombocitet (Plt).
 • Përshkrimi i serisë trombocitare (përmasat, granulat).
 • Këtu mund të kërkohen dhe:
  • a) Koha e hemoragjisë (që vlerëson hemostazën primare pra numërin, morfologjinë, funksionin e trombociteve dhe elasticitetin e vazave të gjakut).
  • b) Koha e koagulimit (që vlerëson koagulimin, pra faktorët e koagulimit).

Nëse shënohet 'Gjak komplet + formulë', pacientit nuk i bëhen trombocitet dhe retikulocitet. Pra kjo mënyrë e të shkruarit për analizën e gjakut përiferik është e parregullt (formula leukocitare përfshihet brënda gjakut komplet).

Të paktën, kur analiza e gjakut periferik kërkohet për herë të parë, të kërkohet në mënyrë të rregullt (gjak komplet + trombocit + retikulocit).

Nëse analiza nuk është e plotë, shpeshherë hematologu është i detyruar ta dërgojë pacientin përsëri për të bërë analizën e gjakut (me kosto për pacientin dhe laboratorin).

DISA TE DHENA PER SERINE E KUQE
 1. Hb (gr/dl): 13.5-17.5 (M) dhe 12-15.5 (F).
 2. Hematokriti (Ht ose PCV në %): 42-52 tek meshkujt dhe 35-45 tek femrat.
 3. Numëri i eritrociteve (RBC, në million/mm3 ose μl): 4.5-6.5 (M) dhe 4-5.6 (F).
 4. Retikulocitet, vlera normale është 0-20 (0-25) ‰ ose 0-2 (0-2.5) %.

Hematokriti (Ht) ose Volume of Packed Red Cells (VPRC)

Volumi që zënë eritrocitet në përqindje (ose volumi në ml që zënë eritrocitet në 100 ml gjak) kundrejt volumit total të gjakut, quhet hematokrit (i serisë së kuqe). Pra në një volum të dhënë gjaku eritrocitet zënë deri në 45-50% të sasisë së gjakut dhe pjesën tjetër e zë plazma dhe elemtentet e tjera të figuruara te gjakut.

Pavarësisht se kur themi hematokrit kuptojmë gjithmonë volumin e RBC në njësinë e gjakut apo të të gjithë gjakut, kjo fjalë vlen dhe seritë e tjera (leukocrit dhe plateletcrit), por volumi i tyre në njësinë e gjakut të marrë për ekzaminim apo në të gjithë gjakun, krahasuar me volumin e RBC dhe volumin plazmatik është shumë i vogël. Përsa i përket funksioneve secila pjesë e gjakut ka funksione specifike, që nuk kanë lidhje me madhësinë, numërin, volumin, formën e përbërsve normal të gjakut.

Ulja dhe rritja e Ht është i lidhur drejtëpërdrejtë me numërin (volumin e eritrociteve), por nuk ka këtë lidhje me Hb (tek Anemitë Normocitare Hipokrome, eritrocitet dhe Ht janë normal, por Hb është më e ulët).

 1. Hematokriti tek meshkujt në nivelin e detit është 47 (42-52) % ose ml/100ml.
 2. Hematokriti tek femrat në nivelin e detit është 40 (35-45) % ose ml/100ml.

Në pozicionin shtrirë, tek një person normal, hematokriti bie mesatarisht 7% (4-10%) për 1 orë kur qëndron në pozicionin shtrirë, ndërsa kur ngrihet në këmbë Ht ngrihet me të njëjtat vlera për 15'. Këto ndryshime lidhen me alterimet e volumit të plazmës, ndërsa likidet lëvizin midis volumit qarkullues dhe hapësirës ekstravaskulare si rezultat i forcave hidrostatike.

Eritrosedimenti (ESR)

Me eritrosediment do të kuptojmë shpejtësinë e precipitimit të eritrociteve në një tub me diametër 1 mm të vendosur pingul, për një orë (mm/h). Norma 1-20 mm/h. Ndikohet nga numri i eritrociteve, seksi, mosha, proteinat plazmatike. Formula për moshën :


Duhet theksuar se kur matim Hb, vlerësojmë sasinë e Hb që gjëndet në brëndësi të RBC (një sasi e papërfillshme gjëndet në plazmë nga hemoliza intravaskulare fiziologjike) në 1 dl. Pra kur themi se Hb është 15 gr/dl duhet të mendojmë se në një dl (ose në 100000 mm3), pra normalisht në 5.000.000 x 100000 RBC (1 dl ka 100 ml ose 100 cm3, ose 100000 mm3) ka 15 gr Hb. Kjo do të thotë se në një RBC ka (normalisht) mesatarisht 15/500000000000 ose 0.00000000003 (30 x 10-9) gr Hb, pra do të dali në vlerat e 27-34 pg Hb (PEMH ose MCH).

Çdo RBC ka 640 milion molekula Hb. Çdo gr Hb lidh 1.34 ml oksigjen.

Çdo ditë tek një adult prodhohen rreth 200 miliardë RBC dhe po kaq eleminohen me apoptozë në SFMN (kryesisht në shpretkë). Eritrociti ka një jetëgjatësi prej 120 ditësh, pra vetëm 0.8 % e RBC shkatërrohen dhe zëvëndësohen çdo ditë (an erythrocyte has a lifespan of 120 days so that 0.8% of red blood cells are destroyed and replaced each day).

Indeksi i Ngjyrimit (IN) ose Vlera Globulare e Hb është raporti midis sasisë aktuale të Hb dhe numrit të eritrociteve të shumëzuar me 3 (vlera e Hb që duhet të jetë për një numër të caktuar eritrocitesh). Norma është 0.9-1.1 (normokromi) dhe më pak se 0.9 flasim për hipokromi. P.sh nëse numëri i eritrociteve është 4000000 mm3 dhe Hb është 12 gr/dl do të kishim; 4 x 3 = 12 që po të pjesëtohej më 12 raporti do të dilte 1 (normokromi). Nëse Hb do të ishte 10 gr/dl do të kishim; 10 : 4 x 3 = 10 : 12 = 0.83 (hipokromi).

Konstantet eritrocitare (të llogaritura ose të nxjerra nga analiza e gjakut periferik të bërë me aparat)

 1. Volumi Eritrocitar Mesatar (VEM ose MCV) është raporti Ht x 10: numërin e eritrociteve. Vlera normale 85-95 (fl ose µm³). Në këto raste flasim për normocitozë, më pak mikrocitozë, më shumë makrocitozë. Volumi i qelizave matet me µm³ ose fl.
 2. Përmbajtja Eritrocitare Mesatare në Hb (PEMH ose MCH) është raporti i Hb x10 : numërin e eritrociteve. Norma 27-34 pg. Në këto raste flasim për normokromi dhe poshtë kësaj vlere për hipokromi.
 3. Koncentrimi Eritrocitar Mesatar në Hb (KEMH ose MCHC) është raporti Hb : Ht x 100. Vlera normale 30-35 gr/dl. Në këto raste flasim për normokromi dhe poshtë kësaj vlere për hipokromi.
 • MCV-volumi mesatar i eritrociteve. MCV ≤ 80 fl tregon për mikrocitozë.
 • MCH-sasia mesatare e Hb, që gjëndet në secilën qelizë.
 • MCHC-përqëndrimi i Hb në një eritrocit "mesatar". MCHC ≤ 31 gr/dl dhe MCH ≤ 27 pg tregojnë për hipokromi.

MCV është treguesi kryesor. MCV zvogëlohet pas një muaji ose më shumë, nga koha e daljes së mikrociteve të para në gjakun periferik. Për këtë periudhë (të paktën 1 muaj) numëri i mikrociteve do të jetë i mjaftueshëm për të shkaktuar uljen e MCV.

Raporti MCV/RBC < 13 tregon për Talassemia Minor, ndërsa kur ky raport është > 13 tregon për Anemia Ferriprive.

MCH dhe MCHC kanë më tepër vlera studimore. Të dyja korelojnë me njëra tjetrën, por MCHC është më pak e përdorshme sepse zakonisht qëndron normale kur MCV dhe MCH ulen. MCHC gjendet më tepër e ulur tek defiçiti i hekurit dhe më rrallë tek patollogjite e tjera hipokrome. MCHC shumë e ulur tregon për një stad të avancuar të sëmundjes.

HDW (Hb Distribution Width) dhe vlerëson anizokrominë (variacionet e ngjyrës: normale, pakësim i lehtë, moderuar, mesatar dhe i thellë ose/dhe "hiperkrominë").

Disa aparate tregojnë dhe grafikë, për të vlerësuar MCV, variacionin e saj dhe praninë e popullatave të qelizave bimodale. Kur do të interpretohet analiza e gjakut periferik i bërë me CC të shikohen me kujdes dhe grafikët, sidomos kur nuk është bërë seria e kuqe. Histogrami tregon shpërndarjen e RCV (MCV), pra shpërndarjen e eritrociteve sipas madhësisë.

RDW (Red Cell Distribution Width) vlerëson anizocitozën . RDW 11-16% (13.4 ± 1.2%). RDW bëhet anormale (rritet) në aneminë ferriprive më shpejt se të gjithë parametrat e tjerë të qelizave të gjakut. Rritja e RDW sygjeron për defiçit të hershëm nutricional, sidomos për hekurin. RDW është treguesi i parë i defiçitit të hekurit. Në aneminë ferriprive vlerat janë 16.3 ± 1.8% kurse në talaseminë minore (α ose β) është 13.6 ± 1.6%.

Një klasifikim i anemive bëhet në bazë të MCV, RDW, HDW dhe histogrameve të eritrociteve.

Duhet të kemi parasysh se normalisht eritrocitet janë normokrome, normocitare, pra ka vënd rregulla e treshit (ka vlerë për ngjyrën, krominë). Çdo devijim nga madhësia, ngjyra, forma tregon një patologji. Nëse e aplikojmë rregullën e treshit, sidomos për aneminë hipokrome (ku normalisht nuk duhet të përdoret) e bëjmë duke e krahasuar nëse RBC do të kishin ngjyrë normale (normokrome).

Rregulla e treshit:

 • RBC x 3 = HGB
 • HGB x 3 = HCT (RBC x 9)
 • HCT x 3 = MCV

Ka vlerë për eritrocite normokrome, normocitare.

Vlerat normale të Hb:

Grua:12.1 to 15.1 (16.0) g/dl
Burrë:13.8 to 17.2 g/dl
Fëmijë:11 to 16 g/dl
Shtatëzane:11 to 12 g/dl

Vlerat normale të Ht sipas seksit dhe moshës:

Porsalindur:42 - 60%
Femijë:35 - 45%
Mashkull adult:41 - 53%
Femer adulte:36 - 46%

Cilat janë kriteret e anemisë?

 • RBC < 4 milion/mm3 (F) dhe 4.5 milion/mm3 (M).
 • Hb < 12, [11.8 (11.5)] gr/dl (F) dhe < 13 gr/dl (M).
 • Ht < 37 % (F) dhe 40 % (M).
Klasifikimi i Anemive

Anemitë mund të klasifikohen sipas :

 1. Skemave Citometrike (pra që mbështetet në përmasat e RBC dhe parametrave të përmbajtjes së Hb, MCV, MCH, MCHC).
 2. Sipas Mekanizmit (pakësim prodhimi, rritje e humbjes së gjakut, shkatërrim i shtuar të RBC).
 3. Skemave Erythrokinetic, që mbështetet në shkallën e prodhimit dhe të shkatërrimit të RBC.
 4. Skemave Biokimike/molekulare pra që vlerësojnë etiologjinë e anemisë në nivel molekular.
Klasifikimi Morfologjik (Citometrik) i Anemisë

Klasifikimi morfologjik i anemisë ishte rezultat natyral i vlerësimeve të gjakut nëpërmjet observimit laboratorik. Është provuar që ka një vlerë të rëndësishme klinike.

Matja e parametrave citometrik është më e lehtë dhe më pak e kushtueshme se parametrat e tjera dhe e bën këtë klasifikimin më të përdorshëm në praktikë.

 1. Anemia Hipokrome Mikrocitare: MCV < 80 fl, MCH < 27pg, (anemia sideropenike, sideroblastike (akumulim i Fe në mitokondriet e Eritroblasteve) dhe Talasemitë
 2. Anemia Normokrome Normocitare: MCV 80 - 94 fl, MCH 29,5 +- 2,5 pg (Sferocitosi Hereditare, PNH, AA, AH, mieloftizis (mielosostituzione), ACD).
 3. Anemia Makrocitare: MCV > di 94 fl, MCH > 32 pg (Anemia nga defiçiti i Vit.B12 dhe Ac.Folik, nga alkooli, hepatopati kronike, hipotiroidizmi).
Klasifikimi sipas mekanizmit
 1. Humbje akute apo kronike e gjakut.
 2. Shkatërrim i shtuar i RBC.
 3. Pakësim i prodhimit të RBC.
Klasifikimi Eritrokinetik

Klasifikimi në bazë të shkallës së turnoverit të RBC. Nëse është e lartë flitet për anemi normoregjenerative (hemoliza, hemoragji), ku PKK përgjigjet në mënyrë adekuate ndaj anemisë me shtimin e prodhimit të eritrociteve dhe hedhjen e e tyre në gjak në faza prematuriteti (retikulocite deri dhe normoblaste). Një sërë testesh laboratorike përdoren si numëri i retikulociteve (disa laboratorë raportojnë numërin absolute të retikulociteve) dhe jo në përqindje në krahasim me numërin e RBC, testet e hemolizës, LDH etj.

Klasifikimi Biokimik

Hematologu gjithmonë përpiqet të përcaktojë shkakun e anemisë nëse është e mundur. Në disa raste është e lehtë, në disa raste jo. Në rastin e fundit përdoren një sërë testesh biokimike ndihmojnë për të kuptuar mekanizmin e sëmundjes. Të tilla janë (sideremia, ferrtinemia, vitamin B12 në serum, folemia, DCT, G6PDH.

Anemia është sëmundja më e shpeshtë hematologjike. Tradicionalisht vlera klinike e anemisë është nënvlerësuar (nuk ka dhimbje, por lodhjen si simptomin kryesor që nuk është shumë specifike dhe e mprehtë si dhimbja).

Nga ana tjetër, e patrajtuar ka pasoja serioze. Ajo shoqërohet me rritje të mortalitetit dhe morbiditetit si dhe me ulje të kualitetit të jetës.

Zbulimi i shkakut të anemisë, në disa raste është me i rëndësishëm se dhe vetë mjekimi i anemisë (anemi nga mungesa e hekurit me shkak p.sh, një kancer stomaku).

Po kështu mos trajtimi i anemisë ka pasoja në kostot e kujdesit shëndetësor dhe me ulje të produktivitetit në punë. Pra anemia duhet zbuluar dhe trajtuar shpejt. Duhet të përpiqemi të gjejmë shkakun dhe ta eleminojmë.

Klinika e Sindromit Anemik

Prania ose mungesa e shënjave klinike të anemisë përcaktohen nga 4 faktorë:

 1. Shpejtësia e instalimit të anemisë. Një anemi e instaluar (post hemoragjike akute, krizë hemolitike) shpejt ka më shumë shenja se sa kur instalohet gradualisht sepse në rastin e fundit sistemi kardiovaskular ka më shumë kohë për tu përshtatur.
 2. Shkalla e anemisë. Sa më e thellë të jetë anemia aq më të theksuara janë shënjat. Shenjat e anemisë shfaqen kur Hb është më pak se 9-10gr/dl. Por ka raste që pakësimi i Hb të jetë e theksuar dhe përsëri të mos ketë shënja ose të jenë shumë të pakta nëse ajo është instaluar gradualsht dhe personi ka qëne i shëndetshëm dhe në moshë të re. Në bazë të Hb anemia ndahet në anemi e gradës së (I) lehtë 11.5 (11.8 ose 12) -9 gr/dl: anemi e mesme (grada e II) ose e moderuar 9-7 gr/dl dhe anemi e thellë (grada e III) kur Hb është më pak se 7 gr/dl. Një referencë tjetër : Grada e tretë e anemisë 6.5-8 gr/dl dhe grada e katërt < 6.5 gr/dl.
 3. Mosha dhe gjëndja e përgjithshme e pacientit. Moshat e vjetra e suportojnë aneminë më vështirë se sa mosha e re dhe kjo lidhet me sistemin kardiovvaskular dhe kurbën e disocimit të Hb nga O2.
 4. Kurba e disocimit të Hb nga O2. Anemia në përgjithësi shoqërohet me zhvendosje të kurbës djathtas, pra e ka më të lehtë për të çliruar O2 nga Hb tek indet. Në rast se do të pengohet kalimi i O2 (disocimi i O2 nga Hb) atëhere do të kemi shënja më të theksuara të anemisë.

Simptomat. Dobësi, lodhje, këputje, më të theksuar në sforcimet fizike, palpitacione, vështirësi në frymëmarje, dhimbje koke (në pjesën e pasme të saj), miza para syve, zhurmë në vesh. Tek moshat e vjetra dhe kur instalohet shpejt mund të shfaqen dhe simptomat e angina pektoris etj.

Shënjat. Këto ndahen në shënja të përgjithshme dhe specifike.

Shënjat e përgjithshme përfshijnë zbehjen e lekurës dhe të mukozave (të cilat shfaqen kur Hb është më pak se 9-10 gr/dl). Për të vlerësuar zbehjen duhet patur parasysh jo vetëm vlera e Hb por dhe volumi plazmatik, sasia e bilirubinës, sasia e vazave të gjakut në lëkure, trashësia e lëkurës. Anemia duket më mirë në membranat mukoze (buzët, goja, faringu, konjuktivat), llapa e veshit, nailbeds, shuplakat e duarve dhe në shputat e këmbëve (kur Hb < 7 gr/dl). Kur vlerësojmë ngjyrën e duarve të ngrohen fillimisht dhe të mbahen në nivelin e zëmrës.

Në rastet kur anemia instalohet shpejt dhe është e thellë mund të kemi takikardi, puls të shpejtë dhe goditës, tone të forta në zemër, zhurmë sistolike, kardiomegali.

Shënjat specifike janë në vartësi të tipit të anemisë p.sh tek anemia nga mungesa e Fe kemi rënien e flokëve, gjuha e shkëlqyer dhe e lëmuar, çarje të këndëve të buzëve, thonjtë të thyeshëm, të rafshët ose në formë të govatës (nga mungesa e hekurit). Në rastin e anemise hemolitike do të ketw ikter nga shtimi i bilirubinës indirekte. Në rastin e anemive kongenitale hemolitike do të ketw deformime të kockave, etj. Në sëmundje të tjera anemia mund të shoqërohet me neutropeni (infeksione), trombocitopeni (fenomene të shumta hemoragjike).

Në anemi të thellë mund të ketë një rritje të lehtë të temperaturës. Me përjashtim të episodeve hemolitike akute, një temperaturë > 38.3°C (101°F) duhet kërkuar për një infeksion, LM apo një sëmundje tjetër.

Ky artikull është dërguar nga:
Ky artikull është lexuar 25017 herë.
Komente nga lexuesit

artikull ikompletuar

Dërguar nga teuta dushkaj, më 28 Mars 2013 në 13:42

Artikulli ishte shume i kuptueshem, por une po krahasoja analizat e mia dhe nese mundeni me ktheni nje pergjigje.Pyetja ime eshte:Sipas rezultateve te analizave del se mund te kem nje anemi sipas pikes 3 te klasifikimit morfologjik dhe niveli i hekurit e kam 56. Ju lutem cfate keshilloni nese mundeni ?

Dërguar nga Roza Naumi, më 19 Qershor 2013 në 16:39

Pershendetje, Per tju kthyer nje pergjigje te sakte me duhen edhe keto te dhena: Eritrocitet (RBC), Hemoglobina (Hgb), Ferritinemia.

Dërguar nga Dr. Sotiraq Lako, më 20 Qershor 2013 në 06:13

Ju falenderoj per pergjigjen. Ne fakt ne analizat e meparshme RBC-ja me ka dale nen 4 milion, ndersa ne analizen e fundit te gjakut komplet ka dale 4.18*10^6, HGB-ja 13.7 g/dl.Ferritinemija 22.83 ng/ml dhe sideremia 51 ng/dl.Ju uroj gjithe te mirat.

Dërguar nga Roza Naumi, më 24 Qershor 2013 në 15:57

Ju falenderoj per pergjigjen.Ju dergoj edhe te dhenat e tjera: RBC=4.18*10^6/nl,me pare i kam patur nen 4 milion, HGB=13.7g/dl,Ferritinemia 22.83ng/ml,Sideremia 51,pra jo 56.Gjithashtu ne rezultatet e WBC, niveli i NEU% me ka dale gjithmone nen 50%,si dhe ne analizen e fundit NEU=48,3%.ME FALNI PER SHQETESIMIN,Roza

Dërguar nga ROZA NAUMI, më 25 Qershor 2013 në 06:47

Me falni qe nuk ju sqarova, se ne analizen e funksionimit te melcize, me dalin gjithmone ALT (GPT) ne nivele mbi norme. Ne analizen e fundit 58 Ul/L, dhe Fostataza alkne nivelin164 uL/DL.Ju faleminderit per perkushtimin,Roza.

Dërguar nga ROZA NAUMI, më 25 Qershor 2013 në 06:52

Pershendetje, Numri i eritrociteve, vlerat e Hemoglobines dhe te ferritinemise jane brenda normes dhe ju aktualisht nuk keni asnje problem me anemine. Persa i perket vlerave te ALT ato diskutohen me mjekun gastro-hepatolog, pavaresisht se jane analiza te bera ne gjakun periferik.

Dërguar nga Dr. Sotiraq Lako, më 26 Qershor 2013 në 04:12

Ju falenderoj pa mase dhe ju uroj gjithe te mirat.

Dërguar nga Roza Naumi, më 26 Qershor 2013 në 04:15

ju lutem kam djalin qe ka mcv 56.6 dhe mch 19.3 hgb 11.5 mirpo mi kane thene me talasemi minor b po ne vjen cudi se ne analiza i dalin mono 13.8 dhe limfo45.3 djali eshte vetem 6 vjec dhe ne tani e kemi zbuluar per kete gje ju lutem me thoni nje koment jam shume e shqetesuar

Dërguar nga amarilda, më 30 Gusht 2013 në 08:31

pershendetje duke ju falenderuar per artikullin. une kam kohe m eanemi per shkak te pranise se disa miomave qe jam duke i ndjekur rregullisht. analizat e fundit pervecse jane tregues i saj ,po do ju lutesha per te me interpretuar dhe disa elemente: Wbc 3.4, MON %10.4,NEU % 46.4, NEU 1.6, RDW 16.1, MCHC 29.7, MCH 23.4, MCV 78.8,HCT27.9, HGB 8.3 dhe RBC 3.54 A duhet te shqetesohem dhe cili eshte treguesi qe mund te tregoje semundje tjeter,vec anemise? faleminderit

Dërguar nga Keti, më 25 Shtator 2013 në 14:46

Pershnedetje!Artikulli shume i sakte dhe deri diku i kuptueshem per ata qe skane lidhje me fushen e mjekesise.Do te doja te me jepnit nje mendim lidhur me elementet e meposhtme:WBC 7.8,LYM 2.3, MON 0.5,GRA 5.0,LYM 30.1%,MON 5.3%GRA 64% RBC 5.39 HGB 9.7 HCT 32.7,MCV 60.7,MCH 18.0,MCHC 29.7, RDV 14.0. A duhet te shqetesohem dhe nese keni mundesi te mejepni nje pergjigje te sakte lidhur me llojin e anemise dhe nese eshte problematike .Ju faleminderit

Dërguar nga jola , më 02 Nentor 2013 në 15:37

Analiza e pergjithshme e gjakut ka pas keto rezultate ju lutem me ndihmoni te kuptoj a kam anemi dhe nese po cilen prej llojeve. wBC 9.63 RBC 4.65 HGB 11.9 HCT 36.3 MCV 78.1 MCH25.6 MCHC 32.8 PLT322 PDW12.2 MPV10.8 PCT 0.35 NEUT 6,13 MONO 9.4

Dërguar nga neda, më 19 Shkurt 2014 në 20:08

Ju falenderoj per artikullin Doktor. Eshte shume i vlefshem.

Dërguar nga Dhurata Sallaku, më 22 Maj 2014 në 04:01

Per Amarilden, Femija mund te jete me Talasemia Minor (duhet dhe vlera e Eritrociteve), por kjo nuk ka lidhje me vlerat e monociteve dhe limfociteve.

Dërguar nga Sotiraq, më 25 Maj 2014 në 06:46

Per Ketin, Une nuk i kam pare komentet, pavaresisht se me vonese, por nese nuk eshte bere mjekim i anemise, duhet patjeter te vleresohet dhe mjekohet.

Dërguar nga Sotiraq, më 25 Maj 2014 në 06:47

Per Jolen, Ju duhet te beni Ferritinemia dhe Elektroforeza e Hemoglobines. Dyshohet per Talasemia Minor.

Dërguar nga Sotiraq, më 25 Maj 2014 në 06:49

Per Neden, Ju duhet te beni Ferritinemia dhe Elektroforeza e Hemoglobines.

Dërguar nga Sotiraq, më 25 Maj 2014 në 06:50

Me te gjitha keto qe kam lexuar ne kete artikull mesova se te gjitha keto shqetesime qe shfaq anemia un i kam dhe nga vizitat e shunta qe kam ber asnj nuk me ka then qe i kam nga anemia.un hgb 9.7 e kam dhe e kam ber dhe elektroforezen dhe me ka dal anemi e lindur.ju lutem shum doja te dija se cili mjek hematolog eshte qe ka shkruar kete artikull pasi kam shum nevoj per nje mjek te till.ju persgendes

Dërguar nga anisa, më 16 Qershor 2014 në 17:42

nje artikull mjaft i kompletuar faleminderit. A do keni mundesi te publikoni nje tabele me te gjith treguesit e analizave te gjakut te nje njeriu te shendosh

Dërguar nga leke marku, më 09 Shtator 2014 në 03:17

Shpjegim plotesisht Profesional . Faleminderit per keto shpjegime . Ju Lutem nese Hemoglobina (por edhe disa tregues te tjere te formules se gjakut ) dalin me te larte se norma ,( pak me e madhe se 14 hemoglobina ) ,cfare problemi ka ,apo eshte thejsht llogaritje compjuterike .... Respekte

Dërguar nga adel, më 26 Tetor 2014 në 10:36

Super artikull, me te specifikuar se kaq nuk mund te kishte. Faleminderit.

Dërguar nga alda kamberaj, më 20 Shkurt 2015 në 13:53

Nje artikull i sakte. Ju falanderoj per informacionin.

Dërguar nga blerina , më 22 Mars 2015 në 07:51

Information I plote the klasifikues ,Shume I vlefshem

Dërguar nga Aurora, më 11 Prill 2015 në 04:24

Pershendetje Ju pergezoj per informacionin dhe mbi te gjitha per pergjigjet qe ktheni.Kam 3vite qe kam kuptuar mungesen e hekurit ,feritinit dhe sideremise.Te gjitha parametrat e tjere Jane Brenda normave ndersa Depozita e feritinit eshte 4,5 . Ju lutem me jepni nje koment

Dërguar nga Migena Toto, më 22 Prill 2015 në 08:48

Per Migenen Nese keni hemoglobine > 12 gr/dl dhe ferritinemia 4.5 ng/ml - konsideroheni me Deficit te Hekurit. Vleresohen shkaqet e deficitit = humbje e perseritur e gjakut ne shumicen e rasteve dhe sigurisht qe mjekohet me doze terapeutike te hekurit (180-200 mg hekur elementar/dite)per te pakten 2 muaj rresht dhe pas 2 muaj rivleresohet ferritinemia. Synimi eshte > 20 ng/ml dhe vlera optimale e femrave eshte rreth 60 ng/ml. Deficiti i hekurit eshte e pamundur te korrigjohet me ushqime.

Dërguar nga Sotiraq Lako, më 16 Prill 2016 në 02:54

Pershendetje wbc 7.43 hgb 12.2 mch 28.5 rbc 4.28 mcv 87.9 sedimente 15

Dërguar nga ema, më 10 Gusht 2016 në 13:03

Me duhen dhe vlerat e trombociteve qe t'ju jap nje pergjigje te plote. Kaq sa keni paraqitur jane normale. Gjithsesi behet gjithmone dhe ferritinemia dhe vetem kur ajo eshte normale, ju nuk keni me te vertete probleme me hekurin.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Tetor 2016 në 13:03

Pershendetje kam ber analizat e gjakut dhe te gjitha me kan dal mir dhe hemoglobina dhe eritrocitet ndersa ferritina ka dal e ulet (4). Cfare do te thote?

Dërguar nga Greta, më 16 Shtator 2016 në 12:46

Pershendetje, ju keni deficit te hekurit, pa anemia nga deficit i hekurit. Eshte problemi me i madh deficitar ne bote. Shkaku i mungeses se hekurit eshte pothuajse gjithmone humbje e perseritur e gjakut. Tek femrat rolin kryesor e kane menstruacionet, por kerkohen dhe humbje gjaku occult ne urine dhe fece. Mjekimi eshte me dozen e plote mjekuese te hekurit (200 mg hekur eleemntar/dite) per te pakten 2 muaj rresht dhe pas 2 muaj rivleresohet ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Tetor 2016 në 12:46

Pershendetje kam ber analizat e gjakut dhe te gjitha me kan dal mir dhe hemoglobina dhe eritrocitet ndersa ferritina ka dal e ulet (4). Cfare do te thote?

Dërguar nga Greta, më 16 Shtator 2016 në 13:04

Pershendetje, ju keni deficit te hekurit, pa anemia nga deficit i hekurit. Eshte problemi me i madh deficitar ne bote. Shkaku i mungeses se hekurit eshte pothuajse gjithmone humbje e perseritur e gjakut. Tek femrat rolin kryesor e kane menstruacionet, por kerkohen dhe humbje gjaku occult ne urine dhe fece. Mjekimi eshte me dozen e plote mjekuese te hekurit (200 mg hekur eleemntar/dite) per te pakten 2 muaj rresht dhe pas 2 muaj rivleresohet ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Tetor 2016 në 13:04

Kam bere analizat e gjakut se fundmi dhe kane dale keto rezultate HGB 9.60 HCT 30.70 MCV 70.10 MCH 22.00 Rbc 4.38 RDW-CV 15.90 dhe WBC 5.43 Doja te dija a kemi te bejme mem nje Anemi Ferriprive. Faleminderit

Dërguar nga Xhuljeta , më 19 Shtator 2016 në 16:07

Pershendetje, po ju keni anemia Hipokrome Mikrocitare, ku shkaku kryesor eshte mungesa e hekurit. Ju duhet te trajtoheni sic e kam shpjeguar ne artikull, per korrigjimin e plote te hemoglobines dhe te depove te hekurit, qe eshte shkaku i anemise nga mungesa e hekurit.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Tetor 2016 në 16:07

Pershendetje doktor! Komplimente per artikullin . Me thane qe depozitat e hekurit i kam te ulta ju lutem nese mund te me ktheni nje pergj te sakte. Rbc 4.91 Hgb 13.1 Mct 38.5 Mcv 78.4 Mchc 34.0 Rdw.cd 34.7 Mch 26.7 Rdw ch 12.3 Ferritinemia 9.2 Faleminderit

Dërguar nga lorena Hoxha, më 29 Shtator 2016 në 05:29

Pershendetje, ju keni deficit te hekurit, pa anemia nga deficit i hekurit. Eshte problemi me i madh deficitar ne bote. Shkaku i mungeses se hekurit eshte pothuajse gjithmone humbje e perseritur e gjakut. Tek femrat rolin kryesor e kane menstruacionet, por kerkohen dhe humbje gjaku occult ne urine dhe fece. Mjekimi eshte me dozen e plote mjekuese te hekurit (200 mg hekur eleemntar/dite) per te pakten 2 muaj rresht dhe pas 2 muaj rivleresohet ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Tetor 2016 në 05:29

Pershendetje, nese sedimentimi i eritrocitev eshte ne vleren 5 a eshte brenda normes normale.

Dërguar nga Adriatik Musliu, më 29 Shtator 2016 në 09:28

Pershendetje, ESD ne norme eshte deri ne 20, por varet nga gjinia, mosha, numeri i eritrociteve. vlera 5 eshte normale.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 22 Tetor 2016 në 09:28

Pershendetje, Kur sedimenti eshte 40 nga vlerat normale qe jane 0-10 cfare do te thote? cilat jane analizat shtese ose kontrollet shtese qe duhet te bej?? FLM

Dërguar nga Denada, më 28 Nentor 2016 në 08:08

Pershendetje. Eritrosedimenti (ESD) varet nga shume faktore; mosha (sa mw e madhe mosha aq me i rritur ESD). gjinia (femrat > se meshkujt), prania e anemise (sa me thelle anemia aq me i rritur ESD), rritja e proteinave qw qarkullojne ne gjak me peshe te madhe molekulare (fibrinogjeni - proteine e inflamacionit akut qe mund te nxitet nga infeksioni, trauma etj, rritja e imunoglobulinave. Ka nje formule per llogaritjen e tij; per femrat moshe + 10 pjestim per 2 dhe per meshkujt moshe pjestim per 2.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 28 Nentor 2016 në 08:08

Pershendetje gjyshja ime ne analizat qe beri i doli gpt=86 doktori kishte then qe esht mbi norme po nuk kishte dhene detaje te tjera ndersa gjyshja shpesh ankohet per zhurma qe i ben melcia doktori i tha qe ka anemi cfare mendimi keni ju doktor ??

Dërguar nga Andri Cela, më 01 Dhjetor 2016 në 11:35

Pershendetje eshte nje analize per te cilen duhet te diskutoni me mjekun hepatolog (te semundjeve te melcise).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 02 Dhjetor 2016 në 11:35

Pershendetje, A eshte normal sedimenti 130??duke marre parasysh qe personi vuan nga kanceri. Flm

Dërguar nga Anna, më 06 Dhjetor 2016 në 06:58

Pershendetje, rritja e eritrosedimentit (ESD) eshte e lidhur me shume faktore; 1) mosha (rritja e moshes shoqerohet me rritjen e ESD), 2) gjinia (femrat>meshkujt), 3) anemia (sa me e madhe anemia aq me i madh ESD), 4) proceset inflamatore (rritja e fibrinogjenit qe eshte nje proteine e fazes akute te inflamacionit me peshe te madhe molekulare) dhe procest inflamatore mund te nxiten nga infeksionet dhe faktore jo infektiv (mosha, kanceri, semundjet reumatizmale), 5) rritja e proteinave te tjera me peshe te madhe molekulare (imunoglobulinat); 6) kombinimi i tyre. Kanceri nxit pergjgije inflamatore dhe mund te jete nje shkak per rritjen e ESD, por mund te ndikoje dhe gjinia, mosha, anemia e pranishme, lloji i kancerit (nese kanceri shoqerohet me rritje te imunoglobulinave, ka dhe rritje me te madhe te ESD).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 06 Dhjetor 2016 në 06:58

Pershendetje kam djalin 31 ditesh dhe i kam.bere testi e anemis me.keto rezultate :hgb 11.1 hct 29.50% mcv 91 djalin e ushqej me qumesht gjjri a ka ndonje problem.femija im.se ktu.po.me thon qe mund te ket humbje te gjakut ne trup apo.kok flm.doktor

Dërguar nga Anisa, më 09 Janar 2017 në 15:51

Pershendetje, sipas kritereve te OBSH per anemia per femijet < 5 vjec, quhet anemi kur hemoglobina eshte < 11 gr/dl, pra aktualisht femija juaj nuk ka anemi. femijet rriten shpejt ne vitet e para te jetes dhe nevojat per hekur dhe elementet e tjera per prodhimin e eritrociteve jane te shtuara. Meqenese femija ne kete moshe ushqehet me qumesht, ju mund te beni vleren tuaj te hemoglobines dhe ferritinemise. Nese ju keni rezerva hekuri nurmoale dhe hekuri qe i jepni femijes me ane te qumshtit te gjirit duhet te jete optimale. Nese ju i keni rezervat e hekurit te ulura, nuk do te keni mundesi ti jepni femijes sasine optimale te hekurit dhe do te rekomandoja korrigjimin e hekurit tek ju dhe nepermjet jush dhe te plotesohen nevojat e femijes nepermjet qumeshtit. Mosha dhe gjinia Kufiri i Hb (g/dl) Fëmijë (0.5-5.0 vjeç) 11.0 Fëmijë (5-12 vjeç) 11.5 Fëmijë (12-15 vjeç) 12.0 Grua, jo-shtatëzane (>15vjeç) 12.0 Grua, shtatëzane 11.0 Meshkuj (>15vjeç) 13.0 *WHO. Haemoglobin concentrations for the diagnosis of anaemia and assessment of severity. Health Organization, 2011 http://www.who.int/vmnis/indicators/haemoglobin.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 10 Janar 2017 në 15:51

Pershendetje doktor vellai im beri analizat e gjakut dhe i dolen keto pergj.HGB 7.3 g\dl,MCHC 27.4 g\dl,MCH 19.1 pg,MCV 69.6 fL,HCT 26.6% si dhe vlera bilirubines 1.4 mg\dl,ALT 16 u\l.Po ndjek nje kure me Heferol 350 gr,Spazmotek Plus dhe vitamine c.Ju lutem a ben kjo kure a Jo?Dhe a duhet te shqetesohem per helmin qe ka ne melci?Ju lutem me ktheni nje pergj

Dërguar nga Viola, më 25 Janar 2017 në 16:27

Pershendetje, per faktin qe hemoglobina eshte 7.3 gr/dl tregon se ka anemi qe klasifikohet ne shkallen e mesme te saj. Mire eshte te shkruani dhe vleren e eritrociteve, por per faktin qe MCV dhe MCH jane te ulura, tregon se eshte anemia hipokrome mikrocitare dhe mundesite me te medha jane Anemia nga Mungesa e Hekurit dhe per kete behet ferritinemia dhe nese eshte e ulur mjekimi vazhdohet me Heferoli 350 mg 2 x 1 kapsula/dite + Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/dite + Acidi Folik 5 mg 2 x 1 tableta/dite, nese pacienti eshte adult, si dhe kerkohen shkaqet e uljes se ferritinemise (ne pergjithesi humbje te perseritura te gjakut). Nje mundesi tjeter eshte kombinimi i Anemise Ferriprive + Talasemia Minor. Ju vazhdojeni mjekimin sic jua kam shkruar dhe pas 1 muaji do te beni: gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e hemoglobines. Te behet dhe nje Eko e barkut per madhesine e shpretkes, pranine ose jo te gureve ne fshkizen e temthit, fece gjak occult, fece parazit, urine komplet. Bilurubina rritet per shume shkaqe te lidhura me eritrocitet apo melcine, por vlera aktuale nuk ju prish asnje pune per jeten e perditshme. Pas 1 muaji te perseritet dhe bilurubina totale dhe indirekte.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Janar 2017 në 16:27

jam 48 vj Kisha hemoragji per shkak te endometrit per rrjedhoj arrita ne anemi 6.4 U shtrova ne spital me dhane 2 qese gjak biopsia e endometrit me doli pa probleme Qendrova 10 dite ne spital ME pas jam trajtu me tothema 2here ne dite per 4 muaj Analizat e fundit qe kam ba jane wbc 9.2 rbc 4.53 hgb 11.3 hct40.8 plt223 pct158 mcv 90m mch 25 mchc 27.8rdw 12.5 mpv7.1 pdw11.3 diff lym20.1% mon 3.7% gra76.2% lym1.8 mon0.3 gra7.1 form ula leukocitare seg 76 limf 20 mono 4 eritrosentimenti 19 ferritinin nuk e kam ba asnjiher Gjinekologu me tha te mos marr me hekur Ju lutem doktor me keto analiza a duhet te jem e qete se jane ne normalitet Perveq hekurit nuk kam marr asgje tjeter per rritjen e hemoglobines A duhet te marr acid folik apo vit b6 apo b 12 Gjnekologu me ka thene se nuk ke nevoje per analiza te tjera gjaku sepse ne e dime shkakun e anemise Per te mos pasur me hemoragji pasi nga ky shkak erdhi anemia aktualisht marr progresteron per te normalizu ciklin pasi kuptohet jam ne paramenopauz Ju lutem doktor nje keshille e juaja edhe do te me ndihmonte edhe do te me qetesonte pasi jam edhe shume stresuar Respekte per punen tuaj ne sherbim te njerezve

Dërguar nga leta, më 09 Mars 2017 në 09:02

Pershendetje Leta, anemia juja eshte permiresuar, por nuk eshte korrigjuar. Mjekimi do te vazhdoje ne korrigjimin fillimisht te anemise (> 12 gr/dl dhe korrigjimin e hipokromise) dhe me pas dhe te ferritinemise, qe eshte shkaku i anemise. Ju do te beni ferritinemine dhe nese eshte < 20 ng/ml, konsiderohet e ulur. Nese eshte te pakten 20 ng/ml konsiderohet normale, por vlera optimale eshte rreth 60 ng/ml. Nese keni ferritine normale, nuk do te merret hekur dhe diskutimi per anemine qe keni do te jete ne drejtim te nje anemie te lehte te lindur (Talasemia Minor). Nese Ferritinemia eshte e ulur ju do te vazhdoni mjekimin (nese nuk keni reaksion) me: Heferoli 350 mg 2 x 1 tableta/dite + Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/dite dhe meqenese keni patur anemi te thelle dhe rekuperim te rendesishem te hemoglobines dhe mundesia e zbrazjes dhe te depove te hekurit eshte e mundur do te merrni dhe Acidi Folik 5 mg 2 x 1 tableta/dite. Mjekimi do te vazhdoje te pakten 3 muaj me synimin e korrigjimit te plote te anemise fillimisht dhe me pas dhe te ferritinemise. Vetem kur korrigjohet Ferritinemia (rreth 60 ng/ml) jeni trajtuar sic duhet. Nese zgjidhni dhe humbjen e gjakut, problemi hematologjik sherohet.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Mars 2017 në 09:02

pershendetje doktor Jam LETA Me falni qe ju shqetesoj perseri Une e bera analizen e ferritinemise dhe me doli 33.4 Laboratori normen e kishte 15deri150 ng per ml per femra Bera gjeithashtu edhe nje eko abdominale ku shpretka mushkria veshkat pankreasi tamthi ishte cdo gje ne normalitet pa probleme Ju lutem duke i vlersuar edhe njehere analizat e mija qe ju kam derguar ne mesazhin e pare qfare do te bej a do e marr acidin folik apo vit b12 pasi une jam duke marre progresteron per rregullim cikli gjithashtu marr edhe ilaqe per tension amlodipine dhe atenolol A eshte normale qe te kem edhe renie ne peshe dhe defekoj shpesh Me duket se kjo gjendje me ka dhene shume stres pasi naten fle pak dhe jam e lodhur Kam mendime te keqija dhe jam bere shume shume pesimiste nuk di a do ta fitoj perseri shendetin e humburpasi jam nene me 4 femije dhe ato kane nevoje cdo moment per mua Duke ju falenderuar per perkushtimin ju uroj jete te gjate doktor

Dërguar nga leta, më 15 Mars 2017 në 08:27

Pershendetje Leta, Ferritinemia konsiderohet normale dhe per anemine e lehte qe keni ju do te beni analizen e Elektroforezes se Hemoglobines per te vertetuar ose perjashtuar nej anemi te lehte te lindur (Talasemia Minor). Nese vertetohet ajo nuk eshte anemi qe ka nevoje per mjekime (e ndihmojme me disa vitamina) dhe per me teper nuk ka lidhje me shqetesimet qe ju keni. Per defekimin e shpeshte dhe renien ne peshe beni fillimisht analizen e TSH (rritja e funksionit te tiroides mund te jete nje shkak). Do te flasim perseri pasi te keni bere Elektroforezen e Hemoglobines dhe TSH.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 15 Mars 2017 në 08:27

Pershendetje.Vajza ime 3.5 vjec ka ESD 30.Cfare do te thote kjo?Cfare analize shtese duhet te bej?flm

Dërguar nga Luna, më 22 Mars 2017 në 16:47

Pershendetje Luna, ESD = eritrosedimenti, eshte lehtesisht i rritur. Shkaqet e rritjes jane disa, ndikon mosha, gjinia, prania e anemise, cdo proces qe nxit inflamacionin (infeksione etj), rritja e disa proteinave ne gjak. Rritja e Eritrosedimentit nuk ka ndonje pasoje klinike, pra nuk eshte shkaktar i ndonje shqetesimi per femijen. Ne e riperseritim pas disa kohesh, nese femija nuk ka shqetesime te vecanta, p.sh; pas 2-3 javesh dhe shoqerohet dhe me CRP dhe Fibrinogjenin.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 23 Mars 2017 në 16:47

Pershendetje,vajza ime eshte 14 Vjece dhe tani mbasi bera Analizat me del se ka Talasemi te leht,nuk e kuptoj ,tani ne kete moshe te zbulohet kjo

Dërguar nga Ala, më 24 Mars 2017 në 16:42

Pershendetje Ala, Talasemi Minor zbulohet ne cdo moshe, ne shumicen e rasteve kur ben nje analize te gjakut periferik dhe qe aty dyshohet dhe plotesohet me analizat e tjera (te pakten Elektroforezen e Hemoglobines). Nuk mjekohet, ju do ti beni vajzes dhe ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 25 Mars 2017 në 16:42

Pershendetje.kam keto te dhena ne lidhje me analizat e bera:wbc 6.50,rbc 4.59,hgb12.2,mchc346,mch26.6,mcv76.9,rdw-cv 12.3%,rdw-sd41.7,hct35.4%,mpv 8.6...a rezultoj anemike?

Dërguar nga Xhesi, më 20 Qershor 2017 në 08:18

Pershendetje, kur hemoglobina eshte > 12 gr/dl tek nje femer nuk konsiderohet anemi. Por ju keni MCV te ulet he duhet te beni; Ferritinemia dhe Elektroforeza e Hemoglobines. Kur ti beni do te diskutojme perseri.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Qershor 2017 në 08:18

Pershendetje doktorr!kam keto te dhena ne lidhje me analizat e bera: wbc6.50,rbc4.59,hgb12.2,mchc 346,mch26.6,mcv76.9,rdw-cv12.3%,rdw-sd41.7,hct35.3%,mpv8.6,pct0.206.a rezultoj anemike?faleminderit

Dërguar nga Xhesi, më 20 Qershor 2017 në 08:31

Pershendetje, kur hemoglobina eshte > 12 gr/dl tek nje femer nuk konsiderohet anemi. Por ju keni MCV te ulet he duhet te beni; Ferritinemia dhe Elektroforeza e Hemoglobines. Kur ti beni do te diskutojme perseri.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 20 Qershor 2017 në 08:31

Pershendetje! A eshte e mundur qe hematologu te te ndjekw dy vjet per anemi, dhe nuk mund te dalloj qe pacienti ka hipertiroidizem!? A sjell kjo anemi?

Dërguar nga Giulia, më 11 Korrik 2017 në 04:48

Pershendetje Giulia, demtimi i funksionit te tiroides shkakton anemi. Por nese anemia eshte nga mungesa e hekurit, qe eshte anemia me e shpeshte ne praktike dhe per kete behet ferritinemia, kjo nuk ka lidhje me funksionin e gjendres tiroide.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Korrik 2017 në 04:48

Përshendetje doktor, kam jashte parametra keto elemente te analizes se gjakut mch 45.6 pg, mchcc 31.8 d/dl, p-Lcr 45.1 , neu segmente 34.2%, NEU shkopinj 15% . A jam anemike ?

Dërguar nga Eriselda, më 17 Korrik 2017 në 14:56

Pershendetje Eriselda, mund ta shkruash te gjithe anelizen e gjakut periferik ? Anemia vleresohet nga vlera e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Korrik 2017 në 14:56

Te dhenat e tjera --- Leukocide 5.08, Eritrocite 1.89, hemoglobina 12.0 g/dl , hematokriti 37.7%, MCV 80.4 fl, MCH 25.6 pg, MCHC 31.8 g/dl, PLT Trombocite 173, RDW-SD 41.3 , RDW-CV 14.4, PDW 16.6 , MPV 12.6 , P-LCR 45.1%, Monocite 9.6 %, Limfocite 39.4%,

Dërguar nga Eriselda, më 18 Korrik 2017 në 03:26

Pershendetje Eriselda, ne e vleresojme anemine nga vlera e hemoglobines. Quhet anemi tek femrat sipas kritereve te OBSH, kur hemoglobina eshte me pak se 12 gr/dl(pra 11.9, 11.8 ...). Aktualisht ju nuk klasifikoheni me anemi. Ndoshta vleren e Eritrociteve e keni shkruar gabim. Parametrat e tjere jane normale. Ju rekomandoj berjen e ferritinemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 18 Korrik 2017 në 03:26

Peshendetje Doktor, eritrocited ishin 4.89, ishte shkruar gabim. Perse duhet bere kjo analize (ferritinemi), me kane keshilluar edhe per elektroforeze hemoglobine, perse eshte e nevojshme? Ju falenderoj per sygjerimet ! Faleminderit!

Dërguar nga Eriselda, më 19 Korrik 2017 në 03:34

Pershendetje Eriselda, ferritinemia eshte treguesi me i mire i depove te hekurit dhe deficiti i hekurit eshte problemi me i madh ne bote, sidomos per femrat. Mund te kesh mungese hekuri pa anemi nga mungesa e hekurit. Mungesa e hekurit jep lodhje, keputje, humbje te ekuilibrit, tharje te gojes etj. Sot eshte vendosur me ligj, qe cdo cift qe do te lindi femije do te beje njehere ne jete Elektroforezen e Hemoglobines. Kjo e fundit behet per te zbuluar bartesit e hemoglobinopative (semundjeve te lindura te hemoglobines) - Talsemise dhe Drepanocitozes.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 19 Korrik 2017 në 03:34

Talasemise

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 19 Korrik 2017 në 03:34

Pershendetje doktor. Me pelqeu artikulli juaj. Para disa ditesh pata nje gjendje diarreje ne mengjes , rreth 1 ore dola 7-8 here me pas nuk pata me. Isha duke pire Agumentine te cilen ma kishte dhene dentisti. Nga dreka pata takikardi dhe veshtiresi ne frymemarrje. U vizitova tek nje kardiolog dhe me tha qe takikardia ishte sinusale (115 rrahje ne min) dhe ishte rezultat i gjendjes se diarrese. Pasdreke bera dhe disa analiza. Gjaku komplet ne norme te gjitha. Eritrocitet 5.05 mln, leukocitet 8.9 mije, hemoglobina 14.1, dhe te tjerat ne norme. Iron ne gjak me doli 49. Flet kjo per deficit hekuri? Jam 57 vjece. Ju lutem cfare me keshilloni. faleminderit

Dërguar nga ardiana, më 27 Korrik 2017 në 09:18

Pershendetje Ardiana, treguesi me i mire i depove te hekurit eshte ferritinemia. Vlera e saj per femrat duhet te jete mbi 20 ng/ml dhe vlera optimale rreth 60 ng/ml. Nese eshte < 20 ng/ml konsiderohet mungese hekuri, per femrat.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Korrik 2017 në 09:18

Faleminderit per pergjigjen. Kisha dhe nje pyetje a ndikon koha e marrjes se analizes (pasdreke ora 6) dhe falti qe kam qene me diare ne nivelin e ironit ne gjak? Femrat kane nivele te ndryshme te ironit? Falemi derit.7

Dërguar nga ardiana, më 27 Korrik 2017 në 10:18

Pershendetje Ardiana, ferritinemia eshte proteine e fazes akute te inflamacionit, keshtu qe nese diarrea eshte rrjedhoje e nje inflamacioni akut mund te shoqerohet me rritje te ferritinemise dhe me ulje te sideremise (qe perfaqeson hekurin qe qarkullon ne gjak = iron ne analiza).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Korrik 2017 në 10:18

Pershendetje doktor!Artikulli mese i qarte ,faleminderit per informacionin....Kam djalin 18 vjec dhe eritrocitet i kan dale mbi norme,62.5, Hb 11.3,kurse MCH 17.6,MCV,MCHC,perseri te ulta nen norme.Sideremia 88,...me thane qe esht mbartes...ju lutem me thoni eshte shqetesuese gjendja dhe cfare mund te bej...faleminderit...

Dërguar nga linda, më 09 Gusht 2017 në 06:09

Pershendetje Linda, nga te dhenat rezulton se djali juaj eshte me Talasemia Minor, ose bartes i Talasemise. Kemi mbi 8 % te popullates me kete problem. Do te plotesohet me Elektroforezen e Hemoglobines dhe Ferritinemia. E sigurte qe nje nga prinderit eshte dhe ai bartes i Talasemise, mund te jene dhe te dy. Nese keni femije te tjere secili do te beje: gjak komplet + ferritinemia + Elektroforeza e Hemoglobines. Nuk eshte e mjekueshme, ne e vleresojme per faktin e transmetimit te mundshem tek femijet dhe problemi kryesor eshte kur te dy prinderit jane bartes te Talasemise, ose te drepanocitozes, kombinim i tyre. Keshtu qe rendesia me e madhe do te jete koha kur djali te martohet dhe te lindi femije, me detyrim bashkeshortja ngado qe te jete do te beje analizat e mesiperme.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 09 Gusht 2017 në 06:09

Ju falenderoj doktor Sotiraq!Kam dhe 2 femije te tjere,vajza ka ferritinemine te ulet 6,7,dhe sideremine 28,kurse Hb 11.9..kurse djali tjeter nuk ka probleme...Une kam pas pak anemi ne pergjithesi,kurse bashkeshorti jo....

Dërguar nga Linda, më 10 Gusht 2017 në 03:51

Pershendetje Znj. Linda, nuk e di sa vjec eshte vajza juaj, por nese eshte e rritur (> 14 vjec) vajza ka te sigurte deficitin e hekurit dhe duhet te mjekohet me hekur per te pakten 2 muaj rresht deri ne korrigjimin e plote te depove te hekurit (ferritinemai rreth 60 ng/ml). Djali peseri do te beje Elektroforezen e Hemoglobines dhe analziat e tjera. Mundesia me e madhe eshte qe ju te jeni bartese e Talasemise. Analizat qe duhet te beni: gjak komplet + ferritinemia + elektroforeza e Hemoglobines. Nese banoni ne Tirane, tek Laboratori Qendror i Spitalit Amerikan (ngjitur me Maternitetin "Geraldine") eshte nje ofert me 22,000 leke te vjetra per te tre analizat dhe mund te behen ne cdo ore (nuk kane lidhje me ushqimin).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 10 Gusht 2017 në 03:51

Pershendetje.Artikulli eshte shume informues.Ai eshte i shkruajtur qarte dhe i kuptueshem esh per ne qe skemi studiuar per lobarante apo mjekese. Une doja gjykimin tuaj doktor.Djali im eshte 2 vjec dh ei bera analizen e gjakut,Hemoglobina i doli 11.4 dhe Hematocriti 30.8.Jam ne pritje te mendimit tuaj profesional, sepse deri tani me jane dhene 2 vleresime te ndryshme nga 2 mjeke te ndryshem.Faleminderit

Dërguar nga Eglantina, më 29 Gusht 2017 në 08:13

Pershendetje Eglantina, sic dhe e keni lexuar anemia vleresohet nga vlera e hemoglobines dhe sipas kritereve te OBSH quhet anemi tek femijet 0.5-5 vjec hemoglobina < 11 gr/dl. Pra sipak ketyre kritereve djali nuk ka anemi. Mire eshte te shkruhet dhe pjesa tjeter e analizes se gjaku (numeri i eritrociteve, leukociteve, trombociteve, etj) si dhe te behet ferritinemia qe vlereson depot e hekurit. Nese dhe ferritinemia eshte normale, djali nuk ka probleme me gjakun. Nese dhe depot e hekurit jane normale, meqenese femijet ne kete moshe rriten shpejt dhe kane nevoje per hekur, mund ti perdoresh suplemente hekuri ose ushqime qe pembajne hekur (qumesht, biskota me hekur), mishin, perimet, frutat (cdo produkt bimor dhe shtazor ka hekur).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 30 Gusht 2017 në 08:13

Pershendetje Doktor, Ju lutem nese mund te me sqaroni ne lidhje me pergjigjen ne analizat e fundit.Vlerat jane si me poshte: Hb 10.3 RBC 4.68 WBC 5.72 MCV 70.5 HCT 33.0 MCH 22.0 Me thane se duhet te bej analiza te tjera per te saktesuar llojin e anemise. Ju lutem mund te me saktesoni cfare analiza te tjera me duhet te bej. Ju falenderoj paraprakisht.

Dërguar nga Ada, më 31 Gusht 2017 në 05:29

Pershendetje Ada, ju keni anemi te lehte, propabilisht nga mungesa e hekurit. Ju duhet te beni ferritinemia dhe elektroforeza e hemoglobines. Nese keni mungese hekuri (ferritinemia < 20 ng/ml)do te merrni mjekim per Anemine nga Mungesa e Hekurit. Preparati qe perdor me shpesh (nese nuk keni reaksion) eshte Heferoli 350 mg 2 x 1 kapasula/dite + Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/dite + vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/dite, per te pakten 3 muaj rresht. Pas 1 muaj behet gjak komplet dhe pas 3 muaj mjekim do te behen; gjak komplet + ferritinemia. Nese Ferritinemia eshte normale (per nej femer rreth 60 ng/ml), probabilisht eshte Talasemia Minor qe nuk mjekohet.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 01 Shtator 2017 në 05:29

Pershendetje nje artikull mjaft me interes ky i juaji :) po interesohesha te dija me teper mbi analizat qe kam bere por spo gjej te ngjashme(gjak Komplet) FEMER jam 26 vjec eritrocitet 4.19mln,hb11.3,sedimenti 35 (WBC 6.7 RBC 4.19, HGB 11.3HCT34.4 MCV82.1 MCH27.0 MCCHC32.8 PLT2680 NDERSA lEUKOCITE6.700 SEGMENTE 58 SHKOPINJ 2 LIMOCITE 32 MONOCITE 8).nE KETE PERIUDH KAM LODHJE TRUPI,E ZVERDHUR DHIMBJE MBAS KOKE,THEKSOJ QE KISHA DHE ALERGJI DHE JAM DUKE U MJEKUAR

Dërguar nga brunilda, më 10 Shtator 2017 në 16:35

Pershendetje Brunilda, ju keni nje anemi te lehte, propabilisht nga mungesa e hekurit. Duhet te behet Ferritinemia. Eshte anemia me e zakonshme ne praktike, sidomos per femrat. Mund te me sqaroni pak vleren e trombociteve (PLT) 268,000 apo 2,680,000 mm3.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Shtator 2017 në 16:35

Tombocidet 268 000mm3 Faleminderit per pergjigjien doktor:)A do ishte mire te merrja mjekim duke qene qe tani jam me ilace per alergjine apo mund ta svendesoj me ushqim.Pasi ne kete periudhe po perdor Medrol,Flonidan,Risonel 0.05,flusenil dhe Amoksilave.Jam 54 kg 169cm dhe tensioni me vete 5 me 8 .Iu falenderoj per pergjigjien.

Dërguar nga Brunilda , më 11 Shtator 2017 në 14:55

Pershendetje Brunilda, sic dhe e keni lexuar artikullin, nuk ka anemi qe shktohet nga ushqimet dhe nuk ka anemi qe korrigjohet me ushqime. Une per kete e shkruaj qe njerezit ta vleresojne dhe trajtojne problemin sic duhet. Ju do te beni ferritinemine dhe nese ajo eshte e ulet, do te mjekoheni per te pakten 3 muaj me preparate hekuri me synimin e pare korrigjimin e anemise (hemoglobina > 12 gr/dl) dhe synimi perfundimtar korrigjimi i ferritinemise (tek femrat rreth 60 ng/ml). Dhe duhet te kini parasysh se jemi duke mjekuar pasojen, jo shkakun. Anemia ka si shkak mungesen e hekurit, mungesa e hekurit ka pothuajse gjithmone si shkak humbjen e perseritur te gjakut, ku tek femrat rolin kryesor e kane humbjet e gjakut me menstruacione (gjaku ka ngjyre te kuqe nga hekuri). Pra mundesia e perseritjes se mungeses se hekuri, nese nuk eleminohet shkaku eshte e mundshme dhe do ta merrni krahas mjekimeve te tjera. Doza mjekuese e hekurit elementar 200 mg/dite dhe me shpesh perdorim (nese nuk keni reaksion nga medikamentet); Heferoli 350 mg 2 x 1 kapsula/dite + Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/dite + Vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/dite.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 12 Shtator 2017 në 14:55

Pershendetje doktor! Me ka pelqyer teper materiali qe paraqesni. Eshte nje ndihme shume e madhe per ne qe kemi probleme. Une i bej analizat e gjakut edhe mbi dy here ne vit, ngaqe jam diagnostikuar me talasemi minor, qysh para 4 vjetesh kur bera elektroforezen e hemoglobines ( nuk po gjej fletanalizen, por ishin shifra te ulta, nen 80). Me shqeteson ferritina, qe eshte ne sasi te lart, kur sipas analizave kam edhe mikrocitoze. Nuk di kur behet e demshme ferritina dhe si duhet te veproj per te zbutur demtimin. Para nje viti ferritina ishte 521 dhe sideremia 89, ndersa analizat e dt 15 shtator 2017 japin kete pasqyre: RBC 6.17 10^12/L; HGB 12.1, MCHC 29.2 cRg/dl, MCH 19.7 pg; MCV 67.2 fL; RDW-CV 14.2%; RDW-SD 31.5 fL; HCT 41.5%; PLT 252 10^9/L; MPU 8.0 fL; PDW 13.4%; PCT 0.203%; P-LCR 17.1%., bilirubine totale 0.64; ALT 21; AST 26. Ju faleminderit

Dërguar nga Kastriot, më 26 Shtator 2017 në 06:15

Pershendetje Kastriot, ju keni Talasemia Minor = anemi e lehte e lindur qe nuk mjekohet. Ne e vleresojme kete problem vetem per faktin e transmetimit te mundshem tek pasardhesit dhe qe favorizon gurret ne fshikzen e temthit. Ferritinemia si rregull eshte normale ose e rritur. Deri ne 1000 ng/ml ferritinemia muns te japi lodhje, por nuk shkakton deme ne organizem. Ka dhe faktore te tjere nag rritet ferritinemia (semundjet e melcise, perdorimi i alkoolit, semundjet reumatizmale, crregullimet e yndyrnave etj). Do te beni Sideremia, TIBC, Lipidograma, Uricemia, Transaminazat, Bilurubina, GGT, CRP.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Shtator 2017 në 06:15

Ju faleminderit doktor per pergjigjen! Por une te dhenat e analizave i paskam dhene jo te plota. Vec me lart ne dt 15 shtator jane edhe keto analiza: sideremia 229, ferritina 681 ( keto shifra me shqetesuan), si dhe : glukoza 87; urea 46, creatinina Jaffe 1; triglicerid 204; colesterol total 182; HDL 73; LDL Cho 121; acid urik 7.1; TPSA 2.32; urina komplet te gjitha brenda normes, vec leukocite 8-10 p.f.; wBC 7.36 20^9/L;LYM# 1.91 10^9/L;MID# 0.71 10^9/L; GRA# 4.74 10^9/L; LYM% 25.9%, MID% 9.7%, GRA% 64.4% Ju faleminderit!

Dërguar nga Kastriot, më 26 Shtator 2017 në 13:00

Pershendetje Kastriot, lipidograma dhe uricemia normale jane. Mos perdorni alkool per disa kohe dhe riperseriteni Ferritinemia, Sideremia, TIBC, CRP, GGT, Transaminazat.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 27 Shtator 2017 në 13:00

Pershendetje doktor, besoj tek spitali juaj behen analizat me lart dhe mund te marre konsulten mjeksore? Kur jane ditet me te pershtatshme?

Dërguar nga Kastriot, më 28 Shtator 2017 në 15:56

Pershendetje Z. Kastriot keto behen tek Spitali Amerikan. Nese do te vini javes tjeter mund te vini tek Spitali Amerikan 1, ora 9-12.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 29 Shtator 2017 në 15:56

Pershendetje, Kam bere analizat per here te dyte pas marrjes se terapise nje mujore dhe perseri vlerat e elemeteve perberese te gjakut nuk me kane rene. Gjithashtu edhe ALT me ka dal e ngritne qe dy rradhet 62.8% kurse AST brenda vlerave referente. HGB 166 g/l RBC 5.36 *10^12/l WBC 9.6*10^9/L EOS# 0.4*10^9/L BAS% 1.09% BAS# 0.105*10^9/L MON% 9.1% MON# 0.87*10^9/L LYM# 3.15*10^9/L A mund te di ju lutem cfare te beje qe te dij pse vlera e hemoglobines eshte e larte si dhe AST ? Faleminderit paraprakisht!

Dërguar nga Muharrem, më 30 Shtator 2017 në 05:25

Pershendetje Muharrem, nuk e di cfare terapie nje mujore keni marre. Aktualisht analiza juaj e gjakut periferik (mungon trombociti) eshte normale. AST dhe ALT jane parametra qe ne pergjithesi vleresojne funksionin e melcise dhe duhet te diskutohen me mjekun hepatolog.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 30 Shtator 2017 në 05:25

Pershendetje doktor, Kam bere analiza gjaku komplet dhe rezultate jane: Hb 10.3 RBC 4.68 WBC 5.72 MCV 70.5 HCT 33.0 MCH 22.0. Sipas keshilles suaj kam bere edhe ferritemine dhe me doli 8.9. Ju lutem cfare me keshilloni. Ju falenderoj.

Dërguar nga Alda, më 04 Tetor 2017 në 03:43

Pershendetje Ana, ju keni anemi te lehte hipokrome mikrocitare, propabilisht nga mungesa e hekurit. Duhet te mjekoheni me praprate te hekurit. Nuk e di moshen tuaj. Per te rriturit mjekimi do te jete (nese nuk keni reaksion nga medikamentet; Heferoli 350 mg 2 x 1 tableta/ditë + Vitamina C 100 mg 2 x 1 tableta/ditë + Vitamina B6 25 mg 2 x 1 tableta/ditë. Mjekimi vazhdon te pakten 3 muaj rresht. Pas 1 muaji mjekim behet ferritinemia dhe pas 3 muaj gjak komplet + ferritinemia + Elektroforeza e Hemoglobines (kjo e fundit behet vetem njehere ne jete).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 04 Tetor 2017 në 03:43

Pershendetje doktor. I bera vajzes Ekektroforezen e Hemoglobines dhe ka keto vlera te shenuara: Hb A 57.1 Hb D 40.1 Hb A2 2.8 Ju lutem mund te me shpjegoni me sakt per te cfare behet fjale?

Dërguar nga Ilda, më 12 Tetor 2017 në 09:16

Pershendetje Ilda, mund ta shkruani dhe njehere Elektroforezen e Hb. Eshte HbD apo HbS? Me Elektroforezen e Hb qe bejme ne Shqiperi, ne nuk zbulojme dote Hemoglobinen patologjike D. Por ne te dyja rastet vleresohet si bartes e Drepanocitozes (Sickle Cell Trait). Nese e ka vajza, eshte e sigurte qe nje nga prinderit e ka (mund ta keni dhe te dy)dhe nese keni femije te tjere, mire eshte qe t'ja beni dhe atyre Elektroforezen e Hemoglobines. Si eshte analiza e gjakut periferik dhe ferritinemia ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 13 Tetor 2017 në 09:16

Po ju shkruaj perseri doktor. Analizat nje jave kam qe ja bera vajzes. Eshte 8 vjece vajza. Ferritina 79.5 WBC 10.65 LYM# 2.35 MID# 0.42 GRA# 7.88 LYM% 22.O% MID% 3.9% GRA% 74.1 RBC 4.36 HGB 12.6 MCHC 38.7 MCH 28.8 MCV 74.6 RDW-CV 12.3 RDW-SD 40.2 HCT 32.5% PLT 355 MPV 7.9 PDW 13.4% PCT 0.281% P-LCR 15.7% SEGMENTE 70 EOZINOFILE 0 SHKOPINJ 0 BAZOFILE 0 LIMFOCITE 23 MONOCITE 7 SEDIMENTI 30 Tek Elektroforeza e Hemoglobines eshte shenuar Hb D dhe jo Hb S sepse me kishit pyetur ne pergjigjen qe me kishit kthyer me siper. Jane keto vlera: Hb A 57.1 Hb D 40.1 Hb A2 2.8 Ju lutem doktor te me ktheni nje pergjigje.

Dërguar nga Ilda, më 14 Tetor 2017 në 03:23

Pershendetje Ilda, vajza juaj eshte bartese e Drepanocitozes (mund ta lexoni tek "Hemoglobinopatite" semundje e lindur. Analiza e gjakut periferik dhe Ferritinemia jane normale. Nuk ka mjekim. Nje nga prinderit ose dhe te dy mund te jene bartes te Drepanocitozes (duhet te beni dhe ju Elektroforezen e Hemoglobines). Nese keni femije tjeter dhe ai duhet ta beje. Elektroforezen e Hb tek cili laborator e keni bere. HbD nuk eshte karakteristike per Shqiperine, ose mund te jete por ne laboratoret ne Shqiperi nuk e zbulojme dote. Mund te pyesni dhe njehere tek laboratori nese eshte HbD apo HbS (qe eshte me e zakonshme ne vendin tone). Nuk ndryshon asgje nga sa shkruajta me siper.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 14 Tetor 2017 në 03:23

Me falni doktor sepse me siper kam derguar analizat e djalit 5 vjec.Kjo eshte analiza e sakte e Elektroforezes. Ndersa vlerat e tjera jane ato qe kam shkruar me siper. Sideremia eshte 51. Elektroforeza e Hemoglobines Hb A 59.1 Hb S 38.2 Hb A2 2.7

Dërguar nga Ilda, më 14 Tetor 2017 në 03:45

Pershendetje Ilda, ajo qe kam shkruajtur tek komenti i meparshem vlen. Perderisa vajza juaj ka HbS, mundesia me e madhe eshte qe dhe djali juaj ta kete HbS dhe jo HbD. Duhet te pyesni tek laboratori qe e ka bere kete analize. Por nuk ndryshon asgje, si vajza dhe djali jane bertes te Drepanocitozes. Kam shkruar tek "Hemoglobinopatite".

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 14 Tetor 2017 në 03:45

Pershendetje doktor, vlerat e analizes se gjakut te vajzes time 4 vjec e gjysme jane:RBC 5.48 HTC 38.6 HGB13.7 MCV 70.4 MCH 25.0. MCHC 35.5. RDW-SD 36.9. RDW-CV 14.9 WBC 11.28. LYM%48. LYM#5.41 MONO#0.83. Cfare mendimi keni ju lutem?

Dërguar nga Eva Vogli, më 16 Tetor 2017 në 03:36

Pershendetje Eva, kur te keni mundesi do ti beni dhe Ferritinemia + Elektroforeza e Hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 16 Tetor 2017 në 03:36

Pershendetje Doktor! Kam djalin 2 Vjec dhe pergjigjigjet e analizave jane : Rbc 5.68 , hct 29.4 , hgb 9.7, mcv 51.8 , mch17.1 , mchc 33, rdw-sd 35.4 Rdw-cv 20.9. Theksoj Un jam mbartes i talasemis minor, ndersa e Èma jo. Kur ishte 1 vjec i kemi ber dhe ferritinemin dhe i ka dal ok. Faleminderit, ju lutem nje pergjigje. Bekime.

Dërguar nga Fatjon, më 25 Tetor 2017 në 16:55

Pershendetje, sipas OBSH quhet anemi tek femijet 0.5-5 vjec, kur vlera e hemoglobines < 11 gr/dl. Pra dajli juaj ka anemi, qe konsiderohet e lehte. Mire eshte qe te behet dhe njehere ferritinemia, nese eshte e ulet do te mjekohet me hekur. Nese jo, mund te dyshohet per Talasemia Minor, por Elektroforezen e Hb mire eshte ta beni pas moshes 4 vjec, kur pothuaj eleminohet HbF.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 26 Tetor 2017 në 16:55

Pershendetje doktor! Per probleme te tjera nuk munda te vij shpejt tek ju, packa se e kam domosdoshmeri. Por komunikimi me ju na ndihmon shume dhe per kete jeni ne konsiderate gjithandej. Ju kam bere me dije me analizat e mia dhe eshte e konfirmuar talasemia miner. Keshillat tuaja me kane vlejtur. Por ferritina akoma po ngrihet dhe analizat e fundit ishin: ferritiba 797, sideremia 144, bilirubina totale 0.65, indirekte 0.39 dhe direkte 0.26. Proteina C reaktive 0.10, GOT 17, GPT 13, truglicerid 168, kolesterol total 184, HDL 44, LDL 119, glicemi 87, emoglobin 13.1, ematokrit 43, leucicit 8.5, eritrocit 6.2, MCV 70, MCH 21.3, MCHC 31, RDW 12.4, MPV 6.6, neutriful 5.1, linficut 2.4, monicit 0.71, eozinofil, PSA 3.62. 0.2, baziful 0.1. nuk di si te veproj? Me duhet te nis nje trajtim te vecante apo te jem i kujdesshem tek ushqimet ku jane probleme dhe yndyrnat. Nuk di si te ushqehem. Nisa mengjezin me tershere dhe qumesht apo boronice, me mendimin se keto te fundit pengojne thithjen e hekurit te tersheres, perdor rralle mish pule e peshk, patate, domate, spinaq etj dhe pas tyre caj ne te tre vaktet. Nuk di si te veproj dhe nuk dua te zgjatem se po lu lodh. Ju faleminderit!

Dërguar nga Kastriot, më 12 Nentor 2017 në 06:08

Pershendetje Kastriot, Talasemia Minor si rregull ka Ferritinemi normale ose dhe me te rritur. Ferritinemia rritet dhe nga faktore te tjere te lindur apo te fituar. Te fituar jane semundje te melcise, semundje reumatizmale, semundje te tjera qe nxitin inflamacionin ne organziem, perdorimi i alkoolit, crregullimet e yndyrnave. Patologji e lindur = Hemokromatoza Hereditare qe per tu vertetuar kerkon analiza gjenetike. Ju do te beni TIBC dhe me pas percaktohet Saturimi i Transferines = Raporti Sideremi/TIBC x 100. Nese eshte me pak se 45-50 %, rritja eshte e fituar. Nuk ka nje mjekim per vleren aktuale tuajen. Hekuri ndodhet ne ushqimet me ngjyre te kuqe, me i pasuri me te eshte mishi i kuq. Kete mund te shmangesh, por hekuri eshte e pamundur per tu shmnagur nga ushqimet. Kur ferritinemi eshte mbi 1,000 ng/ml vleresoht dhe sigurisht qe do te mjekohet, per ta ulur poshte kesaj vlere.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 13 Nentor 2017 në 06:08

Ju faleminderit doktor per keshillen me shume vlere. Ndersa thuhet, por edhe kam lexuar se perdorimi i caj, kafe, ushqime me kalcium, brenda nje ore nga marrja e ushqimeve bimore, ulin thithjen e hekurit ne zorre, tek keto ushqime, sa mund te ndikoj? Me falni per shqetesimin.

Dërguar nga Kastrioti, më 13 Nentor 2017 në 03:24

Pershendetje, mund ti perdorni. Shmangni dhe mishin e kuq. Por hekuri eshte e pamundur te shmnaget plotesisht nga marrja ushqimore.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 13 Nentor 2017 në 03:24

Hekuri merret dhe nga metali i eneve ku gatuhet ushqimi. Mund te perdoresh per gatim materiale jo metalike (ene me perberje gurri).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 13 Nentor 2017 në 03:24

Pershendetje,sapo kam bere analizat e gjakut te femijes ti,eshte 7 vjece,sasia e hekurit ne gjake ka dale109mg ndersa sasia e feretunes 12ng/ml ndersa hemoglobina 12,6gr ..a duhet te shqetesohem??ju lutem pres nje pergjigje!!faleminderit shume

Dërguar nga Dorina , më 20 Nentor 2017 në 06:17

Pershendetje, analizat i ka mire. Ferritinemia duhet te jete te pakten 15 ng/ml. Mund te marri per 1.5 muaj mjekim me preparate te hekurit. Hekuri per femijet jepet ne varesi te peshes dhe duhet te bisedoni me nje pediater.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 21 Nentor 2017 në 06:17

Pershkrimi i panelit i analizave te gjakut me dha mundesine qe te mesoj te lexoj analizat e mia .Pergezime per menyren e kuptueshme te spjegimit Dy jane analizat e mia jo brenda normave:HCT-36.8 norma37.0-46.0dhe MCHC-37.6norma 32.0-36.0 Ju faleminderit dhe ju jam mirenjohese nese me ktheni pergjigje.Me respekt Arjana.

Dërguar nga Arjana Hoxha, më 23 Nentor 2017 në 06:04

Pershendetje Arjana, aparatet e nxjerrin rreth 15 % me te ulet Hct se vlera normale dhe ne nuk e marrim shume parasysh vleren e aparatit. MCHC nuk ka rendesi praktike dhe klinike.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 23 Nentor 2017 në 06:04

Pershendetje doktor! Kam 2 muaj qe po mar Heferol per korrigjimin e anemise. Para trajtimit kam pas hb 10.2 hct 30.9 mcv 75.9 mch 25.1 Ferri Tina 5.3. Pas 2 muajsh hb 11.9 mch 25.1 htc 39.9 ferritina 18.9. Jane normale? Cfar zevendesuesi mund te perdor pasi kam diare nga perdorimi i heferol. Faleminderit.

Dërguar nga Naevi, më 24 Nentor 2017 në 09:25

Pershendetje Naevi, anemia juaj eshte korrigjuar, por ju keni nevoje te merrni te pakten dhe 2 muaj mjekim me preparate hekuri per korrigjimin e plote te ferritinemise (per te rriturit rreth 60 ng/ml). Cila eshte mosha juaj ? Nese jeni e rritur (> 15 vjec), ne vend te Heferolit mund te perdorni Tardyferon 80 mg 3 x 1 tableta/dite + Vitamina C 100 mg 3 x 1 tableta/dite. Aktualisht eshte dhe nje preparat i ri, FeraMax 150 mg qe merret 1 kapsul/dite + Vitamina C 100 mg 1 tablete/dite. Pas 2 muaj do te beni gjak komplet + ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 25 Nentor 2017 në 09:25

Para nje jave kam bere nje analize gjaku MCV76.6 MCH 24.9 MCHC 32HT 40.6 SE 29 parametrat e tjere ishin brenda normes .A mund te jete fillim i nje anemie? Nena ime pati keto rezultate MCV 79 NEUT 43.8 MPV 8.7Parametrat tjere ishin ne norme Mund te me thoni se cfare duhet te bej? Faleminderit!

Dërguar nga albana, më 02 Dhjetor 2017 në 07:39

Pershendetje Albana, keto vlera qe shkruani jane disa konstante qe nuk kane vlere pa vlerat baze te analizes se gjakut periferik: RBC, HB, WBC, Plt. Keshtu qe do te me shkruani keto vlera.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 02 Dhjetor 2017 në 07:39

Pershendetje doktor!Kam bere analizen e gjakut ka dal me keto vlera RBC 3.66×10 ne6.Hgb 10.3g/dl.HCT 32.8%.MCV 89.6 fl.MCH 28.1pg.MVHC 31.4 g/dl.RDW 12.6 %.ju lutemi me qfar anemie kemi te bejme si mund ta ndjek.nga eni 40 vjec.Faleminderit.

Dërguar nga Eni, më 06 Dhjetor 2017 në 12:55

Pershendetje Eni, ju keni Anemi te Lehte, ka hipokromi dhe ne shumicen e rasteve shkaktohet nga mungesa e hekurit. Per kete do te beni Ferritinemia dhe nese konfirmohet deficiti, do te merrni mjekim me hekur per te pakten 3 muaj rresht. Synimi i mjekimit eshte korrigjimi fillimisht i anemise dhe perfundimtari i Ferritinemise.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 07 Dhjetor 2017 në 12:55

Pershendetje Doktor.Bera nje analize gjaku dhe dolen keto rezultate RBC 3.68.Hgb 10.4g/dl.HCT 32.9%.MCV 89.6 fl.MCH 28.2pg.MVHC 31.2g/dl.RDW 12.6 %. Sedimenti 40 .Te dhenat tjera ishin ne norme.si mund ta ndjeki.mosha 42 vjec Dita.

Dërguar nga Dita, më 09 Dhjetor 2017 në 10:25

Pershendetje Dita, ju keni anemi te lehte hipokrome. Do te beni ferritinemia. Nese eshte < 20 ng/ml = Deficiti i Hekurit dhe Anemia mund te jete nga mungesa e hekurit. Do te merrni per 3 muaj mjekim me dozen terapeutike te hekurit. Synimi i mjekimit eshte qe per 1-1.5 muaj te korrigjohet anemia dhe pas te pakten 3 muaj mjekim dhe ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Dhjetor 2017 në 10:25

Pershendetje doktor! Kam rreth dy muaj qe ndjej veshtiresi ne frymemarrje , duket si mosngopje me oksigjen . Ne analizat e gjekut rezultoj anemike me keto vlera WBC RBC 3.91x10 /HGB 10.5 /HTC 34.9 / MCV 89 / MCH 26.9 /MCHC 30.1 /RDW 11.7 dhe Ferritina 8.30 ! Mosha 28 vjece. Doja te dija nese keto vlera ndikojne ne veshtiresine qe une kam ne frymemarrje dhe cila eshte kura e duhur qe duhet te perdor? Faleminderit

Dërguar nga Ola, më 10 Dhjetor 2017 në 11:03

Pershendetje Ola, ju keni Anemi te lehte, nga Mungesa e Hekurit. Anemia mund te jete shkak per veshtiresine ne frymemarrje, me teper kur je ne levizje, jo ne qetesi. Do te merrni per te pakten 3 muaj mjekimi me dozen mjekuese te hekurit, me synimin qe per 1-1.5 muaj te korrigjohet anemia (Hb > 12 gr/dl) dhe pas rreth 3 muaj mjekim dhe ferritinemia (rreth 60 ng/ml).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Dhjetor 2017 në 11:03

Pershendetje doktor! Kam rreth dy muaj qe ndjej veshtiresi ne frymemarrje , duket si mosngopje me oksigjen . Ne analizat e gjekut rezultoj anemike me keto vlera WBC RBC 3.91x10 /HGB 10.5 /HTC 34.9 / MCV 89 / MCH 26.9 /MCHC 30.1 /RDW 11.7 dhe Ferritina 8.30 ! Mosha 28 vjece. Doja te dija nese keto vlera ndikojne ne veshtiresine qe une kam ne frymemarrje dhe cila eshte kura e duhur qe duhet te perdor? Faleminderit

Dërguar nga Ola, më 11 Dhjetor 2017 në 02:17

Pershendetje Ola, ju keni Anemi te lehte, nga Mungesa e Hekurit. Anemia mund te jete shkak per veshtiresine ne frymemarrje, me teper kur je ne levizje, jo ne qetesi. Do te merrni per te pakten 3 muaj mjekimi me dozen mjekuese te hekurit, me synimin qe per 1-1.5 muaj te korrigjohet anemia (Hb > 12 gr/dl) dhe pas rreth 3 muaj mjekim dhe ferritinemia (rreth 60 ng/ml).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Dhjetor 2017 në 02:17

Pershendetje doktor! Kam rreth dy muaj qe ndjej veshtiresi ne frymemarrje , duket si mosngopje me oksigjen . Ne analizat e gjekut rezultoj anemike me keto vlera WBC RBC 3.91x10 /HGB 10.5 /HTC 34.9 / MCV 89 / MCH 26.9 /MCHC 30.1 /RDW 11.7 dhe Ferritina 8.30 ! Mosha 28 vjece. Doja te dija nese keto vlera ndikojne ne veshtiresine qe une kam ne frymemarrje dhe cila eshte kura e duhur qe duhet te perdor? Faleminderit

Dërguar nga Ola, më 11 Dhjetor 2017 në 02:31

Pershendetje Ola, ju keni Anemi te lehte, nga Mungesa e Hekurit. Anemia mund te jete shkak per veshtiresine ne frymemarrje, me teper kur je ne levizje, jo ne qetesi. Do te merrni per te pakten 3 muaj mjekimi me dozen mjekuese te hekurit, me synimin qe per 1-1.5 muaj te korrigjohet anemia (Hb > 12 gr/dl) dhe pas rreth 3 muaj mjekim dhe ferritinemia (rreth 60 ng/ml).

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 11 Dhjetor 2017 në 02:31

Pershendetje doktor!Po ju dergoj edhe nje here flete analisen RBC 3.66×10 ne6.Hgb 10.3g/dl.HCT 32.8%.MCV 89.6 fl.MCH 28.1pg.MVHC 31.4 g/dl.RDW 12.6 %. Bera edhe ferrritinemine doli 25,sideremia98 sedimenti 40ju lutemi si mund ta ndjekim.a mund te perdori preparate me permbjtje hekuri nga eni 40 vjec.Faleminderit.

Dërguar nga Eni, më 15 Dhjetor 2017 në 13:13

Pershendetje Eni, ju do te merrni Ironorm 3 x kapsula/dite ne mes ose pas ushqimit (fecet me ngjyre te erret e keni nga hekuri) dhe pas 1 muaji mjekim do te beni gjakun komplet dhe ferritinemia.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 16 Dhjetor 2017 në 13:13

Pershendetje doktor,Kam djalin 3 muaj e gjysem.I bera analizat gjak komplet me formule dhe kan dal shqetesuar. . WBC 18.03 ×10(3) LYM 12.75×10(3)ul LYM % 70.7% GRA% 21.5% RBC 4.45×10(6) ul HGB 12g\dl HCT 37,2% PLT 483×10(3)ul P-LCR 11.5% Eritrosedimenti 7mm\h. Ju lutem me ktheni pgj se jam shum e shqetesuar.Ju faleminderit.Julinda

Dërguar nga Julinda, më 24 Janar 2018 në 13:59

Pershendetje Julinda, ne analizat qe paraqesni, djali ka nej rritje te lehte te leukociteve dhe trombociteve. Nuk e di per cfare arsye ja keni bere, por mund te kete shume shkaqe, perfshire infeksionet e mundshme qe mund ti japin. Une trajtoj moshat > 15 vjec dhe per kete moshe diskutohet me mjekun hematolog pediater ose drejteperdrejte me pediatrin.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 25 Janar 2018 në 13:59

Pershendetje doktor,Kam djalin 3 muaj e gjysem.I bera analizat gjak komplet me formule dhe kan dal me kto vlera. WBC 18.03 ×10(3) LYM 12.75×10(3)ul LYM % 70.7% GRA% 21.5% RBC 4.45×10(6) ul HGB 12g\dl HCT 37,2% PLT 483×10(3)ul P-LCR 11.5% Eritrosedimenti 7mm\h.Te tjerat Jan Brenda normed. Ju lutem me ktheni pgj se jam shum e shqetesuar.Ju faleminderit.Julinda

Dërguar nga Julinda, më 24 Janar 2018 në 14:18

Pershendetje Julinda, ne analizat qe paraqesni, djali ka nej rritje te lehte te leukociteve dhe trombociteve. Nuk e di per cfare arsye ja keni bere, por mund te kete shume shkaqe, perfshire infeksionet e mundshme qe mund ti japin. Une trajtoj moshat > 15 vjec dhe per kete moshe diskutohet me mjekun hematolog pediater ose drejteperdrejte me pediatrin.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 25 Janar 2018 në 14:18

PSH doctor, Kam djalin 16 muajsh bera analizat. Wbc11,2.rbc6.51, hgb11. Ht34.mcv52.2, mch16.9, mchc32.4, plt562, ly53.1,mo3.1,gr43.8, rdw16.3, ju lutem me kthe nje pergjigje, falemunderit

Dërguar nga gentjola, më 23 Shkurt 2018 në 08:06

Pershendetje Gentjola, mund te dyshohet per nje anemi e lehte e lindur. Mund te me dergoni analizen e gjakut periferik tuajen dhe te burrit ?

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 24 Shkurt 2018 në 08:06

Pershendetje doctor, ju shkruajta per djalin, por une si Nene nuk Kam pas pribleme me anemin,as gjate shtatzanis. Por bashkshorti vuan ka anemia, munges hekuri dhe eshte kuruar, a ka lidhje kjo me djalin. Ne analizat me pare djali ka qene ne rregull ska pas problem. Flm

Dërguar nga gentjola, më 24 Shkurt 2018 në 07:33

Pershendetje, e kuptova qe eshte per djalin. Por aty dyshohet per nje anemi te lehte te lindur dhe zakonisht Elektroforeza e Hb behet pas moshes 4 vjec per te qene te sakte. Nese bashkeshorti juaj eshte mjekuar me Hekur, shpsh ne Shqiperi Anemite e lehta te lindur gabimisht mjekohen me hekur. Mund te me shkruani analizat e bashkeshortit tuaj: gjak komplet, ferritinemia, elektroforeza e hemoglobines.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 24 Shkurt 2018 në 07:33

Ku mund te bej nje vizit per djalin, Ku mund tju gjej? Apo te drejtohm tek nje pediater hematolog?

Dërguar nga gentjola, më 24 Shkurt 2018 në 11:12

Pershendetje, per femijen aktualisht nuk ka nevoje. Sipas OBSH quhet anemi tek femijet < 5 vjec kur Hb < 11 gr/dl. Dhe djali juaj 11 gr/dl e ka hemoglobinen. Por ka 6 milione eritrocite. Tek femijet ka gjithmone nje mosperputhje midis numerit te eritrociteve dhe vleres se hemoglobines, por ne kete rast eshte pak me e madhe. Prandaj dyshohet per Anemi te Lehte te Lindur (bartes i Talasemise = Talasemia Minor). Nese konfirmohet, anemia e lindur nuk mjekohet, vetem konstatohet. Ju mund ti beni femijes Ferritinemia dhe Elektroforezen e Hb. Une punoj tek Spitali Amerikan.

Përgjigje nga Dr. Shk. Sotiraq Lako, më 24 Shkurt 2018 në 11:12
Sante Plus Tirana
Artikuj të rinj
Mjekët e shtuar së fundmi
Mjeket sipas specialitetit
Komentet e fundit
Sondazh

A mendoni se mjeket ne Shqiperi jane te kualifikuar aq sa duhet?

Dergo voten